ရဲ ဇာ နည္ Page မွ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲျပဳ႕လုပ္မႈ ကို Live ထုတ္လႊင့္စဥ္ ျပည္သူမ်ားက “ဟဟ” ၇၀၀၀ေက်ာ္ခန့္ေပး

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ – ၂၀

ဗစ္တိုးရီးယား အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရဲဇာနည္ Page မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳ႕လုပ္မႈကို Live ထုတ္လႊင့္စဥ္ ျပည္သူမ်ားက “ဟဟ” ၇၀၀၀ေက်ာ္ခန့္ေပးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အဆင့္ျမင့္တာဝန္ယူထားသည့္ ရဲမႉးခ်ဳပ္စိုးနိုင္ဦးႏွင့္ရဲမႉးႀကီးသာထြန္းတို႔သည္ ဗစ္တိုးရီးယား၏ အမည္ႏွင့္ ကေလးငယ္၏ မိဘ အမည္တို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အလားတူထပ္မံၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ပိုင္ ရဲဇာနည္ Page မွ ထပ္မံၿပီး ဗစ္တိုးရီးယား အမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ထပ္မံတင္ျပခဲ့သည္။အဆိုတာ ထုတ္ျပန္သည့္ စာ၌ ဗီတိုးရီးယား မိသားစု၏ ေနရပ္ အပါအဝင္ အမႈ၌ ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္တို႔ ပါဝင္ခဲ့သည္

ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ လုပ္ရပ္အေပၚ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ခဲ့ၾကၿပီး စာေရးဆရာထင္လင္းဦးမွ ဥပေဒႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကို ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီး တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္သည္။

PeopleMedia #MyanmarPoliceForce