ည သန္္းေကာင္ေက်ာ္ တြင္ေမြးသူမ်ား

ညမြန္္း တည့္(၁၂)နာရီေက်ာ္ ၍ တစ္နာရီ၊ ႏွစ္နာရီ စသည့္ အခ်ိန္ ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ေမြးဖြား သူမ်ားျဖစ္လၽွင္္ ဘဝတစ္ ေလၽွာက္လုံး တြင္္ ေဆြမ်ိဳး ညီအစ္ ကိိုေမာင္ႏွမ မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ ဆက္သြယ္ရေသာ အက်ိဳး ကို ေပးကို ရလိမ့္မည္။

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္းမ်ား သည္ ဇာတာရွင္၏ ဘဝတြင္ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးျပဳၾက ကုန္ေသာ အဓိက ဇတ္ေဆာင္ မ်ားျဖစ္ၾက လိမ့္မည္။ မိဘေမာင္ ဘြားမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး အခ်စ္ေရးတို႔ တြင္ အေႏွာင့္ အယွက္ အတား အဆီးေတြ႕ရ သူမ်ား ၊ မိဘေမာင္ဘြားမ်ား ကိုငဲ့ညႇာ၍ အလြယ္ တကူ အိမ္ေထာင္ မျပဳနိုင္ဘဲ ရွိၾကသူမ်ား သည္ သန္းေခါင္ ယံေက်ာ္ တြင္ေမြးၾက သူမ်ား သာ ျဖစ္ပါသည္။

ည မြန္းတည့္္ သန္းေခါင္မွ (၂) နာရီီ အတြင္း ေမြးၾကသူမ်ား သည္ ဘဝတစ္ေလၽွာက္လုံး တြြင္ ခရီးတို မ်ား မနား မေနသြားရျခင္းမ်ား လိမ့္မည္ ။ ကိိုယ္ စိတ္ႏွစ္ပါး နားေနၿငိမ္ဆိမ္ ရသည္ ဟူ၍ မရွိိပဲ တက္ႂကြ လႈပ္ရွား သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ခရီးသြားလာျခင္း အျပင္ စာေပေရးသားျခင္း ေလ့လာ လိုက္စားျခင္း သိပၸံပညာ စိတ္ပညာ ဘာသာေရး တို႔တြင္ ေလ့လာ ထူးခၽြန္ျခင္း တို႔ျဖစ္လိမ့္မည္။

နံနက္ေန မထြက္မီီ ေမြးဖြားသူမ်ား

ညသန္းေခါင္ေက်ာ္္ အခ်ိိန္ႏွင့္ နံနက္ အာ႐ုံ တက္ေနထြက္ခ်ိန္ အၾကား ကာလ ေနမထြက္မီ တြင္ေမြးလၽွင္ စီးပြားေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးတြင္္ ကံေကာင္း ထူးခၽြန္ သူ မ်ားျဖစ္လ္ိမ့္မည္။ စက္ နာရီအားျဖင့္ ေဆာင္းတြင္း ကာလျဖစ္လၽွင္ နံနက္ (၄)နာရီ (၅) နာရီခန႔္ တို႔တြင္ ေမြးသူမ်ား သည္ ဤ အစုတြင္ အားလုံး အၾကဳံးဝင္ သူမ်ားျဖစ္သည္။

၎ဇာတာရွင္ တို႔သည္ ေငြကို ရွာတတ္ေဖြ တတ္ သူမ်ား ၊ ေငြရလြယ္ သူမ်ား၊ စီးပြားျဖစ္ လြယ္သူမ်ား လည္းျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ဆရာလည္း လုပ္ တတ္ၾက ၏။ ေယ ဘုယ် အားျဖင့္ ဤသို႔ ေနမထြက္မီ ေမြးၾကသူမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေရာင္း အဝယ္လုပ္ငန္း တို႔ျဖင့္သာ အက်ိဳးေပး သူမ်ားေလသည္။

