ၿပီးခဲ့ တဲ့ တစ္နာရီအတြင္းတ႐ုတ္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ( ဝူဟန္ ခိုယိုနာ Virusေရာဂါ)အားအဆင့္ 1မွ အဆင့္2 အျဖစ္သို႔တိုးျမႇင့္ေၾကညာလိုက္ပါၿပီအျဖစ္သို႔တိုးျမႇင့္ေၾကညာလိုက္ပါၿပီ

အသက္ 10ႏွစ္အရြယ္ ခေလးငယ္မွာ ပုံမွန္ စစ္ေဆးတာ ေရာဂါ မေတြ႕ရဘဲ CT scan ရိုက္ ဓတ္ခြဲခန္းမွာ အေျဖရွာမွ ဒီေရာဂါပိုးကအဆုတ္ထဲမွာ ခိုးေအာင္းေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသြားလို႔ပါ

ပုံမွန္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ိဳး မျဖစ္လဲလုံးဂ႐ုစိုက္ၾကရေတာ့မဲ့ အခအန ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာေနပါၿပီ