၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္ (1.2.2020)

#သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆု
ဠ ၈၅၇၅၂၀
#သိန္းတစ္ေသာင္း

ဠ ၉၁၁၅၄၆
#သိန္းငါးေထာင္
ဠ ၆၁၅၃၃၇

ဏ ၁၂၆၂၁၈
#သိန္းႏွစ္ေထာင္
ဂ ၁၃၁၉၆၃

ရ ၇၀၂၇၆၉
ကစ ၁၄၅၇၄၃
ကက ၄၆၁၈၇၀

တ ၃၀၅၁၂၆
ကဂ ၃၃၁၆၄၃
ယ ၉၈၈၅၇၇

#သိန္းတစ္ေထာင္
ကဆ ၅၀၇၄၂၀
ဓ ၄၂၃၆၈၈
ဂ ၆၀၉၂၇၄

ဠ ၁၅၇၁၂၄
ဓ ၆၈၀၈၇၅
ဍ ၇၂၂၀၉၆
ည ၃၂၅၇၇၄

အ ၂၀၆၄၆၇
ကဆ ၄၇၆၂၄၂

#သိန္းငါးရာဆု
ဝ ၈၉၉၉၄၅
အ ၄၃၄၁၁၇
ကဃ ၇၉၅၆၃၈

ပ ၂၂၆၃၆၂
ကက ၈၄၇၃၉၀
ကင ၃၃၅၅၇၈
ကစ ၃၈၆၈၃၃

ဏ ၁၃၃၀၇၁
ဂ ၅၅၂၅၅၀
င ၆၁၅၉၅၁

ဘ ၆၂၇၆၉၉
ယ ၄၈၂၁၂၆

#သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲမွဆယ္သိန္းဆုအထိ အကၡရာနဲ႔ဂဏန္းအားလုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

#ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန္းဆု
အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၅)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

ခ ၅၉၇၅၀
ကဆ ၆၂၄၂၁
န ၇၈၄၀၇
ကခ ၈၀၆၇၂

လ ၄၆၂၆၉
ဓ ၄၂၀၁၃
က ၄၆၇၁၄
ဂ ၇၅၇၈၇

န ၃၇၇၀၄
လ ၃၇၅၅၉
ဌ ၆၃၀၅၅
ဠ ၆၆၅၃၃

က ၁၈၈၉၃
ခ ၂၉၅၁၅
ဆ ၉၆၉၁၀

#ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၂)သိန္းဆု
အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၄)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္
ကဃ ၃၈၅၉

ယ ၆၀၁၇
ကဂ ၈၀၆၅
န ၂၉၁၇
ကက ၁၄၀၉

က ၈၂၂၅
ဒ ၄၅၆၆
ဂ ၂၃၄၆
ဠ ၃၉၄၂

ဟ ၆၅၃၂
ကဆ ၅၃၇၇
ဂ ၈၉၆၃

ပ ၈၅၉၇
ဓ ၈၄၈၀
ဏ ၁၂၇၂

#ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၁)သိန္းဆု
အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၃)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

ယ ၂၂၇
ဌ ၇၈၈
ဍ ၂၀၅
မ ၇၈၇

ကစ ၁၄၆
ဏ ၂၄၆
ကခ ၂၄၉
ကင ၃၅၈

ထ ၂၆၃
အ ၈၀၀
ဟ ၅၂၇
ဌ ၉၈၀

အ ၇၀၆
လ ၂၄၇
ဓ ၂၈၁
ခ ၈၉၅

ဗ ၄၉၂
ဌ ၁၇၀
ယ ၆၄၁

#ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၅)ေသာင္းဆု
အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၂)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္
ကဆ ၃၁

ကဃ ၃၆
ဝ ၈၂
က ၂၀
အ ၉၀

တ ၅၇
မ ၇၁
င ၁၈
သ ၈၇

ကဂ ၄၂
မ ၇၁
ဈ ၈၆
ယ ၁၅

ကက ၄၇
ဇ ၃၇
ကက ၆၈
စ ၉၅

အ ၅၃
ဈ ၇၆

အမ်ားမနစ္နာပဲထီတိုက္နိုင္ေအာင္shareေပးပါ
တရားဝင္ေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ျပန္တိုက္ပါ