ဘုန္းႀကီးေ က်ာင္းသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမသန႔္ရွင္းလင္းရာမွ ေငြဒဂၤါး (၁၂၀)ျပားအား တူးေဖာ္ရရွိ

၁၁. ၂. ၂၀ ၂၀ ရက္ေန႕ စစ္ကို င္းတိုင္းေဒသႀကီး ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဒြန္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ အင္ကုန္းေက်း႐ြာ၌ နံနက္ (၈)နာရီခန႔္တြင္ သုဓမၼာသာရ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွ ေျမေနရာသန႔္ရွင္ေရးေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ အင္ကုန္းေက်း႐ြာေန

ဦးမင္းစိုးလင္း(ဘ)ဦးထြန္းေ႐ႊ မွ GEORGE V KING & EMPEROR ေငြဒဂၤါး(၇) ျပား၊ EDWARD VII KING & EMPEROR ေငြဒဂၤါး(၄၅) ျပား၊ VICTORIA QUEEN ေငြဒဂၤါး (၁၂) ျပားႏွင့္ VICTORIA EMPERESS ေငြဒဂၤါး (၅၆) ျပား စုစုေပါင္းေငြဒဂၤါး (၁၂၀) ျပားအား တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေငြဒဂၤါး (၁၂၀) ျပားအား အင္ကုန္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီး၏ မိန႔္ၾကားခ်က္အရ ဦးဝင္းေအာင္(ဘ)ဦးအုန္းေဖ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေဆာင္သစ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ထံတြင္ ျဖင့္ထိန္းသိမ္းထားရွိ ေၾကာင္သိရွိရပါသည္။

ZayarThaw