အုတ္စီီ တဲ့ အခါမွာ သိိထားသင့္တဲ့ အုုတ္စီနည္း (၃) မ်ိဳးကိုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

လက္္ေတြ႔ အသံုးခ် အုတ္္စီနည္း ၃မ်ိဳး

အိိမ္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ ပန္းရံသမားေတြ အုတ္စီတာကုိၾကည့္ၿပီး မသိတာမရွိရေအာင္ ဗဟုသုတ အေနနဲ႕ေဖာ္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။

အုတ္စီီတဲ့ အခါမွာ သိိထားသင့္တဲ့ အုုတ္စီနည္း (၃) မ်ိဳးကိုိေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

အုုတ္စီ တြက္ရာတြင္ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ အုတ္ကုန္က်မည့္ အခ်ိဳးအစားကို အရင္ဆုံး ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

“ ၉” လက္မအုတ္ရုိးစီရာတြင္္ (၁၀×၁၀) ပတ္လည္ တစ္က်င္းစီရာတြင္္ အုတ္အလုံးေရမွာ ၁၀၄၀ ခဲျဖစ္ပါတယ္။ အလ်ားလုိက္တြင္ ၂၆ ခဲႏွင့္ အနံတြင္ ၄၉ ခဲျဖစ္ပါတယ္။

၂၆×၄၀= ၁၀၄၀ ခဲကုုန္ပါတယ္။

“၄” လက္မခြဲ အုတ္စီီရာတြင္ ကုန္က်သည့္ အေရအတြက္ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

(၁၀×၁၀) ပတ္လည္ကုိိ “၄”လက္မခြဲအုတ္စီရာတြင္ အလ်ား ၁၃ခဲ ၅မူး (အုတ္တစ္လုံးရဲ႕တစ္ဝက္) ႏွင့္ အနံ(ျမင့္) ၄၀ ခဲကုန္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၁၃/၅×၄၀=၅၄၀ ကုုန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“၉” လက္မ အုုတ္ရုိး ႏွွစ္က်င္းစီရာတြင္ ဘိလပ္ေျမ ၁×၄ အခ်ိဳး ၆ အိတ္ကုန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“၄” လက္မခြဲ တစ္က်င္း အုတ္စီီရာတြင္ ၁×၄ အခ်ိဳး ဘိိလပ္ေျမ ၂ အိတ္ႏွစ္အိတ္တစ္ပုိင္း ကုန္မွာျဖစ္ပါတယ္။

“၉” လက္မ အုတ္ရုိး စီရာတြင္္ အလႊားမထက္ေအာင္ စုံ၊ မ ခြဲျခားစီတတ္ဖုိိ႕လုိပါတယ္။

ထိုမွသာ ဒမ္္ ႏွစ္လႊား = စုံံနစ္လႊား ထပ္မွာမဟုတ္ပါ။

၃-၅-၇-၉ မ, ဂဏန္းမ်ားတြင္္ ဒမ္စီၿပီးသြားရရပါမည္။

၂-၄-၆-၈,စုံ ဂဏန္းမ်ားတြင္္ အကြက္ေဖာ္ၿပီးစီးသြားရပါမည္။

အုတ္ေတြၾကားမွာ မာဆလာ ၅ မူး ပုံမွန္ရွိရပါမည္။ ဒါမွ ခိုိင္ခန႔္ၿပီး ၾကည့္လိုက္႐ုံႏွင့္ အျမင္ေကာင္းေကာင္းရွိပါသည္။

ထုိ႕ျပင္ ဂ်ပန္ကြက္ႏွင့္ တ႐ုုတ္ကြက္လို႔ အကြက္္႐ိုက္ၾကတာ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားပါတယ္။ ဂ်ပန္ကြက္တြင္ အလ်ား ၂ခဲ အနံ၂ခဲ ပုံမွန္သြားရပါသည္။

တ႐ုတ္ကြက္တြင္ အလ်ား ၂ ခဲ အနံ ၁ခဲ ျဖစ္ပါတယ္္ ခိုင္ခံ့ႏိုင္ျခင္းကေတာ့ ဂ်ပန္ကြက္ ႏွင့္ စီသြားၿပီး

အလ်ား ၂ ခဲအနံ ၂ခဲ စီရင္ပိုခိုိင္ပါတယ္။

MCC