တ ႐ုတ္ျပည္ ေပါင္းစြမ္းခရိုင္ ထိန္ခ်ဳံးၿမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ႏွင့္ ဓါတ္ခဲစက္႐ုံ မွ ျမန္မာအလုပ္သမား(400)ေက်ာ္ ကိုစက္႐ုံပိုင္ရွင္မ်ားမွ

ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါၿပီ။ပုံတြင္ ျမင္ရသည္အတိုင္းကန္ပိုင္တီး နယ္စပ္ဂိတ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပုံ ျဖစ္ပါသည္။မနက္ျဖန္ ထပ္မံ၍ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ကူ႐ုံးၿမိဳ႕ေနထိုင္သူ တ႐ုတ္နိုင္ငံသား(3)ဦး ကိုယ္ပူခ်ိန္ျမင့္မား၍ ဝင္ခြင့္မျပဳပဲ ျပန္လႊတ္လိုက္ပါသည္။မေန႔က တ႐ုတ္နိုင္ငံသား က်ား(8)ဦးမ(3)ဦး ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားစုစုေပါင္း(269)ဦး ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

တ႐ုတ္ျပည္ ေရႊလီ က်ဲေခါင္ ၌ ဆိုင္မ်ားပိတ္ထားၾကၿပီး အသြားအလာ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

28,Jan,2020 2:45Pm

Source _ ဉာဏ္ထြဏ္းဝိုင္းေမာ္