ယေ န႔ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ MICC-2 တြင္ က်င္းပသည့္ ပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္

ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးခန႔္က ေတာင္းဆိုခ်က္တခ်ိဳ႕ ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

Unicode

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားေနစဥ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ယေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ MICC-2 တြင္ က်င္းပသည့္ ပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္

ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးခန႔္က ေတာင္းဆိုခ်က္တခ်ိဳ႕ ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။