ကား အ မည္ ေျပာင္း ေလွ်ာက္ ရန္

(သိၿပီးေသာ သူမ်ား အတြက္မဟုတ္ပါ။ စမ္းတဝါးဝါးျဖင့္ ဘယ္သြားၿပီး ဘာလုပ္ရမလဲဟု သိခ် င္ေ နသူမ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္။ ခက္ခဲသည့္ကိစၥ မဟုတ္ေသာ္လည္း procedure ကို မသိပါက

ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးေနေသာ ကညန႐ုံးတြင္ ၂ ခါျပန္ တန္းစီရလွ်င္ပင္ အေတာ္ပင္ပန္းၿပီး စိတ္ပ်က္ရပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္လဲ စမ္းတဝါးဝါးျဖင့္ လုပ္ခဲ့ရပါသည္။

ကညနတြင္ ခ႐ိုင္ဦးစီးမႉးႏွင့္ေတြ႕ရန္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ တန္းစီခဲ့ရၿပီး အလွည့္ေရာက္ခါနီးတြင္ စာေရးက ကြန္ပ်ဴတာခန္းမွာ အရင္သြားစစ္ေဆးပါဟု ဆိုသျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာခန္းသို႔ ေျပးၿပီး ယာ ဥ္

စစ္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးစီးမႉးႏွင့္ ေတြ႕ရန္ ထပ္မံတန္းစီရာ အလွည့္ေရာက္ခါနီးမွ ထမင္း စားခ်ိန္ နားသျဖင့္

တစ္နာရီ ထပ္မံေစာင့္ရျပန္ပါသည္။ ထိုသို႔ မျဖစ္ရေလေအာင္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရ သည္မ်ားကို မွ်ေဝေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ )

မိမိကား အမည္ေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ အရင္ဆုံး မိမိေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္႐ုံးသို႔ ေအာက္ ပါ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

1 – သန္းေခါင္စာရင္း (မူရင္း၊ မိတၱဴ)

2 – မွတ္ပုံတင္ (မူရင္း၊ မိတၱဴ)

3 – Owner book (မူရင္း၊ မိတၱဴ)

4 – Wheel tag (မူရင္း၊ မိတၱဴ)

5 – အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ (မူရင္း၊ မိတၱဴ) (အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္သည္ အမည္ေပါ က္ႏွင့္ မိမိ တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ရပါမည္။)

6 – ကားဓာတ္ပုံ ( ေရွ႕ပုံ၊ အေနာက္ပုံ၊ ေဘးတိုက္ပုံ အားလုံးေပါင္း ၃ ပုံ။ ဓာတ္ပုံကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဖုန္းျဖင့္႐ိုက္၍ ဓာတ္ပုံဆိုင္မွာ သြားကူးပါ။)

(ကားဓာတ္ပုံမွအပ က်န္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအား မိတၱဴ ၂ စုံ ကူးပါ။ အခြန္႐ုံးအတြက္ တစ္စုံ၊ ကညန ႐ုံးအတြက္တစ္စုံ)

အထက္ေဖာ္ျပပါ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ျပည့္စုံပါက အခြန္႐ုံးရွိ မိမိရပ္ကြက္ကို ကိုင္ေသာ စာေရး ထံတြင္တင္ရပါမည္။

စာေရးမွ မိမိကားအား ရာျဖတ္မွ သတ္မွတ္ေပးထါးေသာ ဇယားတြင္ တန္ ဖိုး ကို ၾကည့္၍ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတြက္ခ်က္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဘဏ္သို႔ ေငြသြင္း ခ်လန္ ရရွိရန္ ေစာင့္ရပါသည္။ ခ်လန္ ရရွိပါက ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္တြင္

ေငြသြားသြင္းရပါသည္။ (ေတာင္ဥကၠလာအတြက္ သရက္ေတာ မွတ္တိုင္ရွိ ျမန္ မာ့စီးပြားဘဏ္)(ဘဏ္ေငြသြင္းရာတြင္ ေငြသြင္းခ်လန္စာ႐ြက္၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ သြင္းမည့္ေငြတြင္ ၅၀၀၀

တန္ ဘယ္န႐ြက္၊ တစ္ေသာင္းတန္ ဘယ္န႐ြက္ စသျဖင့္ အတိအက်ေရးထားေပးပါ။) ဘဏ္ တြင္ ေငြသြင္းၿပီးပါက ေငြသြင္းေျပစာကို မိတၱဴတစ္႐ြက္ကူး၍ အခြန္႐ုံးစာေရးထံသို႔တခါ သြားေ

ရာက္ေပးအပ္ရပါမည္။အခြန္႐ုံးမွ အခြန္စိမ္းစာ႐ြက္ ၂ ႐ြက္ ထုတ္ေပးပါမည္။မူူရင္းဟု ေရးထားေ သာစာ႐ြက္မွာ ကညန ႐ုံးသို႔ ေပးရပါမည္။