နံနက္ေန ထြက္ခ်ိန္ တြင္ေမြးသူမ်ား

နံနက္ေနထြက္ ခ်ိန္ႏွင့္ ေနထြက္ၿပီး (၁) နာရီအတြင္း (ေဆာင္းတြင္းျဖစ္ လၽွင္ နံနက္ ၆နာရီႏွင့္ ရနာရီ၊ ေႏြျဖစ္လၽွင္ နံံနက္၅ နာရီႏွင့္ ၆ နာရီခန႔္ျဖစ္ သည္) ၎ အခ်ိိန္ တြင္ ေမြးဖြား သူမ်ားသည္ ဘဝမွာ ကုသိုလ္ ကံေကာင္းသူ မ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ ကိုယ့္ကို ကိုယ္ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ ဖ်တ္လတ္၍ ေမၽွာ္လင့္ အားတက္ စိတ္မ်ိဳးထားျခင္း စသည့္ အရည္အခ်င္းတို႔ေၾကာင့္ ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား သူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ သုခ ခ်မ္းသာႏွင့္ျပည့္စုံ သူ မ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။

၎ အခ်ိန္ေမြး ဇာတာရွင္မ်ား သည္ တာဝန္ကို ခံယူဝံ့သူမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈတြင္ ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ပညာရပ္ တစ္ခု ျဖင့္ အသက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္းတို႔ တြင္ ေအာင္ျမင္ ၾက သူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ ဘဝတြင္ခပ္ငယ္ငယ္ အသက္ပိုင္း ကပင္ စတင္၍ အေျခတည္ ႀကီးပြား ၾကသူမ်ား သည္ ၎ အခ်ိန္ပိုင္းတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေမြးဖြားသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေနထြက္ႏွွွင့္ေန မြန္းတည့္ၾကား

အခ်ိိန္ တြင္ေမြးဖြား သူမ်ား နံနက္ေနထြက္ႏွွင့္ မြြန္းတည့္ၾကား အခ်ိိန္ (နံနက္ ၈နာရီ၊ ၉နာရီခန႔္) တြင္ေမြးဖြား သူမ်ားသည္ အေပါင္းအသင္းဆန႔္သူ၊ မိတ္ေဆြ သဂၤဟေပါမ်ားသူ၊ မိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ ၍ အက်ိဳး ခံစားႀကီးပြား ရသူမ်ားျဖစ္မည္။ ၎း အခ်ိန္ပိုင္းေမြးဖြား သူမ်ား သည္ ငယ္စဥ္ ကေလးဘဝ ကပင္ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္း မ်ားကို ခင္မင္ တြယ္တာ တတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။

၎ ဇာတာရွင္ မ်ားသည္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ လုံ႔လဝီရိယ စိုက္ထုတ္ ႀကိဳးစားျခင္း ထက္ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြမ်ား ၏ အကူအညီ ကိုယူ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈျဖင့္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ျခင္း က မ်ားလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ အခ်ိန္ပိုင္းေမြးဖြား သူမ်ား သည္ လူအမ်ား စုေပါင္းေတြ႕ဆုံရာျဖစ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အစည္းအ႐ုံးမ်ား၊ သဟာယ ကလပ္မ်ား စသည္တို႔ တြင္ ဆက္သြယ္ ဝင္ေရာက္ ထားသင့္ သည္။

စီးပြားေရး သမားမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ သမဂၢ၊ ဆန္စက္ ပိုင္ရွင္ မ်ားအသင္း၊ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝ သူမ်ား အသင္း စသည္ တို႔ တြင္ ကိုယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ ရာ တြင္ မပ်က္ မကြက္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ ထားရမည္။ စာေပ အသိုင္း အဝိုင္း၊ စာနယ္ဇင္းေလာက တြင္ေနရာေကာင္း တစ္ေနရာ ရသူျဖစ္လိမ့္မည္။

