ယ ခုႏွစ္တြင္မိမိလက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာအလုပ္အကိုင္မွာအက်ိဳ းအျမတ္ထူးထူးျခားျခားရရွိပါလိမ့္မည္။အလႉ အတန္းျပဳရျခင္းႏွင့္မဂၤလာပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္သည္။အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္ျခင္း ေရႊဝင္မည္ ရတနာပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။စပ္တူရွယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ားေပၚလာလိမ့္မည္ လုပ္လၽွင္ေအာင္ျမင္၍ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေစႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္မည့္ ကာလႏွစ္ျဖစ္သသည္။

မိမိအလိုဆႏၵျပည့္ဝနိုင္ရန္မိမိကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်စီမံခန႔္ခြဲၿပီးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရမည္။မိတ္သဂၤဟအေႁခြအရံမ်ားေပါမ်ားလာေအာင္လူမႈေရးကိစၥမ်ားလုပ္ပါ။အမ်ားေလးစားၾကည္ညိဳ ခံရတတ္ၿပီးဘဝအထြဠ္အထိပ္ကိုေရာက္ရွိပါမည္။

အဝိစီ၊ေရတြင္း၊ေရကန္ကိစၥ မ်ားေဆာင္ရြက္လၽွင္ေအာင္ျမင္မည္။ အဖိုးတန္ယာဥ္ေတြ၊ စက္ေတြ ဝင္လာမည္။ဘုရာဖူးခရီး၊ စိတ္ခ်မ္းသာဖြယ္ခရီးေတြလည္း သြားရတတ္ပါသည္။ယခုႏွစ္တြင္ စေနသားသမီးမ်ား မိဘကို ေကာင္းစြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္နိုင္မည့္ စီးပြား သိသိသာသာ တိုးတက္ၿပိး”သိၾကားမင္း” မလိုက္သကဲ့သို႔ လက္ရွိအေျခအေနထက္ဘဝကံမ်ားစြာျမင့္တက္သြားပါလိမ့္မည္။ယခင္ႏွစ္မ်ားက ကုန္ဆုံးေသာ ဥစၥာဓနမ်ား ေရႊ၊ေငြ၊ရတနာမ်ား ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ရရွိ စုေဆာင္နိုင္လိမ့္မည္။

စီးပြားေရး အထည္လက္လီလက္ကားအေရာင္းအဝယ္၊ေဆးလုပ္ငန္း၊ ေရနံလုပ္ငန္း၊ ေရလုပ္ငန္း အက်ိဴ းျဖစ္မည္။ပဲလုပ္ငန္း၊ ေျမအေရာင္းအဝယ္ အခက္အခဲ ေတြ႕ရတတ္သည္။အထူးလုပ္ငန္းၿပိဳင္ရွိသလို႔ မိတ္ေဆြ၊အေပါင္အသင္းသစၥာေဖာက္အံ့၊ မည္သူကိုမၽွယုံၾကည့္၍မရပါ။ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးစိုက္ထုတ္ပါ။ မနိုင္ဝန္ကိုမထမ္းပါႏွင့္တရားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ေငြေၾကးမ်ားစြာပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမႉ ျဖစ္တတ္၏။အစစ္အေဆး အေမးအျမန္းခံရတတ္၏။

ပညာေရးအတြက္ စေနသားသမီးမ်ားဂုဏ္ထူး၊ဘြဲ႕ထူးခံရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ပညာေရးကဏၭအသီးသီးရွိလူႀကီး၊လူငယ္လူတန္းစားမေရြးဆက္လက္ႀကိဳ းစားလုပ္ကိုင္ၾကရန္အႀကံျပဳပါသည္။ဝန္းထမ္းေလာကတြင္လုပ္ကိုင္ေနပါကအေမွာင္နည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကးရွာေဖြျခင္းကိုလုံးဝစြန႔္လြတ္ပါ။ ဒုကၡေရာက္တတ္သည္။

