လား ရွိုးၿမိဳ႕နဲ႔ ၃၅.၅ မိုိင္အေဝးမွာ မုံးေယာ္ေက်းရြာ ရွိိပါတယ္။ မုံးေယာ္ကေန ေနာက္ထပ္ မိုင္ ၂၀ ေလာက္ဆက္သြားရင္ ပေလာင္ရြာတစ္ရြာ ေရာက္ပါတယ္။ လုံံတ ရြာပါ။

လုံတရြာကေန ေနာက္ထပ္ ၂ မိုိင္ေလာက္ ဆက္သြားရင္လြယ္ဆန္႔ေတာင္ရွိပါတယ္။ အဲဒီ လြယ္ဆန္္ ေတာင္ေပၚမွာေတာ့ပုံမွာျမင္ရတဲ့

အတိုိင္းေျခေတာ္ရာ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တင္ပလႅင္ေခြေတာ္မူအရာ လည္း ရွိပါတယ္။ ပေစၥကဗုဒၶာေျခေတာ္ရာလား၊ရဟႏၲာေျခေတာ္ရာလား ေသခ်ာမသိရေပမယ့္ လားရွိုးၿမိဳ႕က ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားၿပီျဖစ္တဲ့ ကန္မိန္းေက်ာင္း ဆရာေတာ္နဲ႔

မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္တို႔ တရားက်င့္ႀကံအားထုတ္ေလ့ရွိတဲ့ေနရာလို႔ိ ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါတယ္။

HlaThanAung