မြန္းတည့္ခ်ိန္ အနီးကပ္ ၍ေမြး လၽွင္္

လူတိို႔တြင္ ကိိုယ့္ ဘဝ၌ အေရးထားဆုံး ကိစၥ ဟူသည္ တစ္ဦး စီတြင္ ရွိၾက စျမဲျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က အခ်စ္ေရး၊ အိိမ္ေထာင္ေရး ကို အေရးႀကီးဆုံး အျဖစ္ထားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ကမူက်န္းမာေရး သည္သာလၽွင္ အေရးႀကီးဆုံး ဟူ၍ မွတ္ယူၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ကလည္း သားသမီး၊ ေဆြမ်ိဳး မိဘမ်ား အေရးသည္ သာလၽွင္ အဓိကျဖစ္သည္ ဟု ယူဆၾကသည္။

သို႔ေသာ္ မြန္းတည့္ (၁၂) နာရီ ထိုးခ်ိန္ အနီးကပ္ေမြးၾက သူမ်ားသည္ ဘဝတစ္သက္တာ တြင္ အလုပ္ အကိုင္အေရး ၊ ရာထူး ဌာနႏၲေရး၊ ႀကီးပြားေရး သည္သာလၽွင္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေပ လိမ့္မည္ ။ ေနမြန္း တည့္ ခါနီး ကာလတြင္ နီးကပ္ စြာေမြးၾက သူမ်ားသည္ ဘဝတြင္ ႀကီးပြားရမည္ ေအာင္ျမင္ ခ်မ္းသာရမည္ ဟု သိႏၷဌာန္ ခ်ထားၾကသူ မ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ အတိုင္းလည္း ေအာင္ျမင္ေလ့ရွိသည္။

ထိုအခ်ိန္ တြင္ေမြးၾက သူမ်ားသည္ တန္ခိုး အာဏာ ႀကီးမားျခင္း၊ ေက်ာ္ေဇာ ထင္ရွားျခင္း၊ ဌာန ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တို႔တြင္ ေနရာ ရျခင္းတို႔ျဖစ္ လိမ့္မည္။ထို႔ေၾကာင့္္ေနမြန္းတည့္ အခ်ိန္ အနီး ကပ္၍ ေမြး သူမ်ား သည္ အမ်ား အားျဖင့္ သူ႔အဆင့္အတန္းႏွင့္ သူ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ အႀကီး အကဲျဖစ္ တတ္ၾက သူမ်ား သာျဖစ္လိမ့္မည္။

ေနမြန္းတည့္မွ (၂) နာရီၾကားေမြးဖြားသူမ်ား

ေနမြန္းတည့္မွွ ေန႔လည္စက္ (၂)နာရီ ထိုးအၾကား အခ်ိန္ တြင္ ေမြးဖြား သူမ်ားသည္ ဘဝ တစ္သက္တာ တြင္ ရပ္ေဝး သို႔ေျပာင္း ေရြ႕ကာ အိုးအိမ္ ထူေထာင္ အေၿခ စိုက္ရျခင္း၊ နိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးမ်ား၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ခရီးမ်ား မၾကာခဏ သြားရျခင္းမ်ား ရွိလိမ့္မည္။ ၎ ဇာတာရွင္ မ်ားသည္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္း သည့္နယ္ေၿမ မွ ေက်ာ္လြန္ေသာ အရပ္ေဒသ တို႔တြင္ ႀကီးပြား ခ်မ္း သာေအာင္ျမင္ ကံေကာင္း လိမ့္မည္။

