ျမန္ မာျပည္ႀကီး ခ်မ္းသာဖို႔နီးၿပီ…”အဘိုးကေလးဝဆရာေတာ္၏ အနာဂါတ္ေဟာတမ္း” တိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ ေဘာင္းဘီဝတ္ေတြလာမယ္ ။

ဘု ရားအဆူဆူတြင္စစ္ဖိနပ္သံေတြ ၾကား ေနရ တယ္၊ ေရစက္ခြက္ကိုင္လည္းေဘာင္းဘီဝတ္ေတြဘဲ၊ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ကစလို႔ သၾကားသာသနာစၿပီ။ နဂါးေတြတာဝန္ေပးလိုက္ၿပီ ။ကပ္ေဆးမယ္ ေရေတြႀကီးမယ္ မီးေတြေလာင္ မယ္၊ မီးေတာင္ေတြေပါက္မယ္၊အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ေတြ ေသမယ္။ ခုကအခြန္ဘ႑ာေကာက္မယ္၊ခ်စ္တီးေခါင္းလယ္ထြန္မယ္၊ မ်ားမ်ားခ်မ္းသာ မ်ားမ်ားဒုကၡေရာက္မယ္။

ခုဂု မၻဏ္ဘီလူးတပ္ေတြ သိၾကားမင္းလြတ္လိုက္ ျပန္ၿပီ။ သဘာဝေဘးအျပင္ စစ္ေဘးေတြပါလာေတာ့မယ္ ။ တက်ပ္မွာတမတ္ဘဲက်န္မယ္ ။၂၀၁၆ မွ ၂၀၂၀ အတြင္း အေဖကလည္း သား မကယ္နိုင္၊ သားကလည္းအေဖ မကယ္နိုင္ ေခတ္ဆိုးႀကီးလာမယ္ ။ မိသားစုေတြ တကြဲတျပားျဖစ္ၾကမယ္ ။ ေနပူထဲ ဖိနပ္မပါ ထီးမပါဘဲသြားနိုင္ေအာင္ ဆန္ၾကမ္း စားနိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားထားၾက။ကပ္ႀကီးသုံးပါးလုံးလာမယ္ ။ သရဏဂုံတည္ၾက၊ ငါးပါးသီလျမဲၾကကြ၊ ေခတ္ဆိုး ႀကီးလာမယ္ ။

၂၀၂၀ မွစလို႔ မင္းထူးမင္းျမတ္ေပၚမယ္။ မွီေအာင္ႀကိဳးစား ျမန္မာေတြခ်မ္းသာ လြန္းလို႔ ေသတဲ့လူေတြကိုသတိရမယ္။ဒုတိယအေမရိကန္ျဖစ္မယ္။ တစ္ရာ့တစ္ပါးလူမ်ိဳးေတြလာေရာက္ဦးခိုက္ၾကမယ္။ သာသနာကမၻာလြမ္းမယ္။ မွီေအာင္ႀကိဳးစားပါ ။

၁၆ မွ ၂၀ တြင္း မင္းေလးပါးစုံ ေရႊတိဂုံကိန္းက်မယ္ ။ တ႐ုတ္ အေမရိကန္ အိႏၵိယ ျမန္မာ ေလး မင္း စစ္ပြဲေတြရွိတယ္။ ၂၀၂၀က်ေပၚမယ့္ မင္းက ဗုဒၶရာဇာမင္းဘဲ။ ျစကၤာမင္းတမၽွ ဘုန္းႀကီးမယ္။လူစြမ္းေကာင္းေလးေယာက္ ေရာက္ပါမယ္။ တစ္ေယာက္ကေၿမ ေက်ာရႈံ႔နိုင္တယ္၊ တစ္ေယာက္ကၾသဇာတိကၡမႀကီးတယ္၊

တစ္ေယာက္ကအရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွရန္သူေတြၿဖိဳခြင္းနိုင္တယ္၊ တစ္ေယာက္ကျပဒါးသံေသၿပီး တိုင္းျပည္တစ္ ျပည္လုံးကိုဝေအာင္ေကၽြးနိုင္တယ္၊ ပေဒသာပင္သီးတဲ့ေခတ္ႀကီးလာမယ္။ယခုျမင္ေနရတဲ့ ေတာင္ေတြဟာစိန္ေတာင္ေရႊ ေတာင္ ပတၱျမားေတာင္ေတြဘဲ။ အဲ့ဒီေခတ္ႀကီးကိုမွီေအာင္ႀကိဳးစာကြယ့္ ။(အဘိုးကေလးဝဆရာေတာ္)

