၂၀၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ၁၁ရက္ေန႔မွ ၁၃ရက္ေန႔အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ မႏၲေလးတိုင္း မေကြးတိုင္း ေနျပည္ေတာ္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္

ျဖစ္ေပ ၚေနက်အပူခ်ိန္မ်ားထက္ 2°C မွ 4°C ထိေလ်ာ့နည္းႏိုင္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ 0°C ဝန္းက်င္အထိ အပူခ်ိန္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ကာအေအးပိုႏိုင္ပါသည္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ရက္ေန႔မွ ၁၇ရက္ေန႔အတြင္းမွာေတာ့ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဒသမ်ားအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဧရာဝတီတိုင္း

ရန္ကုန္တိုင္ ပဲခူးတိုင္း ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ေဒသမ်ားကိုပါ ျဖစ္ၿမဲအပူခ်ိန္မ်ားထက္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ေဆာင္းေလညႇင္းက အေအးပိုေစႏိုင္ပါတယ္

အေအးလႈိင္းမဟုတ္ပါ

8/02/2020 at 3:47 (MMT) SU SU SAN