တ ႐ုတ္နိုင္ငံဝူဟန္ၿမိဳ႕မွ ျမန္မာေက်ာင္းသား ၅၉ ဦး ျပန္ေခၚလာကာ ၄ ဦးမွာ ကိုယ္အပူခ်ိန္ျမင့္သျဖင့္ က်န္ေနခဲ့

ျမန္မာေက်ာင္းသား ၅၉ ဦး မႏၲေလးကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး ၄ ဦးမွာ ကိုယ္အပူခ်ိန္ျမင့္သျဖင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွာ က်န္ေနခဲ့

တ ႐ုတ္နိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ က ျမန္မာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၆၃) ဦးထဲက (၃) ဦးမွာ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနၿပီး တစ္ဦးမွာ

ပတ္စပို႔/ဗီဇာမရွိတာေၾကာင့္ (၅၉) ဦးသာ မႏၲေလးသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္ လို႔ ကနဦး သိရပါတယ္ ။

ေရာက္ရွိလာတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၂ လမ္း က ကန္ေတာ္နဒီ ေဆး႐ုံမွာ ထားထားၿပီး (၁၄) ရက္တာ ေစာင့္ၾကည့္တာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

တ႐ုတ္နိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ က ျမန္မာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၆၃) ဦးထဲက (၃) ဦးမွာ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနၿပီး

တစ္ဦးမွာ ပတ္စပို႔/ဗီဇာမရွိတာေၾကာင့္ (၅၉) ဦးသာ မႏၲေလးသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္ လို႔ ကနဦး သိရပါတယ္ ။

ေရာက္ရွိလာတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၂ လမ္း က ကန္ေတာ္နဒီ ေဆး႐ုံမွာ ထားထားၿပီး (၁၄) ရက္တာ ေစာင့္ၾကည့္တာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

တ႐ုတ္နိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ က ျမန္မာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၆၃) ဦးထဲက (၃) ဦးမွာ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနၿပီး

တစ္ဦးမွာ ပတ္စပို႔/ဗီဇာမရွိတာေၾကာင့္ (၅၉) ဦးသာ မႏၲေလးသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္ လို႔ ကနဦး သိရပါတယ္ ။

ေရာက္ရွိလာတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၂ လမ္း က ကန္ေတာ္နဒီ ေဆး႐ုံမွာ ထားထားၿပီး (၁၄) ရက္တာ ေစာင့္ၾကည့္တာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

တ႐ုတ္နိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ က ျမန္မာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၆၃) ဦးထဲက (၃) ဦးမွာ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနၿပီး

တစ္ဦးမွာ ပတ္စပို႔/ဗီဇာမရွိတာေၾကာင့္ (၅၉) ဦးသာ မႏၲေလးသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္ လို႔ ကနဦး သိရပါတယ္ ။

ေရာက္ရွိလာတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၂ လမ္း က ကန္ေတာ္နဒီ ေဆး႐ုံမွာ ထားထားၿပီး (၁၄) ရက္တာ ေစာင့္ၾကည့္တာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

တ႐ုတ္နိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ က ျမန္မာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၆၃) ဦးထဲက (၃) ဦးမွာ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနၿပီး

တစ္ဦးမွာ ပတ္စပို႔/ဗီဇာမရွိတာေၾကာင့္ (၅၉) ဦးသာ မႏၲေလးသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္ လို႔ ကနဦး သိရပါတယ္ ။

ေရာက္ရွိလာတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၂ လမ္း က ကန္ေတာ္နဒီ ေဆး႐ုံမွာ ထားထားၿပီး (၁၄) ရက္တာ ေစာင့္ၾကည့္တာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

DVB