၂ဝ၂ဝ)ျပည့္ခုႏွ စ္ တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြသားသမီမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔ ဘဝခိုင္ျမဲစြာရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ အထူးႀကိဳးစားအားထုပ္လုပ္ကိုင္ရေသာႏွစ္ျဖစ္သလို႔ မိမိအႀကံအစည္မ်ားေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား ေရွ႕ဆုံးမွဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ အႀကံအစည္သစ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရမည့္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ၊ အခန္း၊ ဌာေန အေျပာင့္အေရြ႕၊ အလဲလွယ္အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိမည္။ ထီးေပါက္ကိန္း ရွိသည္ …။

စီးပြားေရး..ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား ရင္းႏွီးမတည္ၿပိး အားသြန္ခြန္စိုက္ ရဲဝံ့စြန႔္စား လုပ္ကိုင္ပါ။ျပည္တြင္း, ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴ တာႏွင့္တီထြင္ပညာရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းေကာင္း၍ ထီး၊ ဖိနပ္၊ အထည္အလိပ္၊ စက္ယက္ကန္ရက္လုပ္ျခင္း၊ အပန္းေျဖခရီး စခန္းဖြင့္လစ္ျခင္း၊ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖန႔္ခ်ီျခင္း၊ ေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဴ းျမတ္ရရွိမည္။အထူးအားျဖင့္ တနဂၤေႏြသားသမီမ်ားတို႔သည္ ဤႏွစ္ “၁၄ရက္ ၄လ ၂၀၂၀” ခုႏွစ္မွစ၍ မိမိလုပ္ငန္းခြင့္တြင္အထူးသတိထားသင့္၍ အေလာတႀကီး ေငြေၾကးႏွစ္ျမဳပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစတင္ျခင္း မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ပါ …။

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္း မိမိဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အေလးအနက္ထားလုပ္ကိုင္ပါ။လူအမ်ားသေဘာတူညီမႈေၾကာင့္ လူမႈေရးႏွင့္ဘာသာေရးကိစၥေဆာင္ရြက္ရမည္။ အႀကီးအၾကဲေနရာ၊ ဌာေနေခါင္းေဆာင္ေနရာရရွိလိမ့္မည္။မိမိအက်ိဴ း သူတပါးအက်ိဴ း အားလုံးျဖစ္ထြန္းပါမည္။ႏွစ္ဖက္မိဘေဆြမ်ိဴ းမ်ားအတြက္ အႏွစ္နာခံရျခင္း၊ စိတ္ပူရျခင္း၊ ေငြေၾကးကုန္က် ျခင္း၊ က်န္းမာေရးကုသမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သလို႔ အထူး အတြင္းလူမ်ားအတြက္ ျပႆ နာမ်ား ဂ႐ုစိုက္ရလိမ့္မည္ …။

ပညာေရးကံဇာတာေကာင္းထားေသာလည္း စိတ္ပ်ံလြင့္ေနတတ္သလို႔ ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ စာၾကည္စာဖတ္၊ေလ့လာသင္ယူခ်ိန္မ်ားတြင္ မိမိတတ္လမ္း အတားအဆီး အေႏွာက္ယွက္ တစ္ခုခု ဝင္လာတတ္ပါသည့္။အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ား ရင္ဆိုင္ရနိုင္သည္။သို႔ေသာ္ မိမိအလိုရွိအပ္ေသာ ဘြဲ႕ထူး၊ဂုဏ္ထူးမ်ား ရရွိပိုင္ဆိုင္နိုင္သည္သာျဖစ္၍ မေလ်ာ့ေသာဇြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳးစားရန္လိုအပ္ပါမည္။သင္တန္းသစ္မ်ားဘာသာရပ္မ်ား သင္ယူရျခင္း၊ နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ယုံၾကည္အားကိုယ္အားထားမႈ၊ မစမႈ၊ နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ပညာသင့္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဝင္လာတတ္ၿပီး၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရပ္ျခားသို႔ ကိုယ္စလွယ္ အႀကီးအကဲအျဖစ္ သြားေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရလိမ့္မည္ …။