တစ္ရြာ မေျပာင္းသူေကာင္း မျဖစ္ ဆိုေသာ စကားပုံသည္ ထို သူမ်ား အတြက္ျဖစ္လိ့မ္ မည္။ ၎ ဇာတာရွင္ မ်ား၏ ထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္မွာ ဘာသာ တရား ကိုင္းရွိုင္း ၾက၏။ အိမ္ေထာင္ဘက္ ၏ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္း မ်ားသည္ မိမိ အတြက္ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးကို ထူးထူးျခားျခား ေပးစြမ္းနိုင္ သူမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ တရား ဥပေဒ ပညာရပ္ ကို တတ္ကၽြမ္းနား လည္ၿပီး ဥပေဒ ဘက္တြင္ အလုပ္အကိုင္ လုပ္ရျခင္းမ်ားရွိ လိမ့္မည္။

မြန္းလြဲ (၂) နာရီမွ (၄) နာရီၾကားေမြးလၽွင္္

ဤအခ်ိန္ အတြင္းေမြးဖြား သူမ်ား အဖို႔ ဘဝတစ္သက္တာ တြြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေႂကြတစ္လက္၊ ၾကက္ တစ္ခုန္ ဆို သကဲ့သို႔ တစ္ခ်က္ေကာင္း အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ ရတတ္ျခင္း မ်ား မၾကာ ခဏ ၾကဳံလိမ့္မည္။ ေလာင္းကစား ရာတြင္ အနိုင္ ရျခင္း ၊ ျမင္းေလာင္းျခင္း ၊ ထီေပါက္ျခင္း မ်ား တစ္ႀကိမ္ ထက္ မနည္းျဖစ္ လိမ့္မည္။

ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကိုယ္တိုင္ျခစ္ခ်ဳပ္ ၍ စုေဆာင္း ကာႀကီးပြားရသည္ ထက္ ကံေကာင္းေထာက္ မ၍ စုပုံ ရျခင္းျဖင့္ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာ လိမ့္မည္။ ၎ ဇာတာရွင္မ်ား သည္ အေမြ အႏွစ္ မ်ား ကို အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ရ ရွိ ခံစားရမည္။ စီးပြားေရး တြင္ စပ္တူ လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အမ်ား ဆုံး ေအာင္ျမင္မႈ ရေန သူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။

ေနဝင္ခ်ိန္ အနီး ကပ္ေမြးဖြား လၽွင္္

ညေန(၄)နာရီေက်ာ္မွ (၆) နာရီ ေနဝင္ရီ တေရာ အခ်ိိန္ တြင္ ေမြးဖြား သူမ်ား သည္ ဦးေဆာင္ေခါင္း ေဆာင္ လုပ္ရန္ ဝန္ေလး သူမ်ားျဖစ္ တတ္ၾက၏။ ဘဝ တစ္ေလၽွာက္လုံး တြင္ အစိုးရဝ န္ထမ္း လခစား အလုပ္ မ်ိဳး လုပ္ကိုင္ ရတတ္ၿပီး သူတစ္ပါး၏ အက်ိဳး ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားျဖင့္သာ အက်ိဳးေပးတတ္ ၾကသည္။ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္း ကို ဦးေဆာင္ျပဳ လၽွင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရသင့္သေလာက္ မရပဲ ျဖစ္တတ္မည္။

ေနမဝင္မီ ကာလ အပိုင္းအျခား အတြင္း ေမြးဖြား သူမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ကို အမွီျပဳ ၍ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာေအာင္ျမင္ တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ အမ်ား အားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ ဘက္ႏွင့္ စီးပြား ဘက္တို႔၏ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ျခင္း ကို ခံရတတ္ပါသည္။ ၎ ဇာတာရွင္မ်ား အတြက္ အိမ္ေထာင္ေရး သည္ အေရးႀကီး ဆုံး ျဖစ္၏။ အိမ္ေထာင္ဘက္ ကိုေရြးရာမွာ အထူး သတိျပဳေရြးခ်ယ္ သင့္သည္။

