ႏွစ္ေ ပါင္းမ်ားစြာက်င့္သုံးလာခဲ့တဲ့ မူလတန္းျပကေန အလယ္တန္းျပ အထက္တန္းျပ စတဲ့ ရာထူးတိုးပုံစံေဟာင္း ဟာ မၾကာမီ အဆုံးသတ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ရာထူးတိုးစနစ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္တာကိုေတာ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာန တို႔သာမက ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕နဲ႔ပါ ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က အတည္ျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရာ ထူးတိုးပုံစံသစ္မွာ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေတြရဲ႕ ရာထူးသတ္မွတ္ခ်က္ကို လက္ရွိ ပညာရွင္အဆင့္ -၃ (လစာႏႈန္း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အျဖစ္သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာထူးပုံစံသစ္အရ မူအုပ္ႀကီးေတြဟာ ဒုဦးစီး /ATEO/အထက္တန္းျပ စတဲ့ရာထူးေတြနဲ႔ ရာထူးတူ လစာႏႈန္းတူ ျဖစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ မူလတန္းျပ ဆရာ -၃ ကလဲ (လစာႏႈန္း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ မူလတန္းျပ ဆရာ -၂ ကေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္-၂ (လစာႏႈန္း ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀- ၂၀၈၀၀၀) ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မူလတန္းျပ ဆရာ -၁ ကေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္ -၁ ( လစာႏႈန္း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ) နဲ႔စတင္ခန္႔ထားျခင္းခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပုံစံသစ္ ရာထူးသတ္မွတ္ခ်က္အရ အလယ္တန္းျပ ဆရာ -၃ ဟာ လက္ရွိ ပညာရွင္အဆင့္ -၃ (လစာႏႈန္း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အျဖစ္သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္တန္းျပဆရာ -၃ ဟာ ဒုဦးစီး /ATEO/အထက္တန္းျပ စတဲ့ရာထူးေတြနဲ႔ ရာထူးတူ လစာႏႈန္းတူ ျဖစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္တန္းျပ ဆရာ -၂ ကေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္-၂ (လစာႏႈန္း ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀- ၂၀၈၀၀၀) ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္တန္းျပ ဆရာ -၁ ကေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္ -၁ (လစာႏႈန္း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) နဲ႔စတင္ခန္႔ထားျခင္းခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလယ္တန္းျပ ဆရာ -၁ အျဖစ္ ပညာေရးေကာလိပ္ ၄ ႏွစ္သင္တန္းမွာ အလယ္တန္းပညာေရးအထူးျပဳ ယူခဲ့သူေတြကို ခန္႔ထားမွာ ျဖစ္ၿပီး မူလတန္းျပ ဆရာ-၁ အျဖစ္ ပညာေရးေကာလိပ္ ၄ ႏွစ္သင္တန္းမွာ မူလတန္းပညာေရးအထူးျပဳ ယူခဲ့သူေတြကို စတင္ခန္႔ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးတကၠသိုလ္ ၅ ႏွစ္သင္တန္းဆင္းေတြကို ေတာ့ လက္ရွိအတိုင္း အထက္တန္းျပ (လစာႏႈန္း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အျဖစ္ခန္႔ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဆရာဆရာမေတြကိုလဲ မနစ္နာ ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ ရာထူးပုံစံသစ္အရေတာ့ မူလတန္းျပ ကေန အလယ္တန္းျပ ရာထူးတိုး ေလွ်ာက္ထားတာတို႔ အလယ္တန္းျပကေန အထက္တန္းျပ ရာထူးတိုး ေလွ်ာက္တာတို႔ ေဆာင္႐ြက္လို႔ မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

အေျခခံပညာေရးဥပေဒမွာလဲ ဆရာမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခြင့္အေရးမ်ား ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္-

(က) သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီပါကမိမိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပညာေရးအဆင့္ အတြင္းမွာပင္ ရာထူးအဆင့္တိုးျမႇင့္ရရွိပိုင္ခြင့္

(စ) ဆရာမ်ားသည္ ပညာေရးအဆင့္တစ္ခုမွ အျခားမဆင့္တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုပါက ထိုအဆင့္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ႏွင့္ျပည့္စုံပါက ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခြင့္.. လို႔ျပ႒ာန္းထားတာေၾကာင့္ မူလတန္းျပဆရာ တစိေယာက္ဟာ မူလတန္းအတြင္းမွာပဲ ရာထူးတိုးသြားမွာ ျဖစ္သလို အလယ္တန္းျပ ဆရာကလဲ အလယ္တန္း အတြင္းမွာပဲ ရာထူးတိုးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (အေျခခံပညာေရးဥပေဒပုဒ္မ-၃၉)

ပညာေရးေကာလိပ္ ၄ ႏွစ္သင္တန္းဆင္းေတြက မူလတန္း အထူးျပဳပဲျဖစ္ျဖစ္ အလယ္တန္းအထူးျပဳပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ပညာရွင္အဆင့္ -၁ (လစာႏႈန္း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) နဲ႔သာ ခန္႔ထားျခင္းခံရမွာ ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးတကၠသိုလ္ ၅ ႏွစ္သင္တန္းဆင္းေတြကေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္ -၃ ( လစာႏႈန္း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အျဖစ္ခန္႔ထားျခင္းခံရမဲ့ အေပၚကိုေတာ့ လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္တဲ့အခါ ဘယ္လို ေဝဖန္ၾကဦးမလဲဆိုတာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းပါတယ္။

ရာထူးတိုးပုံစံသစ္အရ B.Ed ဝင္ခြင့္ ရၿပီး အထက္တန္းျပ အျဖစ္ရာထူးတိုး ခန္႔ထားျခင္းခံရဖို႔ ႀကိဳးစားရတဲ့ အခက္အခဲ ကေနေတာ့လြန္ေျမာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝါသနာပါတာက မူလတန္းပညာေရးလား ၊ အလယ္တန္းပညာေရးလား၊ အထက္တန္းပညာေရးလား ဆိုတာကို အေသအခ်ာ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၿပီး ႀကိဳတင္ေ႐ြးခ်ယ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါတယ္။

(ဆရာေအးမင္းထိုက္)
ေလးစားစြာျဖင့္ Blacker