လၽွပ္စ စ္ဓာတ္အားျဖန႔္ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းက လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲသူ ျပည္သူမ်ားသိရွိနိုင္ရန္ ေျပာင္းလဲသည့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သလို ခ်င့္ခ်ိန္သုံးစြဲနိုင္ရန္ အသိေပးေၾကညာထားသည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ (1) မိမိအိမ္ရွိ မီတာအား ပထမတစ္ရက္၌ အခ်ိန္တစ္ခု မွတ္သား ဖတ္ရႈကာ မီတာျပဂဏန္အား မွတ္သားပါ။

(2) ဒုတိယေန႔ ေနာက္ရက္၌ ပထမရက္တြင္ ဖတ္ရႈခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ ထပ္မံ ဖတ္ရႈကာ မီတာျပဂဏန္းအား မွတ္သားပါ။

(3) ဒုတိယရက္ ဖတ္ရႈထားသည့္ ဂဏန္းမွ ပထမရက္ ဖတ္ရႈထားသည့္ ဂဏန္းအား ႏႈတ္ၾကည့္ပါ။ ရလာေသာ အေျဖသည္ မိမိအိမ္၏ တစ္ရက္ ပ်မ္းမၽွ အသုံးယူနစ္ ျဖစ္ပါသည္။

(4) ထိုအေျဖအား ၃၀ ႏွင့္ေျမာက္၍ ရေသာအေျဖသည္ မိမိအိမ္၏ (၁)လ ပ်မ္းမၽွအသုံးယူနစ္ ျဖစ္ပါသည္။

(5) အဆိုပါ (၁)လ ပ်မ္းမၽွ အသုံးယူနစ္အား ယခုေဈးႏႈန္း အတိုင္း တစ္ဆင့္ခ်င္း ေငြသင့္ၾကည့္ပါ။ ရလာေသာအေျဖတြင္ ၅၀၀ က်ပ္ ေပါင္းထည့္၍ ထြက္လာသည့္ ေငြပမာဏသည္ စုစုေပါင္း ေပးေဆာင္ရမည့္ တစ္လ ပ်မ္းမၽွ က်သင့္ေငြပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ (မီတာျပဏဂန္းဖတ္ရႈရာတြင္ အိမ္သုံးမီတာမ်ား၌ Analog မီတာမ်ားတြင္ ေနာက္ဆုံး (အနီ)ကြက္ရွိ ဂဏန္းသည္

ဒႆမ ျဖတ္ရမည့္/ထည့္သြင္းဖတ္ရႈရန္ မလိုသည့္ ဂဏန္းျဖစ္ၿပီး Digital မီတာမ်ားတြင္ တပါတည္း ဒႆမေဖာ္ျပပါရွိၿပီးျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္သုံးမီတာမ်ားတြင္ ေနာက္ဆုံး ဂဏန္းကို ျဖဳတ္၍ ဖတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ (၁)ယူနစ္ဆိုသည္ ၁၀၀၀ ဝပ္ ကို ၁နာရီၾကာ သုံးပါက မီတာ ၁ယူနစ္ တက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ဥပမာအားျဖင့္

အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ၂ ေပမီးေခ်ာင္း ၃ ေခ်ာင္း သုံးသည္ဆိုပါလၽွင္ ၂၀ ဝပ္ရွိသည့္အတြက္ ၃ ေခ်ာင္း ၆၀ ဝပ္ ၁နာရီထြန္းထားလၽွင္ (ဝ.၀၆) ယူနစ္ တက္ပါမည္။

တစ္ေန႔လုံး မပိတ္ပဲ ထြန္းထားပါက တစ္ရက္လၽွင္ ၂၄ နာရီရွိသည့္အတြက္ (၁.၄၄)ယူနစ္ တက္ပါမည္။တစ္လလၽွင္ (၄၃. ၂)ယူနစ္ခန႔္ တက္ပါမည္။

မီးပူ(အေသး) ၇၅၀ ဝပ္ခန႔္ ရွိ၍ တစ္ရက္ ၁ နာရီ တိုက္ပါလၽွင္ (ဝ.၇၅)ယူနစ္ တက္မည္ျဖစ္ၿပီး။ တစ္လလၽွင္ (၂. ၂၅)ယူနစ္ခန႔္ တက္ပါမည္။

ထမင္းေပါင္းအိုး(အေသး) ၇၅၀ ဝပ္ခန႔္ ရွိ၍ ၁-ႀကိမ္ ခ်က္လၽွင္ (၄၅)မိနစ္ခန႔္ ၾကာတတ္၍ (ဝ.၅၆)ယူနစ္ တက္ပါမည္။

