၁၂)ႀကိမ္ေျမာ က္ ထီေပါက္စဥ္ (1.2.2020) ဒီpostေအာက္မွာပဲeditလုပ္ၿပီးအားလုံးတင္သြားမွာပါ

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆု-ဠ ၈၅၇၅၂၀ / သိန္းတစ္ေသာင္း-ဠ ၉၁၁၅၄၆ / သိန္းငါးေထာင္ – ဠ ၆၁၅၃၃၇ , ဏ ၁၂၆၂၁၈ / သိန္းႏွစ္ေထာင္ – ဂ ၁၃၁၉၆၃ , ရ ၇၀၂၇၆၉ , ကစ ၁၄၅၇၄၃ , ကက ၄၆၁၈၇၀ , တ ၃၀၅၁၂၆ , ကဂ ၃၃၁၆၄၃ , ယ ၉၈၈၅၇၇

သိန္းတစ္ေထာင္ – ကဆ ၅၀၇၄၂၀ , ဓ ၄၂၃၆၈၈ , ဂ ၆၀၉၂၇၄ , ဠ ၁၅၇၁၂၄ , ဓ ၆၈၀၈၇၅ , ဍ ၇၂၂၀၉၆ , ည ၃၂၅၇၇၄ , အ ၂၀၆၄၆၇ , ကဆ ၄၇၆၂၄၂

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲမွဆယ္သိန္းဆုအထိ အကၡရာနဲ႔ဂဏန္းအားလုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၅)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္ – ခ ၅၉၇၅၀ , ကဆ ၆၂၄၂၁ , န ၇၈၄၀၇ , ကခ ၈၀၆၇၂ , လ ၄၆၂၆၉ , ဓ ၄၂၀၁၃ , က ၄၆၇၁၄ , ဂ ၇၅၇၈၇ , န ၃၇၇၀၄ , လ ၃၇၅၅၉ , ဌ ၆၃၀၅၅ , ဠ ၆၆၅၃၃ , က ၁၈၈၉၃ , ခ ၂၉၅၁၅ , ဆ ၉၆၉၁၀

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၂)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၄)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္ – ကဃ ၃၈၅၉ , ယ ၆၀၁၇ , ကဂ ၈၀၆၅ , န ၂၉၁၇ , ကက ၁၄၀၉ , က ၈၂၂၅ , ဒ ၄၅၆၆ , ဂ ၂၃၄၆ , ဠ ၃၉၄၂ , ဟ ၆၅၃၂ , ကဆ ၅၃၇၇ , ဂ ၈၉၆၃ , ပ ၈၅၉၇ , ဓ ၈၄၈၀ , ဏ ၁၂၇၂

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၁)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၃)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္ – ယ ၂၂၇ , ဌ ၇၈၈ , ဍ ၂၀၅ တရားဝင္ေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ျပန္တိုက္ပါ

မွတ္ခ်က္-ထီဖြင့္ပြဲမျပီးေသးပါ ယခုပို႔စ္တြင္ edit လုပ္ျပီး တင္ေပးသြားပါမယ္။