ခ်ိမ့္ေက ကိုဟာ fbဆယ္လီတစ္ေယာက္ျဖစ္သလို သူအမ်ား ရဲ့ စိတ္ဝင္စားခ်င္းခံရတဲ့ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္လဲဖစ္ပါတယ္ ။သူ႔ရဲ့ေခ်ာေမာမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနရတယ္လို႔လဲဆိုပါတယ္။

သူ႔ကို VCနဲ႔ခ်စ္တယ္လို႔လာေျပာၾကတဲ့ မိန္းကေလးFanေတြ ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနရတဲ့ ငွက္ေပ်ာ္သီး

သူ႔ကို VCနဲ႔ခ်စ္တယ္လို႔လာေျပာၾကတဲ့ မိန္းကေလးFanေတြ ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနရတဲ့ ငွက္ေပ်ာ္သီး

မ့္ေကကို ဟာ fbဆယ္လီတစ္ေယာက္ျဖစ္သလို သူအမ်ားရဲ့ စိတ္ဝင္စားခ်င္းခံရတဲ့ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္လဲဖစ္ပါတယ္ ။သူ႔ရဲ့ေခ်ာေမာမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနရတယ္လို႔လဲဆိုပါတယ္။မ့္ေကကိုဟာ fbဆယ္လီတစ္ေယာက္ျဖစ္သလို သူအမ်ားရဲ့ စိတ္ဝင္စားခ်င္းခံရတဲ့ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္လဲဖစ္ပါတယ္ ။သူ႔ရဲ့ေခ်ာေမာမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနရတယ္လို႔လဲဆိုပါတယ္။

ခ်ိမ့္ေကကိုဟာ fbဆယ္လီတစ္ေယာက္ျဖစ္သလို သူအမ်ားရဲ့ စိတ္ဝင္စားခ်င္းခံရတဲ့ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္လဲဖစ္ပါတယ္ ။သူ႔ရဲ့ေခ်ာေမာမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနရတယ္လို႔လဲဆိုပါတယ္။