တစ္ရက္လၽွင္ ထမင္း ၂ႀကိမ္ခ်က္ပါက (၁.၁၂)ယူနစ္ တက္မည္ျဖစ္ၿပီး။ တစ္လလၽွင္ (၃၃.၆)ယူနစ္ခန႔္ တက္ပါမည္။

အေၾကာ္အိုး(ဒယ္နီ)အႀကီး တစ္လုံး ၁၀၀၀ ဝပ္/ အေသး တစ္လုံး ၇၀၀ ဝပ္ခန႔္ရွိ၍ အေသးႏွင့္ခ်က္သည္ဆိုပါစို႔ိ တခါခ်က္လၽွင္ ၁နာရီၾကာပါက (ဝ.၇)ယူနစ္ တက္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔ ၂ ႀကိမ္ခ်က္ပါက (၁.၄)ယူနစ္တက္မည္ျဖစ္ကာ တစ္လလၽွင္ (၄၂)ယူနစ္ခန႔္ တက္ပါမည္။

ေရေမာ္တာ (1Hp) ၁ေကာင္ ေမာ္တာျဖင့္ တစ္ရက္ ၁နာရီ ေရတင္ပါက ၇၄၆ ဝပ္ရွိ၍ (ဝ.၇၄၆) ယူနစ္ တက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္လလၽွင္ (၂၂.၃၈)ယူနစ္ခန႔္ တက္ပါမည္။

၃မိနစ္ ေရေႏြးအိုး ၁၅၀၀ ဝပ္ခန႔္ရွိ၍ ေရမ်ားလၽွင္ ဆူရန္ ၅ မိနစ္ခန႔္ တည္ရၿပီး တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္ တည္ပါက (ဝ. ၂၅)ယူနစ္ တက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္လလၽွင္ (၇.၅)ယူနစ္ခန႔္ တက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၁) မီးထြန္းျခင္း = ၄၃. ၂၀ ယူနစ္

(၂) မီးပူတိုက္ျခင္း = ၂၂.၅၀ ယူနစ္

(၃) ထမင္းခ်က္ျခင္း = ၃၃.၆၀ ယူနစ္

(၄) ဟင္းခ်က္ျခင္း = ၄၂.၀၀ ယူနစ္

(၅) ေရတင္ျခင္း = ၂၂.၃၈ ယူနစ္

(၆) ေရေႏြတည္ျခင္း = ၇.၅၀ ယူနစ္ စုစုေပါင္း = ၁၇၁.၁၈ ယူနစ္ ျဖစ္ပါမည္။ေငြသင့္ေသာ္ –

၁ မွ ၃၀ ယူနစ္ = ၃၀ ယူနစ္ x ၃၅/- = ၁၀၅၀/-

၃၁ မွ ၅၀ ယူနစ္ = ၂၀ ယူနစ္ x ၅၀/- = ၁၀၀၀/-

၅၁ မွ ၇၅ ယူနစ္ = ၂၅ ယူနစ္ x ၇၅/- = ၁၇၅၀/-

၇၆ မွ ၁၀၀ ယူနစ္ = ၂၅ ယူနစ္ x ၉၀/- = ၂၂၅၀/-

၁၀၁ မွ ၁၅၀ ယူနစ္ = ၅၀ ယူနစ္ x ၁၁၀/- = ၅၅၀၀/-

၁၅၁ မွ ၁၇၁ ယူနစ္ = ၂၁ ယူနစ္ x ၁၂၀/- = ၂၅၂၀/- စုစုေပါင္း = ၁၄၀၇၀/- က်သင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လၽွပ္စစ္ပစၥည္း အေသးမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္အနည္းဆုံးႏွင့္ မျဖစ္မေနသုံးစြဲရန္လိုသည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားျခင္း မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ Aircon / အဝတ္ေလၽွာ္စက္ / ပန္ကာ / ေရခဲေသတၱာ ႏွင့္ အျခား ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

သို႔ိပါ၍ မိမိေနအိမ္တြင္ (၁)လ က်သင့္နိုင္သည့္ ေငြပမာဏအား ႀကိဳတင္ခ်ိန္ဆတြက္ခ်က္ကာမလိုအပ္သည္ကို ပိတ္/ လိုအပ္သည္ကိုသာ သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္သုံးစြဲကာ ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ မၽွတ/ မီတာခအတြက္ အပန္းမႀကီးၾကရေစေရး အသိေပး ႏွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။