ဒု စရိုက္မႈက်ဴးလြန္သူေတြက မိမိတို႔ရဲ့အသက္ အန ၱာရာယ္ကိုပါ ထိခိုက္လာပါက တရားခံမ်ားေသဆုံးသည္အထိ မိမိကိုယ္မိမိခုခံကာကြယ္နိုင္ပါေၾကာင္း
မ်ားမ်ားသိေအာင္ Share ေပးပါ

တရား႐ုံးမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၌တရားခံအေနျဖင့္ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္အရက်ဴးလြန္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုထုေခ်သည္ျဖစ္ေစ မထုေခ်သည္ျဖစ္ေစရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၉၆ ၏ကင္းလြတ္ခ်က္အရ အက်ဳံးဝင္ပါကတရားခံအေပၚျပစ္ဒဏ္မွ သက္သာခြင့္ျပဳနိုင္သည္။(ေမာင္သိုင္းႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊BLR)

လူတစ္ဦးက ရန္မူလာလၽွင္ ထြက္ေျပးရန္မလို။ရပ္တန္႔၍ ခုခံနိုင္သည္။ရန္မူသူက မိမိအား ထပ္မံ၍ရန္မမူနိင္သည့္ထိခုခံနိုင္သည္။မိမိကိုယ္ကို မခုခံဘဲ ထြက္ေျပးရမည္ဟုဥပေဒတြင္ မရွိ။(ေမာင္ကတုံးႏွင့္နိုင္ငံေတာ္၊ ၁၉၄၈ ၊BLR)

ပေထြးကမိခင္ကို ေဆးလိပ္မီးျဖင့္ထိုးရာတြင္သမီးျဖစ္သူက ဒဏ္ရာရမည္စိုး၍ ပေထြးအားဓားျဖင္ခုတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပေထြးမွာဦးေခါင္းဒဏ္ရာ ရကာ ေဆး႐ုံ၂ ႀကိမ္တက္ၿပီးေနာက္ ေသဆုံးခဲ့သည့္ လူသတ္မႈျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးက အားႏြဲ႕သူအေပၚႀကီးနိုင္ငယ္ညႇင္းျပဳလုပ္လၽွင္ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၉၇ အရခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္အတြင္း က်ေရာက္၍ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္မႈအား ပယ္ဖ်က္သည္။(မတင္ျမင့္ႏွင့္နိုင္ငံေတာ္၊ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ႐ုံးခ်ဳပ္)

ေသသူက စတင္ရန္မူၿပီး သုံးေတာင့္ထိုးလက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးျဖင့္ 4/5ခ်က္ ရိုက္၍တရားခံက ထင္ေခ်ာင္းျဖင့္တစ္ခ်က္ရိုက္၍ထြက္ေျပးေၾကာင္း ေပၚေပါက္သည္။

တရားခံသည္ မေလ်ာ္အခြင့္အေရးသုံးေၾကာင္းမေပၚေပါက္သျဖင့္ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္အတြင္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္၍ ျပစ္မႈ မေျမာက္။(မန္းေမာ္ေကးႏွင့္ နိုငိငံေတာ္၊ ၁၉၇၉၊႐ုံးခ်ဳပ္)

လူတစ္ဦး ရန္မူခံေနရသည့္အခါ ပြဲၾကည့္သူတစ္ဦးကဲ့သို႔ ေခါင္းေအးေအးထားၿပီး တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္မည္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္ကို ေတြးေတာခ်ိနိဆေနရန္အခ်ိနိရမည္ မဟုတ္ေပ

။တရားခံသည္ မိမိအား ရန္မူသူကိုေျမႀကီးေပၚက လြတ္က်သြားသည့္ရန္သူ၏ဓားျဖင့္တစ္ခ်က္ျပန္ခုတ္လိုက္ျခင္းသည္ဥပေဒကခြင့္ျပဳထားေသာကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္အတြင္း ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။(ေမာင္ေအာင္ရွင္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ၁၉၇၁၊ ႐ုံးခ်ဳပ္)

သို႔ျဖစ္၍ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၉၆ပုဒ္မ ၉၇ ပုဒ္မ ၉၈ ပုဒၼ ၁၀၀ပုဒၼ ၁၀၃ တို႔အရမိမိအသက္ခႏၶာႏွင့္ တျခာသူမ်ား၏အသက္ခႏၶာအိုးအိမ္စည္းစိမ္းအတြက္အသက္ေသေစသည့္အထိကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

မကာကြယ္မခုခံလၽွင္မိမိႏွင့္တျခားသူအားေဘးျဖစ္ေစလၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္းအျပင္းအထန္နာက်င္ေစလၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္းမုဒိန္းက်င့္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္းကာမရာဂအား ဓမၼတာတိုင္းမဟုတ္ပဲဆန္႔က်င္သည္လက္ေရာက္မႈေသာ္လည္းေကာင္းလူခိုးရန္လက္ေရာက္မႈေသာ္လည္းေကာင္းက်ဴးလြန္ျခင္

း ခံရလၽွင္က်ဴးလြန္သည့္ မည္သူကိုမဆိုအသက္ေသေစသည့္အထိရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၀၀ အရကာကြယ္ခုခံနိုင္ပါသည္။

ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၀၃ အရေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္က်ဴးလြန္သူ၏အသက္ ေသေစသည္အထိကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ရရွိပါသည္။

၁ လုယက္မႈ

၂. ညအခါ ေဖာက္ထြင္းမႈ

၃. အေဆာက္အဦအား မီးျဖင့္ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈ

၄. မကာကြယ္လၽွင္ ေသေဘးသို႔မဟုတ္အျပင္းမထန္နာက်င္ေစမည့္ခိုးမႈ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈ အိမ္ေက်ာ္နင္းမႈစသည့္ ျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္အားက်ဴးလြန္ျခင္းခံရပါက
အသက္ေစသည့္အထိ ကာကြယ္ခုခံနိုင္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍မိမိႏွင့္တစ္ပါးသူမ်ားအားရန္မူထိခိုက္လာပါကထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရန္ မလိုဘဲဥပေဒအရ ကာကြယ္ခုခံနိုင္ပါေၾကာင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
(sawsayWar – facebook မွ)ျပန္လည္မၽွေဝပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ …… SH ဦးဝင္းဗိုလ္ သဃၤန္းကၽြန္း