ဘဂၤ လားဒက္ရွ္တြင္ လင္းႏို႔မွ “နစ္ပါဗိုင္းရပ္စ္” ကူးစက္ျခင္းေၾကာင့္ လူ (၆) ဦးဖ်ားနာ၊ (၄)ဦးေသဆံုးး။ လင္းႏို႔၏ က်င္ငယ္ႏွင့္ သြားရည္တို႔တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ရွိတတ္ၿပီး ဦးေႏွာက္ေရာင္ႏွင့္ ရုတ္တရက္အတက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္…

ဘဂၤ လားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ Nipah virus “နစ္ပါဗိုင္းရပ္စ္” ကူးစက္မွဳ႔ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ ကူးစက္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သုေတသနဆိုင္ရာအင္စတီက်ဳဒ့္ (IEDCR) က ၎တို႔၏ ၀ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားရာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၌ ကူးစက္ခံရမႈ (၆)မႈတြင္ လူ (၄)ဦးေသဆံုးေၾကာင္း ပါရွိသည္ဟု Outbreak News Toady က ဇန္နဝါရီ – ၃၀၊ ၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ နစ္ပါးဗိုင္းရပ္သည္ သစ္သီးစားလင္းႏို႔၏ က်င္ငယ္၊ သြားရည္မ်ားမွတဆင့္ အမ်ားဆံုးကူးစက္ေၾကာင္း WHO ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရွိရသည္။ သစ္သီး သို႔မဟုတ္ စြန္ပလြံရည္ကဲ့သို႔ အခ်ိဳရည္ထြက္ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို စားေသာက္ေလ့ရွိသည့္ လင္းႏို႔တို႔တြင္ အဆိုပါ ဗိုင္းရပ္စ္ကို ေတြ႕ရသည္။ နစ္ပါးဗိုင္းရပ္စ္သည္ တိရစၲာန္မွတစ္ဆင့္ လူသို႔ ေရာဂါျဖစ္ပြားေစေသာ္လည္း လင္းႏို႔တြင္မူ ေရာဂါျဖစ္ပြားသည္ဟူ၍ မရွိေခ်။

မၾကာေသးခင္က ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမွာ အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားဒက္ရွ္တြင္ လူ-လူခ်င္း ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ရာမွ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဆို၏။ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူသည္ ေရာဂါလကၡဏာ မျပသတတ္သည္မွ ဦးေႏွာက္ေရာင္ရမ္းေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ Encephalitis “အင္ကဖလိုက္တစ္ ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ” ႏွင့္ ရုတ္တရက္တက္ျခင္း အျပင္းစားတို႔သည္ ၂၄ နာရီမွ ၄၈ နာရီအတြင္း “ကိုမာ” သတိလစ္ေမ့ေမ်ာျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ပြားၿပီးလွ်င္ အသက္ဆံုးရွံဳးရန္ ခန္႔မွန္းေျခ ၄၀ မွ ၇၅ ရာႏွဳန္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏိုင္မွဳ႔ကိုလိုက္၍ ထိုႏွဳန္းထားမွာ ေျပာင္းလဲေနေၾကာင္း WHO က ဆိုပါသည္။

ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ျပန္လည္နလံထူလာေအာင္ ကုသေပးႏိုင္သည္မ်ား ရွိေသာ္လည္း လူနာ ၂၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႔မွာမူ အေၾကာဆြဲျခင္း၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေျပာင္းလဲျခင္းကဲ့သို႔ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာဆိုင္ရာျပႆနာအက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။

လင္းႏို႔သည္ ေလတြင္ ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါျဖစ္သည္။ လင္းႏို႔ ၇၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ အင္းဆက္စားသတၱဝါမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး က်န္လင္းႏို႔တို႔မွာ သစ္သီးစားသတၱဝါမ်ားျဖစ္သည္။ အရြယ္အစားအားျဖင့္ ၀.၀၇ ေအာင္စသာေလး၍ ေတာင္ပံျဖန္႔လိုက္လွ်င္ ၁-လက္မေက်ာ္ေက်ာ္အရြယ္မွ အေလးခ်ိန္ ၃-ေပါင္ႏွင့္ ၅ ေပနီးပါး အထိ ရွိတတ္သည္။ တစ္ေနကုန္ အိပ္ေနေလ့ရွိၿပီး ညပိုင္းတြင္ အစားအေသာက္ရွာေဖြသည္။ အေမရိကတိုက္ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္အေမရိကတို႔တြင္ ေတြ႕ရေသာ လင္းႏို႔မွာ ကၽြဲ၊ႏြား၊ ျမင္းတို႔၏ ေက်ာေပၚတြင္ နား၍ ေသြးစုတ္ေလ့ရွိသည္။

