မႈန္ဝါးဝါး မို႔ ဆရာဝန္ျပၾကည့္ေတာ့ အနီးၾကည့္ပါဝါ (+၁၅၀)ဒီဂရီ မ်က္မွန္တပ္ခဲ့ရသည္။အခုအသက္(၄၀)ေက်ာ္မွ မ်က္မွန္လြတ္ေလေတာ့ထူးဆန္းေနသလို အမ်ားကထင္ၾကေတာ့သည္။

ေဆးနည္းအခ်ိဳးအစားအတိုင္း လြယ္ကူစြာေဖၚစပ္ရန္ျဖစ္ေလသည္။

ေဆးနည္း

(၁) ဆီးျဖဴးသီးကို ထုေထာင္းၿပီးအေစ့ ဖယ္ေနလွန္းအမႈန္႔ျပဳလုပ္ရန္။

(၂) ႀကိတ္မွန္႐ြက္ကိုခူးအရိပ္မွာအလိုအေလ်ာက္သဘာဝအတိုင္းအေျခာက္ခံအမႈန္႔ျပဳရန္။

(၃) ကြမ္း႐ြက္ကို အေျခာက္လွန္းအမႈန္႔ျပဳရန္။

(၄) ပ်ားရည္စစ္စစ္

ထို(၄)မ်ိဳးသာလိုပါသည္။

ယခုေခတ္ကာလ မ်က္မွန္ေကာင္းတစ္လက္လုပ္ပါမူ ကာလတန္ဖိုးေလးေသာင္းငါးေသာင္း မက ကုန္သည္သာ။

ေနရာတကာ မ်က္မွန္မပါေတာ့ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ အကန္းႀကီးလိုျဖစ္ျပန္သည္။မ်က္မွန္ေမ့က်န္ပါလွ်င္ ဘာမွမျမင္ရခ်င္ေတာ့၊ စာဖတ္ဖို႔၊ ဖုံးပြတ္ဖို႔ အကုန္ခက္ေခ်သည္။မ်က္မွန္ပါဝါကအက်မ႐ွိအတက္သာ ။ထိုမွ်မက ပါဝါမကိုက္ပါလွ်င္ ဇက္ ေၾကာကတက္စိတ္ကပ်က္ျဖစ္ရျပန္သည္။

သုံးေဆာင္ရန္

ညအိပ္ၿပီဆိုပါလွ်င္

ဆီးျဖဴသီးမႈန္႔လက္ဖက္ စားဇြန္း(၁)ဇြန္း

ႀကိတ္မွန္႐ြက္မႈန္႔ လက္ဖက္စားဇြန္း(၁)ဇြန္း

ကြမ္း႐ြက္ေျခာက္မႈန္႔လက္ဖက္စားဇြန္း(၁)ဇြန္း

ထိုေဆးသုံးပါးအား ပ်ားရည္လက္ဖက္စားဇြန္း(၃)ဇြန္းႏွင့္ေရာေမြ၍စား ေပးရန္သာျဖစ္သည္။သုံးလသာ ပုံမွန္မပ်က္ယုံၾကည္ခ်က္ျဖင့္စားေပးပါမ်က္စိၾကည္လင္လာၿပီး မ်က္မွန္လြတ္မွာ ေသခ်ာေနပါလိမ့္မည္။

ထိုမွ်မကအက်ိဳးရလဒ္ကအေညာင္းအညာပါေျပလာပါလိမ့္မည္။ ေပးသူကေပးေလၿပီ။ျမန္မာတိုင္းရင္းေဆး အစြမ္းအားလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ကိုျမင့္တင္ၾကပါစို႔။

Credit:ရဲမ်ိဳးသူ( ေဗာဓိၿမိဳင္ )

အငၲာနက္သုံး ဖုန္းၾကည့ၲာမ္ားလို႔ မ္က္႐ိဳးကိုကၱတ္သူမ္ားနဲ႔ မ္ကၼြန္သမားမ္ားအၾတက္ ေဆးနည္း