အခ်စ္ေရး.ငယ္ရြယ္ပ်ိဴ ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးကံဇာတာေကာင္းစန္းေကာင္းၿပိး မိမိတို႔၏ေမတၱာေရး၊ႏွလုံးေရးရာေလးေလးနက္နက္ တန္ဖိုးထားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၾကဳံရမည္။အခ်စ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေလးနက္တန္းဖိုးထားဆက္ဆံလာမည္။အဖိုးတန္ႀကီးေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား လက္ေဆာင္ရရွိမည္။အခ်စ္ေၾကာင့္ ဘဝ တိုးတတ္ေကာင္းမြန္နိုင္ပါသည္။အိမ္ေထာင္ေရး..အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအထင္အျမင္လႊဲ၊ မယုံၾကည္စရာမ်ားျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္။အထူးသျဖင့္ မိဘမ်ားေၾကာင္း ေငြေၾကး၊ စီးပြားေရးေၾကာင္းႏွင့္ “မ”ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာမႈကပိုၿပီးအျဖစ္မ်ားပါလိမ့္မည္။အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ မိသားစု ေႏြးေထြစြာ ဆက္ဆံပါ။ စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္းျဖင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာ တိုးပြားပါမည္ …။

က်န္းမာေရးတြင္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးဖိစီးမႈမၾကာခဏခံရတတ္သည္ျဖစ္ပါ၍ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား၊ အားကစားတမ်ိဴ းကိုအခ်ိန္ကန႔္သတ္လုပ္ကိုင္ပါ။အစားအိမ္ႏွင့္အူးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား၊ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ႐ုံေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား အထူးသတိထားသင့္၍ ေဝဒနာခံစားရတတ္သည္။အစားအေသာက္ဆင္ျခင္ျခင္းႏွင့္ အာ႐ုံထား လုပ္ေဆာင္ရေသာအလုပ္မ်ား အခ်ိန္ဂ႑ာထားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊က်န္းမာေရးဂ႑ာမ်ားအထူးလိုက္စားၿပိး က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ား အညံ့လာပါက တတ္ကၽြမ္းဆရာမ်ားႏွင့္ စနစ္တက်ကုသခံယူသင့္သည္ …။

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ တနဂၤေႏြသားသမီမ်ားတို႔သည္လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေတာ့ “အဂၤါ ,စေန” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္အထူးသတိထားသင့္သည္။အထူး – ဤႏွစ္ တနဂၤေႏြသားသမီမ်ားတို႔သည္ ေတာင္အရပ္သို႔ ေရးေၾကာင္းခရီးသြားျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ေပးပါ …။

အက်ိဴးေပးအကၡရာႏွင့္ဂဏန္း-{ကခ၊ပ၊အ}{၁,ဝ,၄,၂}(၁) အစ, (၂) အဆုံး ထီးထိုးေပးပါ …။

အက်ိဴးေပးဂဏန္း-{၁,ဝ,၄,၂}

အက်ိဴးမေပးေနနံ-{“အဂၤါ ,စေန”}

အက်ိဴးေပးအေရာင္- အျဖဴ ေရာင္၊ အညိဳေရာင္

အက်ိဴးမေပးအေရာင္- အစိမ္းေရာင္၊ အနီရဲ့ရဲ

ေဆာင္ရန္- နီရဲေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ နီလာ၊ပတၱျမား

ယၾတာ – မိမိေနနံေမြးေန႔တြင္ အျဖဴေရာင္ပန္းေမၿမိဳ႕ပန္း (၉)ပြင့္၊ အုန္းညြန႔္(၁)ညြန႔္၊ သေျပညြန႔္(၆)ညြန႔္၊ ၾသဇာညြန္.(၈)ညြန႔္ ႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္ ေခါက္ဆြဲထုပ္၊ ဖ႐ုံယို၊ ဇီးယိုထုပ္မ်ား ဘုရားကပ္လွဴ ျပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ …။ ။