ျမန္မာျပည္ႀကီး ခ်မ္းသာဖို႔နီးၿပီ…”အဘိုးကေလးဝဆရာေတာ္၏ အနာဂါတ္ေဟာတမ္း” တိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ ေဘာင္းဘီဝတ္ေတြလာမယ္ ။

ဘုရားအဆူဆူတြင္စစ္ဖိနပ္သံေတြ ၾကား ေနရ တယ္၊ ေရစက္ခြက္ကိုင္လည္းေဘာင္းဘီဝတ္ေတြဘဲ၊ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ကစလို႔ သၾကားသာသနာစၿပီ။ နဂါးေတြတာဝန္ေပးလိုက္ၿပီ ။ကပ္ေဆးမယ္ ေရေတြႀကီးမယ္ မီးေတြေလာင္ မယ္၊ မီးေတာင္ေတြေပါက္မယ္၊အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ေတြ ေသမယ္။ ခုကအခြန္ဘ႑ာေကာက္မယ္၊ခ်စ္တီးေခါင္းလယ္ထြန္မယ္၊ မ်ားမ်ားခ်မ္းသာ မ်ားမ်ားဒုကၡေရာက္မယ္။

ခုဂု မၻဏ္ဘီလူးတပ္ေတြ သိၾကားမင္းလြတ္လိုက္ ျပန္ၿပီ။ သဘာဝေဘးအျပင္ စစ္ေဘးေတြပါလာေတာ့မယ္ ။ တက်ပ္မွာတမတ္ဘဲက်န္မယ္ ။၂၀၁၆ မွ ၂၀၂၀ အတြင္း အေဖကလည္း သား မကယ္နိုင္၊ သားကလည္းအေဖ မကယ္နိုင္ ေခတ္ဆိုးႀကီးလာမယ္ ။ မိသားစုေတြ တကြဲတျပားျဖစ္ၾကမယ္ ။ ေနပူထဲ ဖိနပ္မပါ ထီးမပါဘဲသြားနိုင္ေအာင္ ဆန္ၾကမ္း စားနိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားထားၾက။ကပ္ႀကီးသုံးပါးလုံးလာမယ္ ။ သရဏဂုံတည္ၾက၊ ငါးပါးသီလျမဲၾကကြ၊ ေခတ္ဆိုး ႀကီးလာမယ္ ။

၂၀၂၀ မွစလို႔ မင္းထူးမင္းျမတ္ေပၚမယ္။ မွီေအာင္ႀကိဳးစား ျမန္မာေတြခ်မ္းသာ လြန္းလို႔ ေသတဲ့လူေတြကိုသတိရမယ္။ဒုတိယအေမရိကန္ျဖစ္မယ္။ တစ္ရာ့တစ္ပါးလူမ်ိဳးေတြလာေရာက္ဦးခိုက္ၾကမယ္။ သာသနာကမၻာလြမ္းမယ္။ မွီေအာင္ႀကိဳးစားပါ ။

၁၆ မွ ၂၀ တြင္း မင္းေလးပါးစုံ ေရႊတိဂုံကိန္းက်မယ္ ။ တ႐ုတ္ အေမရိကန္ အိႏၵိယ ျမန္မာ ေလး မင္း စစ္ပြဲေတြရွိတယ္။ ၂၀၂၀က်ေပၚမယ့္ မင္းက ဗုဒၶရာဇာမင္းဘဲ။ ျစကၤာမင္းတမၽွ ဘုန္းႀကီးမယ္။လူစြမ္းေကာင္းေလးေယာက္ ေရာက္ပါမယ္။ တစ္ေယာက္ကေၿမ ေက်ာရႈံ႔နိုင္တယ္၊ တစ္ေယာက္ကၾသဇာတိကၡမႀကီးတယ္၊

တစ္ေယာက္ကအရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွရန္သူေတြၿဖိဳခြင္းနိုင္တယ္၊ တစ္ေယာက္ကျပဒါးသံေသၿပီး တိုင္းျပည္တစ္ ျပည္လုံးကိုဝေအာင္ေကၽြးနိုင္တယ္၊ ပေဒသာပင္သီးတဲ့ေခတ္ႀကီးလာမယ္။ယခုျမင္ေနရတဲ့ ေတာင္ေတြဟာစိန္ေတာင္ေရႊ ေတာင္ ပတၱျမားေတာင္ေတြဘဲ။ အဲ့ဒီေခတ္ႀကီးကိုမွီေအာင္ႀကိဳးစာကြယ့္ ။(အဘိုးကေလးဝဆရာေတာ္)