ပ-မူရင္းဟု ေရးထားေသာစာ႐ြက္ႏွင့္ ဘဏ္ေငြသြင္းခ်လန္မွာ မိမိသိမ္းထားရပါမည္။ တစ္ရက္ ကုန္သြားပါမည္။ (ေစာေစာၿပီးသူမ်ားပင္ ေန႔ခင္း ၁နာရီခန႔္မွ ၿပီးပါသည္။)

( အခြန္စိမ္းစာ ႐ြက္သ ည္ ကားျပန္ေရာင္းသည့္အခါ ထည့္မေပးရပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္ အခြန္ေဆာင္ထားေသာ စာ႐ြက္ျ ဖစ္သျဖင့္ မိမိႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။ )

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သင္၏ကား ယခင္သက္တမ္းတိုးခဲ့ဖူးေသာ ကညန ႐ုံးသို႔ စာရင္း အထြက္ သြားလုပ္ပါ။

(ဥပမာ ယခင္အမည္ေပါက္သူသည္ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္လိပ္စာျဖစ္ပါက အင္းစိန္ ကညန သို႔သြားရပါမည္။ )

ေအာက္ပါစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း (မူရင္း၊ မိတၱဴ)

မွတ္ပုံတင္ (မူရင္း၊ မိတၱဴ)

Owner book (မူရင္း၊ မိတၱဴ)

Wheel tag (မူရင္း၊ မိတၱဴ)

အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ (မူရင္း၊ မိတၱဴ)

အခြန္႐ုံးကထုတ္ေပးလိုက္ေသာ မူရင္း ဟုေရးထားေသာ အခြန္စိမ္းစာ႐ြက္ (မူရင္း)

မူရင္းမ်ားကို ေတာင္းၾကည့္မွ ထုတ္ျပပါ။

ယာဥ္အား စစ္ေဆးမည္မဟုတ္ပါ။ ကားကို မယူသြားလဲရပါသည္။

Owner book ႏွင့္ wheel tag တြင္ ပိုင္ရွင္ အမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာေျပာင္းေပး႐ုံသာျ ဖစ္သည္။ Wheel Tag အသစ္ ထုတ္ေပးပါသည္။

ကညန ႐ုံးတြင္

ကားအမည္ေျပာင္းအတြက္ ဟုေျပာကာ ေဖာင္ထုတ္ယူပါ။

ေဖာင္ျဖည့္ၿပီး Computer ဌာနတြင္ စစ္ပါ။

ထို႔ေနာက္ ခ႐ိုင္ဦးစီးမႉးႏွင့္ ဝင္ေတြ႕ပါ။ တန္းစီေစာင့္ရသည္။ လူမ်ားလွ်င္ အေတာ္ၾကာ ၾကာ ေစာင့္ရပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေငြတြက္ေကာင္တာတြင္ သြင္းရမည့္ေငြကို တြက္ပါ။ (ေကာင္တာမ်ားတြင္ ကားနံပါတ္ ေရွ႕အကၡရာမ်ား ေရးထားပါသည္။ မိမိကားနံပါတ္အကၡရာရွိေသာ ေကာင္ တာသို႔ သြားပါ။)

ေငြသြင္းေကာင္တာတြင္ ေငြသြင္းပါ။ ေျပစာရမည္။

ေငြတြက္ခဲ့ေသာ ေကာင္တာသို႔ ျပန္သြားတင္ပါ။

ေတာ္ၾကာၾကာေစာင့္ၿပီးေနာက္ owner book (အတြင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ သင္၏ အမည္ပါၿပီး) ၊Wheel tag အသစ္(သင္၏ အမည္ျဖင့္) ၊အထြက္စာ ၂ ေစာင္ တို႔ကို ထုတ္ေပးပါသည္။

ဝင္စာထြက္စာ ေကာင္တာသို႔သြားပါ။ မွတ္တမ္း စာအုပ္တြင္ စာရင္းသြင္းၿပီး အထြက္စာ တစ္ေစာင္ကို သိမ္းယူခဲ့ကာ က်န္တစ္ေစာင္ကို စာအိတ္ျဖင့္ တုံးထုပိတ္ၿပီး ျပန္ေပးပါသည္။

ေငြတြက္ခဲ့ေသာ ေကာင္တာသို႔ ျပန္သြားပါ။ သူတို႔စီစစ္ စာရင္းသြင္းၿပီးပါက အထြက္ကိျစၥ ပီးပါၿပီ။ owner book ၊

wheel tag အသစ္ႏွင့္ စာအိတ္ထဲထည့္ထားေသာ အထြက္စာ၊ ကညန ေငြသြင္းခ်လန္တို႔ကို ျပန္ေပးပါသည္။

တစ္ေန႔ကုန္သြားပါသည္။

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သင္ေနထိုင္ရာ လိပ္စာ၏ အပိုင္ ကညန႐ုံးသို႔ အထြက္႐ုံးကေပးလိုက္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္သြားကာ အဝင္စာရင္းသြင္းရပါသည္။လက္ရွိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

ကိုယ္တိုင္ႀကဳံေတြ႕ သိရွိလာရသည္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အားလုံး အဆင္ေျပႏိုင္ ၾကပါေစ။လြတ္လပ္စြာ ရွယ္ႏိုင္ပါသည္။Thein Zaw