မိမိ ၏ အိမ္ေထာင္ဘက္ သည္ လူကုံထံ၊ ၾသဇာ အာဏာရွိသူ မ်ိဳးထဲ မွ ျဖစ္တတ္ျခင္း၊ မာန္ မာနႀကီးသူ မ်ားျဖစ္တတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အဆင္ မေျပျဖစ္ရ တတ္သျဖင့္ ၎ဇာတာရွင္ မ်ားသည္ ဘဝတစ္ေလၽွာက္ လုံး သာယာမႈ ကင္းမဲ့တတ္သည္ ကို အထူးနား လည္ၾက ရေပမည္။

ေနဝင္ၿပီး (၂) နာရီ အတြင္း ေမြးဖြားလၽွင္္

ေနဝင္ၿပီးေနာက္ (၂) နာရီၾကား ကာလ အတြင္း ေမြးဖြား သူမ်ား အဖို႔ က်န္းမာေရး ကို အထူး သတိျပဳရန္ လိုေပသည္။ ဘဝတစ္ေလၽွာက္ လုံးတြင္ အလြန္ပင္ အထိခိုက္နိုင္ ဆုံးေသာ အေရး ကိစၥျဖစ္ေနေပ လိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ကို အထူး ဂ႐ုျပဳရန္ လိုမည္။ အထူးသျဖင့္ အစာအိမ္ ႏွင့္ဦးေႏွာက္ အာ႐ုံေၾကာ ဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား အတြက္ စိုးရိမ္ ရတတ္သည္။ အစာ မေၾက ေလနာေရာဂါ ျဖစ္တတ္ျခင္း၊ စိတ္တုန္ လႈပ္ေျခာက္ျခား လြယ္ကာ ေနမေကာင္း ထိုင္ မေကာင္း ျဖစ္လာတတ္ျခင္း တို႔သည္ ၎ ဇာတာရွင္ အမ်ားစု ထဲတြင္ အေတာ္ပင္ မ်ားေပလိမ့္မည္။

ညဦးပိုင္း တြင္ေမြးဖြား သူမ်ား

ညဦးပိုင္း ကာလျဖစ္ေသာ (၈) နာရီမွ (၉) နာရီ ထိကာလ အတြင္း ေမြးဖြား သူမ်ား အတြက္ အခ်စ္ေရး သည္ အေရးႀကီးေန တတ္၏။ ၎တို႔ သည္ အခ်စ္ေရးႏွင့္ သံေယာဇဥ္ ကိစၥ မ်ားမ်ား တတ္ၾက၏။ သားေရး သမီးေရး ကိစၥမ်ားလည္း မ်ားတတ္ၾက၏။

စိတ္ေန စိတ္ထား အားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ တက္ႂကြ သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေလာင္းကစားျခင္း တြင္ လြန္စြာ ဝါသနာ ထုံတတ္ မည္ျဖစ္၏။ ၎ ဇာတာရွင္ မ်ားသည္ ငယ္စဥ္ ကပင္ အခ်စ္ေရး ကိစၥ အလြန္မ်ားၿပီး အရြယ္ႀကီးေသာ ကာလ တြင္ သားသမီး အလြန္မ်ား လိမ့္မည္။ ပါတီ၊ ပြဲလမ္းသဘင္၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ဇာတ္သဘင္၊ စတိတ္ရွိုးမ်ား ဆိုလၽွင္ ၎ ဇာတာရွင္မ်ား လြန္စြာ ႏွစ္ၿခိဳက္လိမ့္ မည္။ ေအာင္ျမင္ လိမ့္မည္။ ေတးဂီတ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ဗြီဒီယို ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ လည္း ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား လိမ့္မည္။

သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္အနီး ေမြးဖြား သူမ်ား

ည (၉)နာရီေက်ာ္ ၍ သန္းေခါင္ယံ (၁၂) နာရီ မထိုးမီ ၾကား ကာလတြင္ ေမြးဖြား သူမ်ား သည္္ ဘဝတြင္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ လူလား မေျမာက္နိုင္၊ အေၿခ မက်နိုင္ ပဲရွိမည့္ သူမ်ားျဖစ္ တတ္ၾက၏။ အသက္(၃၀) ေရာက္သည့္ တိုင္ေအာင္ တစ္အိုး တစ္အိမ္ ထူေထာင္နိုင္ျခင္း မရွိပဲ ေနရတတ္သည္။