အပ်ိဳ ၊လူပ်ိဳ မ်ားမိမိစိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္အခြင့္အလန္းမ်ားရွိသည္။သို႔ေသာ္အမုန္းပြားေစတတ္ေသာအျပစ္မကင္းေသာအမႈကိစၥမ်ားမၾကဴ းလြန္ရန္သတိျပဳ ပါ။ခ်စ္သူရည္းစားလူဖက္ေၾကာင့္ ရန္သူအေပါင္းစုေပါင္းလုပ္ႀကံလာတတ္သည္။အခ်စ္ေရးသမားမ်ားအတြက္မိမိအားဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္အမ်ိဳ ူးသား၊အမ်ိဳ းသမီးအခ်ိဳ႕ခ်ဥ္းကပ္လာတတ္သည္။အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးအထင္အျမင္လြဲမွားတာေလးေတြ ၾကဳံၿပီးလမ္းခြဲရတတ္သလို႔အသစ္ကိုေမၽွာ္ရည္တမ္းတျခင္းမ်ားလည္ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။သားရတနာ မရွိသူမ်ား ထြန္းကာအံ့၊ သားသမီးေၾကာင့္ဂုဏ္သတင္းၾကားရတတ္သည္။

က်န္းမာေရးညံ့ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အိမ္သို႔လာေရာက္တည္းခိုလၽွင္ ဆုံးပါးသြားတတ္ျခင္း ၾကဳံေတြရတတ္သည္။ႏွလုံး ႏွင့္ ေလေရာဂါပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးညံ ဒူး၊နားဒုကၡေပးျခင္းမ်ား ၾကဳံရတတ္သည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေသြး၊ ေလ၊ မီးယပ္ ဆိုင္ရာ မိန္းမေရာဂါမ်ားအထူးဂ႐ုစိုက္ရပါ။က်န္းမာေရးအတြက္စည္ကမ္းစနစ္တက်စားေသာက္ျခင္း၊အနားယူျခင္း၊အပန္းေျဖခရီးသြားလာျခင္း၊ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားတြင္စစ္ေဆးခံယူျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ပါ။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္လူပေယာဂအမ်ိဳ းမ်ိဳ းေၾကာင့္မိမိပိုင္ဆိုင္ထားရွိသမၽွအားလုံးတ္ုက္ခိုက္ခံရ၍ပ်က္စီးရတတ္သည္။ရန္သူအေပါင္းစုေပါင္းလုပ္ႀကံလာတတ္သည္။ မထင္မွတ္ေသာေလာကဓံတရားမ်ားရိုက္ခတ္လာနိုင္သည္။ယုံၾကည္ရာဘာသာတရားအတိုင္းအပတ္စဥ္၊လစဥ္၊ဒါနကုသိုလ္၊သီလကုသိုလ္၊ဘာဝနာကုသိုလ္ျပဳ လုပ္ပါ။

စေနသားသမီးမ်ားထီထိုးရန္သူတစ္ပါးအတြက္ရည္စူး၍ၾကဳံ ရာထီဂဏန္းကိုထိုးပါ။ထီေပါက္နိုင္ပါသည္။

ထီးထိုးရန္-အက်ိဴ းေပးအကၡရာႏွင့္ဂဏန္း-{န၊ဏ၊ကဆ၊င}

၇ အစ, ဝ အဆုံး ၇၇အပူး ထီးထိုးေပးပါ။

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ သားသမီမ်ားတို႔သည္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေတာ့ “ရာဟု,ၾကာသပေတး” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္ အထူးသတိထားသင့္သည္။

အက်ိဴ းေပးအကၡရာ -{န၊ဏ၊ကဆ၊င}

အက်ိဴ းေပးဂဏန္း-{၇၊၂၊၄၊ဝ}

အက်ိဴ းမေပးေနနံ-{“ရာဟု,ၾကာသပေတး”}

အက်ိဴ းေပးအေရာင္- အဝါ၊အစိမ္း၊အကြက္ေျပာင္ေရာင္

အက်ိဴ းမေပးအေရာင္- မိုးျပာေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္

