အ မိုး ဧရိိယာ တြက္ခ်က္နည္း နဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးမေန႔က commons တစ္ခုမွာေတြ႕လိုိ႔ ျပန္မၽွေဝေပးလိုိက္သည္။

ပညာသင္ယူဆဲ အညီအကိုိ မ်ားအတြက္ေတာ့ ခုေလ့လာခုရမယ္ေတာ့မဟုတ္ပါ ။ ကိုယ္က တစ္ေခါက္ဖက္႐ုံနဲံ့ နာမလည္ေသးရင္္ ႏွစ္ေခါက္သုံးေခါက္ေလာက္ျပန္ဖက္ေပးပါ။

အမိုး ေအရိယာ တြက္ခ်က္ျခင္း Estimate ေတြ စတြက္ ခါစက ေခါင္ မိုးဧရိယာ ကို ခက္ခက္ ခဲခဲ စဥ္စားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေခါင္မိုး သိိမွ မိုးမယ့္ ဧရိယာအမိုးျပာ အေရအတြက္ အမိုးရိုက္သံ လက္သမား အလုပ္သမား စတာေတြ ကို တြက္ခ်က္သိရွိနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

AutoCAD မွာ ေခါင္မိုး ကိုိ 3D ဆြဲၿပီး တကယ့္ကိုိ inclined area ကိုိ AREA command ႏွင့္္ တြက္ ၾကည့္ခဲ့ဖူး တယ္ ။ အမွန္က အဲေလာက္မလိုိပါဘူး။trigonometry နားလည္ရင္ အမိုးမိုးမယ့္ ဧရိယာ ကိုလြယ္လြယ္ ကူကူ တြက္လို႔ ရပါတယ္။

အဓိက ကေတာ့ ေခါင္မိုး ရဲ့ projection area ပါပဲ။ projection area ဆိုတာ က အမိုးအနား ေတြ ေရးဆြဲထားတဲ့ ေျမႀကီး ေပၚက အတိုင္း အတာဧရိယာပါ။

ေရျပင္ညီ ဧရိယာ ေပါ့ ။ ဥပမာ အားျဖစ္ ေပ ၂၀ ေပ ၃၀ အေဆာက္ အအုံ အမိုး ေတြ က ၂ေပဝဲ မယ္ဆို ပါက အမိုးရဲ့ projection area က ၂၄ ေပ × ၃၄ေပ = ၈၁၆ စတုရန္းေပ ပါ။ floor plan ရွိရင္ တြက္ခ်က္ရ လြယ္ကူပါတယ္။

ေခါင္မိုးႏွွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိိသင့္တဲ့ အခ်က္ အလက္ေတြက ေတာ့ roof pitch, degree ႏွင့္ slope factor တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

roof pitch ဆိုိတာက ေခါင္မိုးရဲ့ အေစာင္း ကိုျပင္ညီ ၁၂လက္မမွာ အေစာင္းဘယ္ႏွစ္လက္မတတ္သြား သလဲဆိုတာ ကို သတ္မွတ္တာပါ။1:12,2:12,3:12,……. စသျဖင့္ေပါ့။

trigonometry အရ ျပင္ညီ အလ်ားက adjacent နီးစပ္အနား ေခါင္ အျမင့္ က opposite မ်က္နာ ခ်င္းဆိုင္ အနားျဖစ္ပါ မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ အသုံး အမ်ားတဲ့ 22.5 degree တို႔ 30 degree တို႔ဆို တာေတြ က 5:12 ႏွင့္ 7:12 တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ုေတာ္တို႔ိ အထက္တန္း ေက်ာင္း သားဘဝအေသမွတ္ခဲ့ရၾကတဲ့ မ နီ မ နီ ထ ထ ထ ထ နီ မ နီ မ ဆိုတာေတြ O A O A H H H H A O A O ဆိုတာ ေတြအရ 5:12 ဆိုတာ မ်က္နာ ခ်င္းဆိုင္ေထာင့္ က ၂၂.၅ ဒီဂရီ ေလာက္ ရပါတယ္။

ထို႔ အတူပဲ 7:12 အတြက္ calculator မွာ SHIFT >tan-1 ႏွင့္ 7/12 ကိုရွာ လိုက္ရင္ ၃၀ ဒီဂရီ ေလာက္ ရပါတယ္။ အဲဒါေတြက ေခါင္မိုးရဲ့ ေစာင္းေထာင့္ degree ေတြပါ။

ေနာက္တစ္ခုုက slopel factor ျဖစ္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔လို႔ခ်င္တာက ေခါင္မိုး အေစာင္း ဧရိယာပါ။ trigo အရဆို hypotenuse ေထာင့္မွန္ ခံ အနား ေပါ့။ ေထာင့္မွန္ ခံအနား ကိုနီးစပ္ အနား ႏွင့္ စားတာက Secant အခ်ိဳပါ။ Secant ဆိုတာက Cosine ႏွင့္ reciprocal ျဖစ္ပါတယ္ ။

Reciprocal ဆိုိတာက ၁ ကို အဲဒီ တန္ဖိုးႏွင့္ စားတာပါ။ calculator အရ ဆိုိ cosine ရဲ့ reaciprocal ရွာရပါတယ္။

ေရျပင္အညီ ဘယ္ေလာက္ရွိရင္္ ေခါင္မိုးေစာင္း ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုတဲ့ ေျမာက္ေဖာ္ကိန္း ကို slope factor လိုေခၚပါတယ္။ secant တန္ဖိုးေပါ့။

ဥပမာ အားျဖင့္ ေခါင္မိုး အေစာင္း ၃၀ ဒီဂရီီ မွာ ခုနကေျပာတဲ့ roof projection area 816 sq.ft ရွိတယ္ဆိုပါစို႔။ cos 30 က 0.866ျဖစ္ပါတယ္။ secant 30 လိုခ်င္ရင္ေတာ့ cos 30 ရဲ့ reciprocal အျပန္ အလွန္ ကိန္းက 1.1547 ရပါမယ္။

အဲဒါက 30 dearee slope roof ရဲ့ slope factor ပါပဲ။ 818×1.1547=942.2356 sq.ft ျဖစ္ပါမယ္။ ရတဲ့ အမိုးေစာင္း ဧရိယာ ကို yellow book မွာ ၾကည့္လိုက္ရင္ အမိုးျပား အမိုးရိုက္သံ လက္သမား အလုပ္သမား စတာေတြ ရပါမယ္ ။

ကၽြန္ေတာ္ တိုိ႔ဆီမွာ အသုံးမ်ားတဲ့ အမိုးေတြြကေတာ့ gable roof ျမင့္ မိုရ္ပိတ္ပါတဲ့ ၂ ဖက္ခ်ေခါင္ႏွင္ hip roof ေလး ဘက္ခ်ေခါင္တို႔္ ျဖစ္ပါတယ္။ gable ျဖစ္ျဖစ္ hip ျဖစ္ျဖစ္ ပုံစံ မတူ ေပမယ့္လဲ ေခါင္းမိုး pitch သို႔မဟုတ္ dearee တူရင္ ဧရိယာ အတူတူ ပါပဲ။

Sayar U Kyithar Myint