ေစ်း ဆိုင္ေတြအလကားေဝေနတာမဟုတ္ဘူးေနာ္ ဒီေန႔ညခုႏွစ္နာရီကစၿပီဆိုင္အကုန္ပိတ္ခိုင္းလိုက္ၿပီ..။

နယ္စပ္အဝင္အထြက္ေတြအကုန္ပိတ္ 29 ရက္ေန႔ေရႊလီတစ္ၿမိဳ႕လံုးပိုးသတ္ေဆးျဖန္းမယ္ ကိုယ္ေတြေတာ့အိမ္ထဲကအိမ္ျပင္မထြက္ေတာ့ဘူး…။

ေစ်း ဆိုင္ေတြအလကားေဝေနတာမဟုတ္ဘူးေနာ္ ဒီေန႔ညခုႏွစ္နာရီကစၿပီဆိုင္အကုန္ပိတ္ခိုင္းလိုက္ၿပီ..။

နယ္စပ္အဝင္အထြက္ေတြအကုန္ပိတ္ 29 ရက္ေန႔ေရႊလီတစ္ၿမိဳ႕လံုးပိုးသတ္ေဆးျဖန္းမယ္ ကိုယ္ေတြေတာ့အိမ္ထဲကအိမ္ျပင္မထြက္ေတာ့ဘူး…။

ေစ်းဆိုင္ေတြအလကားေဝေနတာမဟုတ္ဘူးေနာ္ ဒီေန႔ညခုႏွစ္နာရီကစၿပီဆိုင္အကုန္ပိတ္ခိုင္းလိုက္ၿပီ..။

နယ္စပ္အဝင္အထြက္ေတြအကုန္ပိတ္ 29 ရက္ေန႔ေရႊလီတစ္ၿမိဳ႕လံုးပိုးသတ္ေဆးျဖန္းမယ္ ကိုယ္ေတြေတာ့အိမ္ထဲကအိမ္ျပင္မထြက္ေတာ့ဘူး…။

ေစ်းဆိုင္ေတြအလကားေဝေနတာမဟုတ္ဘူးေနာ္ ဒီေန႔ညခုႏွစ္နာရီကစၿပီဆိုင္အကုန္ပိတ္ခိုင္းလိုက္ၿပီ..။

နယ္စပ္အဝင္အထြက္ေတြအကုန္ပိတ္ 29 ရက္ေန႔ေရႊလီတစ္ၿမိဳ႕လံုးပိုးသတ္ေဆးျဖန္းမယ္ ကိုယ္ေတြေတာ့အိမ္ထဲကအိမ္ျပင္မထြက္ေတာ့ဘူး…။

credit myanmar daily news