ေဆာင္ရန္- နက္ျပာေရာင္ရွိေသာနီလာရတနာ

ယၾတာ – မိမိေနနံ ေမြးေန႔တြင္ အပတ္စဥ္ ႏွင္းဆီပန္း(၉)ပြင့္၊ႏြားနို႔(၃)ခြက္၊ နိုထမင္းဆြမ္း ဘုရားရွင္အားကပ္လႉ ပူေဇာ္၍ ငါးပါးသီလခံ၊ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး ရြတ္ပြားၿပိး လိုရာဆုေတာင္ပါ။ေတာင္အရပ္မွ တံတားခင္ျခင္း၊ ေရအိုးစင္ ေဆာက္လႉ ျခင္းႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေရတြင္ေရကန္ေဆာက္လႉ ဒါန္းျခင္းကုသိုလ္ျပဳပါ။

credit-orginal uploader

Unicode

ယ ခုနှစ်တွင်မိမိလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသောအလုပ်အကိုင်မှာအကျို းအမြတ်ထူးထူးခြားခြားရရှိပါလိမ့်မည်။အလှူ အတန်းပြုရခြင်းနှင့်မင်္ဂလာပွဲများ စီစဉ်ပေးရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်သည်။အလုပ်နေရာ အိမ်နေရာ ပြောင်းရွှေ့ရတတ်ခြင်း ရွှေဝင်မည် ရတနာပစ္စည်းများဝင်မည်။စပ်တူရှယ်ယာ လုပ်ငန်းများပေါ်လာလိမ့်မည် လုပ်လျှင်အောင်မြင်၍ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ ဝန်ထမ်းဖြစ်စေကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်မည့် ကာလနှစ်ဖြစ်သသည်။

မိမိအလိုဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ရန်မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစီမံခန့်ခွဲပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရမည်။မိတ်သင်္ဂဟအခြွေအရံများပေါများလာအောင်လူမှုရေးကိစ္စများလုပ်ပါ။အများလေးစားကြည်ညို ခံရတတ်ပြီးဘဝအထွဠ်အထိပ်ကိုရောက်ရှိပါမည်။

အဝိစီ၊ရေတွင်း၊ရေကန်ကိစ္စ များဆောင်ရွက်လျှင်အောင်မြင်မည်။ အဖိုးတန်ယာဉ်တွေ၊ စက်တွေ ဝင်လာမည်။ဘုရာဖူးခရီး၊ စိတ်ချမ်းသာဖွယ်ခရီးတွေလည်း သွားရတတ်ပါသည်။ယခုနှစ်တွင် စနေသားသမီးများ မိဘကို ကောင်းစွာ ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်မည့် စီးပွား သိသိသာသာ တိုးတက်ပြိး”သိကြားမင်း” မလိုက်သကဲ့သို့ လက်ရှိအခြေအနေထက်ဘဝကံများစွာမြင့်တက်သွားပါလိမ့်မည်။ယခင်နှစ်များက ကုန်ဆုံးသော ဥစ္စာဓနများ ရွှေ၊ငွေ၊ရတနာများ ယခုနှစ်ထဲတွင် ရရှိ စုဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။

စီးပွားရေး အထည်လက်လီလက်ကားအရောင်းအဝယ်၊ဆေးလုပ်ငန်း၊ ရေနံလုပ်ငန်း၊ ရေလုပ်ငန်း အကျိူ းဖြစ်မည်။ပဲလုပ်ငန်း၊ မြေအရောင်းအဝယ် အခက်အခဲ တွေ့ရတတ်သည်။အထူးလုပ်ငန်းပြိုင်ရှိသလို့ မိတ်ဆွေ၊အပေါင်အသင်းသစ္စာဖောက်အံ့၊ မည်သူကိုမျှယုံကြည့်၍မရပါ။ငွေကြေးအရင်းအနှီးစိုက်ထုတ်ပါ။ မနိုင်ဝန်ကိုမထမ်းပါနှင့်တရားသောနည်းလမ်းဖြင့်ငွေကြေးများစွာပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။ အစိုးရနှင့်ပတ်သက်သော အမှူ ဖြစ်တတ်၏။အစစ်အဆေး အမေးအမြန်းခံရတတ်၏။

