ကိုယ့္ အရွက္ကြဲခံၿပီးေတာ့ ဘယ္သူမွ မလုပ္ႀကံဘူး၊ လူေတြကလုပ္ႀကံတယ္ လုပ္ႀကံတေျပာေတာ့ အရမ္းရွက္တယ္။အဲ့ေလာက္ထိ အရွက္မဲ့တဲ့မိန္းကေလးတစ္ေယာက္မဟုတ္ဘူး”ဆိုတဲ့ ျမျမဝင္ပူးတဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီပာျပတဲ့ ခင္ဇာျခည္လြင္နဲ႔ ျမျမ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီပာျပတဲ့ဝင္ေျပထြန္း

ကိုယ့္အရွက္ကြဲခံၿပီးေတာ့ ဘယ္သူမွ မလုပ္ႀကံဘူး၊ လူေတြကလုပ္ႀကံတယ္ လုပ္ႀကံတေျပာေတာ့ အရမ္းရွက္တယ္။

အဲ့ေလာက္ထိ အရွက္မဲ့တဲ့မိန္းကေလးတစ္ေယာက္မဟုတ္ဘူး”ဆိုတဲ့ ျမျမဝင္ပူးတဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီပာျပတဲ့ ခင္ဇာျခည္လြင္နဲ႔ ျမျမ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီပာျပတဲ့ဝင္းေျပထြန္း

Credit-အလင္းတန္း