မ္ကၼြႁႏႅတ္ေစတဲ့မ္က္ၾကၫၥားေဆး

မႈန္ဝါးဝါးမို႔ ဆရာဝန္်ပၾကည့္ေတာ့ အနီးၾကည့ၸါဝါ (+၁၅၀)ဒီဂရီ မ္ကၼြႏၲပၡဲ႕ရသည္။အခုအသက္(၄၀)ေက္ာၼြ မ္ကၼြႁႏႅတ္ေေလတာ့ထူးဆန္းေနသလို အမ္ားကထင္ၾေကတာ့သည္။

ေဆးနည္းအခ္ိဳးအစားအတိုင္း ၾလယၠဴျစာေဖၚစပ္ရန္်ဖစ္ေလသည္။

ေဆးနည္း

(၁) ဆီး်ဖဴးသီးကို ထုေထာင္းၿပီးေအစ့ ဖယ္ေနလြန္းအမႈန႔္်ပဳလုပ္ရန္။

(၂) ႀကိတၼြန္႐ျကၠိဳခူးအရိပၼြာအလိုေအလ္ာက္သဘာဝအတိုင္းေအ်ခာကၡံအမႈန႔္်ပဳရန္။

(၃) ၾကမ္း႐ျကၠိဳ ေအ်ခာကႅြန္းအမႈန႔္်ပဳရန္။

(၄) ပ္ားရၫၥစၥစ္

ထို(၄)မ္ိဳးသာလိုပါသည္။

ယခုေခတၠာလ မ္ကၼြန္ေကာင္းတစႅကႅဳပၸါမူ ကာလတႏၹိဳးေလးေသာင္းငါးေသာင္း မက ကုန္သည္သာ။

ေနရာတကာ မ္ကၼြႏၼပါေတာ့ စိတၸ္ႂကၹယ္ အကန္းႀကီးလို်ဖစ္်ပန္သည္။မ္ကၼြန္ေမ့က္ႏၸါလြ္င္ ဘာမြမ်မင္ရခ္င္ေတာ့၊ စာဖတၹိဳ႔၊ ဖုံးျပတၹိဳ႔ အကုႏၡက္ေခ္သည္။မ္ကၼြႏၸါဝါကအက္မ႐ြိအတက္သာ ။ထိုမြ္မက ပါဝါမကိုကၸါလြ္င္ ဇက္ ေၾကာကတကၥိတၠပ္က္်ဖစ္႐်ပန္သည္။

သုံးေဆာင္ရန္

ညအိပ္ၿပီဆိုပါလြ္င္

ဆီး်ဖဴသီးမႈန႔ႅကၹက္ စားျဇန္း(၁)ျဇန္း

ႀကိတၼြန္႐ျကၼႈန႔္ လကၹကၥားျဇန္း(၁)ျဇန္း

ၾကမ္း႐ျက္ေ်ခာကၼႈန႔ႅကၹကၥားျဇန္း(၁)ျဇန္း

ထိုေဆးသုံးပါးအား ပ္ားရၫႅကၹကၥားျဇန္း(၃)ျဇန္းႏြင့္ေရာေျမ၍စား ေပးရန္သာ်ဖစ္သည္။သုံးလသာ ပုံမြႏၼပ္က္ယုံၾကၫၡ္က္်ဖင့ၥားေပးပါမ္ကၥိၾကၫႅငႅာၿပီး မ္ကၼြႁႏႅတၼြာ ေသခ္ာေနပါလိမ့ၼည္။

ထိုမြ္မကအက္ိဳးရလဒၠေအညာင္းအညာပါေ်ပလာပါလိမ့ၼည္။ ေပးသူေကပးေလၿပီ။်မႏၼာတိုင္းရင္းေဆး အျစမ္းအားလက္ေၾတ႕လုပ္ေဆာင္်ခင္း်ဖင့္ ဂုဏၠိဳ်မင့ၲင္ၾကပါစို႔။

Credit:ရဲမ္ိဳးသူ( ေဗာဓိၿမိဳင္ )