အလြန္ေအးေသာ အရပ္ေဒသမ်ားမွတစ္ပါး က်န္ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ လင္းႏို႔မ်ိဳးစိတ္ ၃၀၀ ခန္႔မွာ ၀တ္မႈန္ကူးျခင္းႏွင့္ သစ္ေစ့မ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အပူပိုင္းေဒသ သစ္ေစ့မ်ားျပန္႔ႏွံ႔ရျခင္းတြင္ လင္းႏို႔ အေပၚ လံုးလံုးမူတည္ေနသည္။ ဂူမ်ား၊ သစ္ေခါင္းမ်ား၊ ေတာေတာင္တို႔တြင္သာမက ခ်ံဳပိတ္ေပါင္းမ်ား၊ စပါးက်ီ မ်ား၊ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ ေမွ်ာ္စင္မ်ားနွင့္ အိမ္အိုမ်ားအတြင္း၌ ပုန္းေအာင္းကာ တစ္ေန႔လံုး အိပ္စက္ေနတတ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတြ႕ရေသာ လင္းႏို႔မ်ိဳးစိတ္အခ်ိဳ႔သည္ လူတို႔စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ သစ္သီး၀လံတို႔ကို ညဥ့္အခ်ိန္စားေသာက္ဖ်က္ဆီးတတ္သည္။

သို႔ရာတြင္ လင္းႏို႔မ်ိဳးစိတ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္ သစ္သီး၀လံတို႔ကို ဖ်က္ဆီးေသာ ဖလံ-ပိုးမႊား တို႔ကို စားေသာက္သျဖင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသူတို႔၏ ညဥ္႔ေစာင့္စစ္စစ္မ်ားျဖစ္သည္။ လင္းႏို႔ေခ်းသည္ အလြန္ေကာင္းေသာ ေျမၾသဇာျဖစ္၍ လူတို႔၏ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ၾသစေတးလ်တို႔တြင္ လင္းႏို႔တို႔အတြက္ အိပ္တန္းႏွင့္ ခိုေအာင္းရန္ အေဆာက္အအံုမ်ား တမင္ေဆာက္လုပ္ေပး ထားတတ္သည္။

အိပ္တန္းတစ္ခုတည္းတြင္ လင္းနို့ေပါင္းမ်ားစြာစု၍ အိပ္ေလ့ရွိသည္။ ေမွာင္စပ်ိုး၍ ေမွာင္ရိပ္လႊမ္းလာခ်ိန္ေရာက္မွ ပ်ားအုပ္ၾကီးသဖြယ္ အျပင္သို့ အုပ္စုဖြဲ႔ ပ်ံထြက္ေလ့ရွိျကသည္။ လင္းနိ႔မ်ားသည္ ေပါက္ပြားလာေသာ သားငယ္မ်ားအတြက္ အသိုက္ဖြဲ႔ေပးေလ့မရွိပါ။ လင္းႏို႔မတို႔သည္ သူတို့၏သားငယ္မ်ားကို အေတာင္ျဖင့္ပိုက္ေထြးလွ်က္ ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းၾကသည္။ သားငယ္သည္ မိခင္၏ကိုယ္တြင္ ေျခလက္ျမဲျမံစြာ တြယ္ကပ္နိုင္စြမ္းရွိလာသည့္အခါ မိခင္သည္ သားငယ္နွင့္ အတူ ညဥ္႔အခ်ိန္၌ အစာရွာထြက္ေလ့ရွိသည္။

သို႔မဟုတ္လွ်င္လည္း သားငယ္ကို တစ္ေနရာရာတြင္ ၀ွက္ထားခဲ့ျပီး အစာရွာေဖြသည္။ ။ ပ်ံသန္းခ်ိန္မွလြဲလွ်င္ ေစာက္ထိုးေနေလ့ရွိေသာ ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ ရုပ္ဆိုးဆိုးသတၱ၀ါသည္ မည္သို႔ကေလး မီးဖြားသည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ျပဳတ္က်မသြားေသာ ေမြးကင္းစသားငယ္ကို ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ပံုမွာ အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းပါသည္။

Ref – Outbreak News Toady
Mal Nyeinn, Via Htay Oung
ေလးစားစြာျဖင့္ Blacker