credit-Orginal Uploader

Unicode

(၂ဝ၂ဝ)ပြည့်ခုနှစ် တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း

တနင်္ဂနွေသားသမီများတို့သည် မိမိတို့ ဘဝခိုင်မြဲစွာရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် အထူးကြိုးစားအားထုပ်လုပ်ကိုင်ရသောနှစ်ဖြစ်သလို့ မိမိအကြံအစည်များအောင်မြင်မည်ဖြစ်၍ လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ ရှေ့ဆုံးမှဦးဆောင်ပြီးတော့ အကြံအစည်သစ်များဆောင်ရွက်ရမည့်နှစ်ဖြစ်ပါသည်။အိမ်၊ခြံ၊မြေ၊ အခန်း၊ ဌာနေ အပြောင့်အရွေ့၊ အလဲလှယ်အပြောင်းအလဲများရှိမည်။ ထီးပေါက်ကိန်း ရှိသည် …။

စီးပွားရေး..ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ ရင်းနှီးမတည်ပြိး အားသွန်ခွန်စိုက် ရဲဝံ့စွန့်စား လုပ်ကိုင်ပါ။ပြည်တွင်း, ပြည်ပဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကွန်ပျူ တာနှင့်တီထွင်ပညာရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်းကောင်း၍ ထီး၊ ဖိနပ်၊ အထည်အလိပ်၊ စက်ယက်ကန်ရက်လုပ်ခြင်း၊ အပန်းဖြေခရီး စခန်းဖွင့်လစ်ခြင်း၊ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြန့်ချီခြင်း၊ မွေးမြူ ရေးလုပ်ငန်းများ အကျိူ းမြတ်ရရှိမည်။အထူးအားဖြင့် တနင်္ဂနွေသားသမီများတို့သည် ဤနှစ် “၁၄ရက် ၄လ ၂၀၂၀” ခုနှစ်မှစ၍ မိမိလုပ်ငန်းခွင့်တွင်အထူးသတိထားသင့်၍ အလောတကြီး ငွေကြေးနှစ်မြုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစတင်ခြင်း မလုပ်သင့်ကြောင်း ပါ …။

လူမှုအဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင်လည်း မိမိဦးဆောင်မှုဖြင့် အလေးအနက်ထားလုပ်ကိုင်ပါ။လူအများသဘောတူညီမှုကြောင့် လူမှုရေးနှင့်ဘာသာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ရမည်။ အကြီးအကြဲနေရာ၊ ဌာနေခေါင်းဆောင်နေရာရရှိလိမ့်မည်။မိမိအကျိူ း သူတပါးအကျိူ း အားလုံးဖြစ်ထွန်းပါမည်။နှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိူ းများအတွက် အနှစ်နာခံရခြင်း၊ စိတ်ပူရခြင်း၊ ငွေကြေးကုန်ကျ ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးကုသမှုများဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်သလို့ အထူး အတွင်းလူများအတွက် ပြဿ နာများ ဂရုစိုက်ရလိမ့်မည် …။

ပညာရေးကံဇာတာကောင်းထားသောလည်း စိတ်ပျံလွင့်နေတတ်သလို့ ပညာရေးကိစ္စရပ်များ၊ စာကြည်စာဖတ်၊လေ့လာသင်ယူချိန်များတွင် မိမိတတ်လမ်း အတားအဆီး အနှောက်ယှက် တစ်ခုခု ဝင်လာတတ်ပါသည့်။အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းများ ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။သို့သော် မိမိအလိုရှိအပ်သော ဘွဲ့ထူး၊ဂုဏ်ထူးများ ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်သာဖြစ်၍ မလျော့သောဇွဲ့ဖြင့် ကြိုးစားရန်လိုအပ်ပါမည်။သင်တန်းသစ်များဘာသာရပ်များ သင်ယူရခြင်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ အကြီးအကဲများ၏ ယုံကြည်အားကိုယ်အားထားမှု၊ မစမှု၊ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ပညာသင့်ခွင့် အခွင့်အရေးများဝင်လာတတ်ပြီး၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရပ်ခြားသို့ ကိုယ်စလှယ် အကြီးအကဲအဖြစ် သွားရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရလိမ့်မည် …။

