မန က္ျဖန္ ( ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ) တြင္ စင္ကာပူတြင္ေနထိုင္သူ ျပည္သူမ်ားအား ေဝငွသြားနိုင္ရန္ မ်က္ႏွာဖုံးအကာမ်ား ထုပ္ပိုးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ စင္ကာပူမွ တပ္မေတာ္သားမ်ားျဖစ္သည္။

စင္ကာပူအစိုးရမွာ မနက္ျဖန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ည ၁၁း၅၉ နာရီအခ်ိန္မွစ၍ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ခရီးသြားမ်ားအား နိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ခြင့္ေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ေနာက္ဆုံး ၁၄ ရက္အတြင္း တ႐ုတ္ နိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ မည္သည့္ နိုင္ငံျခားသားမဆို အဆိုပါ ပိတ္ပင္မႈတြင္ အက်ဳံးဝင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အတူ တစ္ဖက္တြင္လည္း စင္ကာပူျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်က္ႏွာဖုံးကာ ၅.၂ သန္းကို ေဝငွသြားမည္ျဖစ္ရာ အခ်ိန္မီၿပီးစီးနိုင္ေရးအတြက္ စင္ကာပူ အစိုးရ ၏ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္အညီ တပ္မေတာ္သားအင္အား ၁၅၀၀ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕က မ်က္ႏွာဖုံးကာ ထုပ္ပိုးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

စင္ကာပူတပ္မေတာ္သားမ်ားမွာ ယခုထုပ္ပိုးမႈတြင္ သာမက ေလဆိပ္မ်ားတြင္ အပူရွိန္ျမင့္ခရီးသည္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရသူမ်ားကို ရွာေဖြ ေခၚေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ ကူညီေနၾကသည္ဟု စင္ကာပူ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Ng Eng Hen က ေျပာသည္။

ယခု မ်က္ႏွာဖုံးကာ ထုပ္ပိုးမႈမ်ားကို Joo Koon ရွိ Saftiစစ္တကၠသိုလ္တြင္ အခ်ိန္အပိုင္းအလိုက္ အဆိုင္းခြဲ၍လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူ ျပည္ သူမ်ားထံသို႔ အခ်ိန္မီ ေဝငွေပးနိုင္မည္ဟု ကာကြယ္ ေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။ST / CNA

Videoၾကည့္ရန္