ေျခ လက္ထုံက်င္ေနခဲ့ရင္မိမိဘာသာအလြယ္တကူကုသႏိုင္တဲ့နည္းကိုေပးပါ့မယ္။

အ ဝတ္ေလွွ်ာ္တဲ့ေနရာမွာသုံးတဲ့”ဘရပ္(ခ်္)” အၾကမ္းတစ္ခုကိုဝယ္ထားပါ။ပုံမွာျပထားတဲ့ အတိုင္းထုံက်င္ေနတဲ့ေနရာအေပၚ

ဘရပ္(ခ်္)ကို သင့္ေတာ္တဲ့အားေလးနဲ႔အရည္ျပားမထိခိုက္ေအာင္ အထက္ကေနေအာက္ကိုအသာအယာ ဖိဆြဲေပးပါ။

အႀကိမ္ေရကေတာ့မိမိကိုယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္ရမွာပါ။

အဲဒီလိုေဆာင္႐ြက္ရင္ေျခလက္ထုံက်င္တာ သက္သာလာပါမယ္။ေျခလက္ထုံက်င္သူေတြ ဒီနည္းကိုစမ္းသပ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

စူးတဲ့ဒဏ္မခံႏိုင္သူေတြအေနနဲ႔အေပၚကေန အဝတ္ပါးေလးခံထားေပးပါဗ်ာ။

တစ္ခါသုံးၿပီးတိုင္း ဘရပ္(ခ်္)ကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္တာအေကာင္းဆုံးပါ။

“က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ”