တစ္ရ က္လၽွင္ ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပ ၃၈ သန္းထြက္ရွိနိုင္မည့္ ေရနံဓာတ္ေငြ႕သိုက္အ သစ္ ]မဟာ} ကို ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးကုမၸ ဏီမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Posco International က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

အဆိုပါ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္အသစ္ကို ျမန္မာ့ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ A-3 တြင္ ထပ္မံေတြ႕ ရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ကြက္၏ သဲေၾကာ အသားတင္အထူသည္ ၁၂ မီတာရွိကာ လာမည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အကဲျဖတ္တြင္း ႏွစ္တြင္း ထပ္မံတူးေဖာ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရ သည္။ Posco အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရႊ (A-1) ႏွင့္ ၿမ (A-3) လုပ္ငန္း လည္ပတ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းလုပ္ကြက္မ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို တ႐ုတ္နိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတို႔ကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းစုအျမတ္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄၉ ဒသမ ၈၄ သန္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လုပ္ကြက္ A-3 တြင္ Posco၊ MOGE ၊ ONGC ၊GAIL ? KOGAS တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မဟာဓာတ္ေငြ႕ သိုက္အသစ္သည္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွ ကီလိုမီတာ ၃၀ အကြာတြင္ တည္ရွိ ၿပီး သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ကုန္က်စရိတ္ ေလၽွာ့ ခ်နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

credit -ျပည္ျမန္မာ