မန္မာႏွ င့္ထိုင္းနိုင္ငံအၾကား အေရးပါဆုံး ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ရွိၿပီး ျမဝတီၿမိဳ႕ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တို႔ကို ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားသည္ထိုသို႔ စည္ကားလွေသာ ကုန္သြယ္ေရးအခ်က္အျခာ ေနရာရွိေနေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက ေ႐ႊကုကၠိုဆိုသည့္ စီမံကိန္းသစ္တစ္ခုကို လူမသိသူမသိ တိတ္တဆိတ္ စတင္ခဲ့သည္ ေ႐ႊကုကၠိုသည္ ျမဝတီၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၁၅ ကီလိုမီတာခန့္တြင္ တည္ရွိသည့္ တံငါ႐ြာေလးတစ္႐ြာသာျဖစ္သည္ သာမန္ကာလွ်ံကာၾကည့္လွ်င္ ခပ္ေခါင္ေခါင္ ေက်းလက္ေဒသ ႐ြာသိမ္႐ြာငယ္ေလး တစ္႐ြာတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေ႐ႊကုကၠို စီမံကိန္းမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အနီးကပ္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္မူ စာရႈသူမ်ား အံ့ အားသင့္သြားမည္ျဖစ္သည္ ယခုတည္ေနေသာၿမိဳ႕သည္ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ပမာဏမွ်ရွိသည့္ ၿမိဳ႕အသစ္စက္စက္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရက ေထာက္ပံ့သည့္ေငြျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခုက လူမသိသူမသိ တည္ေဆာက္ေနျခင္း၊ စိစစ္ႀကီးၾကပ္မႈ မရွိ တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစီမံကိန္းဟု အေပၚယံဘန္းျပထားေသာ္လည္း အမွန္စင္စစ္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ နယ္ေျမခ်ဲ့ထြင္ေရး စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္သည့္မ်ားျပားလွေသာ ေငြပမာဏ ၂၃.၃၅ ထရီလီယံက်ပ္ (အေမရိကန္ ၁၅ ဘီလီယံေဒၚလာ) ရရွိခဲ့သည္ကိုၾကည့္လွ်င္ ဤအခ်က္မွာ ျမင္သာပါသည္ တ႐ုတ္၏ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားတည္ေဆာက္ပုံအတိုင္းပင္ ေပက်င္းရွိ အစိုးရဗ်ဴရိုကေရစီ ယႏၱရား၏ လက္တံတစ္ခုက လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ယခုစီမံကိန္းတြင္ ယာထိုင္းအုပ္စု တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း (Yatai Group ) က လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္ သို႔ေသာ္ ထိုအုပ္စု၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယခင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ဖူးေသာ လုပ္ငန္းရာဇဝင္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္ထားသည္မွာ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိသည္ေ႐ႊကုကၠိုတြင္ အေသးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ယာထိုင္းအုပ္စုကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ကခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ မူလစီမံကိန္းတြင္ ၂၅ ဧကဟုသာ သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို မ်ားစြာေက်ာ္လြန္၍ လက္ရွိတြင္ ဧက ၅၀ အထိ ရွိလာသည္စီမံကိန္း ေနာက္ဆုံးၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ဧက ၃,၀၀၀ နီးပါးရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ေလယာဥ္ကြင္း၊ ကာဆီနို ေလာင္းကစား႐ုံမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ႐ုံးခန္းမ်ား၊ ေနအိမ္တိုက္ခန္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ လိုအပ္သည့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားအားလုံးပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ဘယ္သူေတြနိုင္လို႔ ဘယ္သူေတြ ရႈံးသလဲ ဆင္းရဲ ေခတ္ေနာက္က်သည့္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမွာ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ သာမန္အားျဖင့္ ႀကိဳဆိုရမည့္အရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုကိစၥရပ္တြင္မူ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရမည့္သူမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား မဟုတ္သည္မွ ာရွင္းလင္းသိသာလွသည္။ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေနရာမွ ဖယ္ရွားေပးခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိသည္ဆိုလွ်င္ပင္ မဆိုစေလာက္ ပမာဏမွ်သာ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ တည္ေဆာက္ေရး ပစၥည္းအားလုံးကို တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းမွ ယူေဆာင္လာၾကသည္စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကိုလည္း ျမန္မာနိုင္ငံမွ လုပ္သားမ်ားကို အသုံးမျပဳဘဲ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ တ႐ုတ္အလုပ္သမားမ်ားကို ေ႐ႊကုကၠို စီမံကိန္းလုပ္ငန္းရွိရာသို႔ ေခၚေဆာင္လာၾကသည္တစ္စတစ္စ တိုးပြားလာေနေသာ တ႐ုတ္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ သူတို႔ႏွင့္အတူပါလာေသာ မိသားစုမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အၾကား စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ယခုအခါ ေ႐ႊကုကၠိုတြင္ ေနထိုင္သူဦးေရမွာ သန္းဝက္ခန့္အထိပင္ရွိေနၿပီဟု ခန့္မွန္းထားၾကသည္ထို ၅၀၀,၀၀၀ မွ်ရွိေသာ လူဦးေရတြင္ အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို ပိုမိုသိရွိနိုင္ေစရန္ မီဒီယာႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား လာေရာက္ေလ့လာခြင့္ကို တ႐ုတ္လုံၿခဳံေရးမ်ားက တားဆီးပိတ္ပင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ အတြက္ အဆိုပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား မရွိသည့္အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမွာ ေလ်ာ့ပါးသက္သာသြားသည္ဟူ၍ မရွိေပ ေ႐ႊကုကၠို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ အခိုင္အမာ တည္ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ ျမဝတီၿမိဳ႕အေပၚ မည္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္နိုင္သည္ကိုလည္း အေသအခ်ာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း မရွိေပေ႐ႊကုကၠို တြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ႀကီးမားလွသည့္ တ႐ုတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ားမွာ ျမန္မာတနိုင္ငံထဲတြင္သာ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းမဟုတ္ေပတ႐ုတ္အစိုးရက ေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ နယ္ေျမခ်ဲ့ထြင္ေရး လမ္းေၾကာင္းႀကီး တစ္ရပ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္ယင္းမွာ တ႐ုတ္ဗဟိုျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားတြင္ တ႐ုတ္က အဆိုျပဳၿပီး တ႐ုတ္ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့ျဖင့္ တည္ေဆာက္ကာ ကုန္သြယ္ေရး မ်က္ႏွာဖုံးတပ္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ စီမံကိန္း ပမာဏအလြန္ႀကီးမားျခင္း၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ တ႐ုတ္နိုင္ငံသားမ်ား ေရာက္ရွိလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမွာ အမွန္စင္စစ္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈကို အေလးေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဟုတ္ပါရဲ႕လား၊ သို႔မဟုတ္ အိမ္ရွင္နိုင္ငံမ်ားအဖို႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ေပၚလာခဲ့သည္။

ေ႐ႊကုကၠိုလ္တြင္ တကယ္ျဖစ္ေနသည္ကိုၾကည့္လွ်င္ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာေသာ နိုင္ငံျခားအေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ တ႐ုတ္အလုပ္သမားမ်ားက ျမန္မာ့ေျမေပၚ တြင္ စနစ္တက် စိစစ္ျခင္းမခံရဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားမွာမူ ထိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားမရၾကဘဲ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။

Credit