အသက္(၃၀) ေရာက္ခါမွ အလုပ္အကိုင္ အေျခအေန အတည္တက်ျဖစ္ရ တတ္သည္။ အသက္(၃၀) မတိုင္ မီကာလ တြင္မူ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား အလယ္တြင္ ကေလးဆိုးႀကီး သဖြယ္ျဖစ္ကာ ဟိုေဆြမ်ိဳး အိမ္တက္ ဒီေဆြ မ်ိဳးအိမ္ တက္ ဆိုသလို ပင္ လွည့္လည္ေနထိုင္ ကာ ေဘာ္ေၾကာ့ ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္တတ္လိမ့္မည္။ ဤ ဇာတာရွင္ မ်ား သည္ မိဘေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအဝိုင္း ကို အလြန္ ခင္တြယ္တတ္ၾက သည္။

သူတို႔၏ ကိုယ္စြမ္း ကိုယ္စျဖင့္ လြတ္လြတ္ ကၽြတ္ကၽြတ္ မဟုတ္ပဲ ဘာမဆို မိဘေဆြမ်ိဳး သားခ်င္း မ်ားကိုပင္ အား ကိုမႈျပဳ တတ္ၾက၏။ အခ်ိဳ႕ဇာတာရွင္ မ်ားသည္ မိဘေဆြမ်ိဳး တို႔၏ အိုးအိမ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးေနရ သည္ႏွင့္ပင္ ကိုယ့္အိုး ကိုယ့္အိမ္ကို မထူေထာင္နိုင္ပဲ ရွိေနတတ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လၽွင္ ၎အခ်ိန္ေမြးေသာ ဇာတာရွင္မ်ား မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ကိုယ့္ မိဘမ်ား ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ရင္းပင္ အပ်ိဳႀကီး ဘဝႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ျဖစ္ေနၾကရ တတ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထို ဇာတာရွင္ မ်ားသည္ အိုးအိမ္ေျမယာ ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ကံံေကာင္း တတ္ၾက၏။ လယ္ယာ လုပ္ငန္း၊ အေဆာက္ အဦးလုပ္ငန္း၊ ကန္ထရိုက္ လုပ္ငန္း တို႔တြင္ အထူး တလည္ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားနိုင္ၾကေပသည္။

ဤသို႔ နံနက္ သန္းေခါင္ေက်ာ္ တစ္ခ်က္္ ထိုးကာလမွ စ၍ ည သန္းေခါင္ယံ (၁၂) နာရီထိုး ကာလ ထိ တစ္ေန႔ တာပတ္လုံး မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မဆိုေမြးဖြားၾကသူ မ်ား၏ ကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပး မ်ားကို အေနာက္ တိုင္းေဗဒင္ အရ ေမြးသည့္ နာရီတစ္ခုတည္း ကို အေျချပဳၿပီး သင့္ ဘဝလမ္းညႊန္ေဟာ ဆို ျခင္းၿပီးျပည့္စုံၿပီျဖစ္သည္။ သင့္ ဘဝလမ္းညႊန္ အေဟာမ်ား သည္ စာရႈ သူတို႔၏ ဘဝတာ တြင္ အံ့ၾသ ေလာက္ေအာင္ ကိုက္ညီ မွန္ကန္စြာ အက်ိဳးေပး လာမည္ျဖစ္ေပသည္။

ဆရာ ဦးခန႔္ေက်ာ္ေရးသားေသာ ကိိုယ္ေတြ႕သုခခ်မ္းသာ စာအုပ္ မွေကာက္ႏူတ္ ထားပါသည္။