အချစ်ရေး.ငယ်ရွယ်ပျိူ ရွယ်သူများ အချစ်ရေးကံဇာတာကောင်းစန်းကောင်းပြိး မိမိတို့၏မေတ္တာရေး၊နှလုံးရေးရာလေးလေးနက်နက် တန်ဖိုးထားသူများနှင့် တွေ့ကြုံရမည်။အချစ်ရေးကိစ္စရပ်များတွင် အလေးနက်တန်းဖိုးထားဆက်ဆံလာမည်။အဖိုးတန်ကြီးသော ဥစ္စာပစ္စည်းများ လက်ဆောင်ရရှိမည်။အချစ်ကြောင့် ဘဝ တိုးတတ်ကောင်းမွန်နိုင်ပါသည်။အိမ်ထောင်ရေး..အိမ်ထောင်ရှင်များ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအထင်အမြင်လွှဲ၊ မယုံကြည်စရာများဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် မိဘများကြောင်း ငွေကြေး၊ စီးပွားရေးကြောင်းနှင့် “မ”နှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်လာမှုကပိုပြီးအဖြစ်များပါလိမ့်မည်။အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက် မိသားစု နွေးထွေစွာ ဆက်ဆံပါ။ စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းဖြင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာ တိုးပွားပါမည် …။

ကျန်းမာရေးတွင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဖိစီးမှုမကြာခဏခံရတတ်သည်ဖြစ်ပါ၍ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား၊ အားကစားတမျိူ းကိုအချိန်ကန့်သတ်လုပ်ကိုင်ပါ။အစားအိမ်နှင့်အူးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၊ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများ အထူးသတိထားသင့်၍ ဝေဒနာခံစားရတတ်သည်။အစားအသောက်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် အာရုံထား လုပ်ဆောင်ရသောအလုပ်များ အချိန်ဂဏ္ဍာထားဆောင်ရွက်ခြင်း၊ကျန်းမာရေးဂဏ္ဍာများအထူးလိုက်စားပြိး ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များ အညံ့လာပါက တတ်ကျွမ်းဆရာများနှင့် စနစ်တကျကုသခံယူသင့်သည် …။

အထူးသဖြင့် ဤနှစ် တနင်္ဂနွေသားသမီများတို့သည်လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များအတွက်တော့ “အင်္ဂါ ,စနေ” ထိုနေနံသားသမီးများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ၊ ခရီးသွားရာတွင်အထူးသတိထားသင့်သည်။အထူး – ဤနှစ် တနင်္ဂနွေသားသမီများတို့သည် တောင်အရပ်သို့ ရေးကြောင်းခရီးသွားခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပေးပါ …။

အကျိူးပေးအက္ခရာနှင့်ဂဏန်း-{ကခ၊ပ၊အ}{၁,ဝ,၄,၂}(၁) အစ, (၂) အဆုံး ထီးထိုးပေးပါ …။

အကျိူးပေးဂဏန်း-{၁,ဝ,၄,၂}

အကျိူးမပေးနေနံ-{“အင်္ဂါ ,စနေ”}

အကျိူးပေးအရောင်- အဖြူ ရောင်၊ အညိုရောင်

အကျိူးမပေးအရောင်- အစိမ်းရောင်၊ အနီရဲ့ရဲ

ဆောင်ရန်- နီရဲသော ကျောက်မျက်ရတနာ နီလာ၊ပတ္တမြား

ယတြာ – မိမိနေနံမွေးနေ့တွင် အဖြူရောင်ပန်းမေမြို့ပန်း (၉)ပွင့်၊ အုန်းညွန့်(၁)ညွန့်၊ သပြေညွန့်(၆)ညွန့်၊ သြဇာညွန်.(၈)ညွန့် နှင့် ဆွမ်းတော် ခေါက်ဆွဲထုပ်၊ ဖရုံယို၊ ဇီးယိုထုပ်များ ဘုရားကပ်လှူ ပြီး လိုရာဆုတောင်းပါ …။ ။

credit-Orginal Uploader