ပညာရေးအတွက် စနေသားသမီးများဂုဏ်ထူး၊ဘွဲ့ထူးခံရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ပညာရေးကဏ္ဌအသီးသီးရှိလူကြီး၊လူငယ်လူတန်းစားမရွေးဆက်လက်ကြို းစားလုပ်ကိုင်ကြရန်အကြံပြုပါသည်။ဝန်းထမ်းလောကတွင်လုပ်ကိုင်နေပါကအမှောင်နည်းလမ်းဖြင့် ငွေကြေးရှာဖွေခြင်းကိုလုံးဝစွန့်လွတ်ပါ။ ဒုက္ခရောက်တတ်သည်။

အပျို ၊လူပျို များမိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ရန်အတွက်အခွင့်အလန်းများရှိသည်။သို့သော်အမုန်းပွားစေတတ်သောအပြစ်မကင်းသောအမှုကိစ္စများမကြူ းလွန်ရန်သတိပြု ပါ။ချစ်သူရည်းစားလူဖက်ကြောင့် ရန်သူအပေါင်းစုပေါင်းလုပ်ကြံလာတတ်သည်။အချစ်ရေးသမားများအတွက်မိမိအားဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အမျို ူးသား၊အမျို းသမီးအချို့ချဉ်းကပ်လာတတ်သည်။အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးအထင်အမြင်လွဲမှားတာလေးတွေ ကြုံပြီးလမ်းခွဲရတတ်သလို့အသစ်ကိုမျှော်ရည်တမ်းတခြင်းများလည်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။သားရတနာ မရှိသူများ ထွန်းကာအံ့၊ သားသမီးကြောင့်ဂုဏ်သတင်းကြားရတတ်သည်။

ကျန်းမာရေးညံ့သော သက်ကြီးရွယ်အိုများ အိမ်သို့လာရောက်တည်းခိုလျှင် ဆုံးပါးသွားတတ်ခြင်း ကြုံတွေရတတ်သည်။နှလုံး နှင့် လေရောဂါပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးညံ ဒူး၊နားဒုက္ခပေးခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။အမျိုးသမီးများ သွေး၊ လေ၊ မီးယပ် ဆိုင်ရာ မိန်းမရောဂါများအထူးဂရုစိုက်ရပါ။ကျန်းမာရေးအတွက်စည်ကမ်းစနစ်တကျစားသောက်ခြင်း၊အနားယူခြင်း၊အပန်းဖြေခရီးသွားလာခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစင်တာများတွင်စစ်ဆေးခံယူခြင်းများပြု လုပ်ပါ။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်လူပယောဂအမျို းမျို းကြောင့်မိမိပိုင်ဆိုင်ထားရှိသမျှအားလုံးတ်ုက်ခိုက်ခံရ၍ပျက်စီးရတတ်သည်။ရန်သူအပေါင်းစုပေါင်းလုပ်ကြံလာတတ်သည်။ မထင်မှတ်သောလောကဓံတရားများရိုက်ခတ်လာနိုင်သည်။ယုံကြည်ရာဘာသာတရားအတိုင်းအပတ်စဉ်၊လစဉ်၊ဒါနကုသိုလ်၊သီလကုသိုလ်၊ဘာဝနာကုသိုလ်ပြု လုပ်ပါ။

စနေသားသမီးများထီထိုးရန်သူတစ်ပါးအတွက်ရည်စူး၍ကြုံ ရာထီဂဏန်းကိုထိုးပါ။ထီပေါက်နိုင်ပါသည်။

ထီးထိုးရန်-အကျိူ းပေးအက္ခရာနှင့်ဂဏန်း-{န၊ဏ၊ကဆ၊င}

၇ အစ, ဝ အဆုံး ရရအပူး ထီးထိုးပေးပါ။

အထူးသဖြင့် ဤနှစ် သားသမီများတို့သည် လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များအတွက်တော့ “ရာဟု,ကြာသပတေး” ထိုနေနံသားသမီးများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ၊ ခရီးသွားရာတွင် အထူးသတိထားသင့်သည်။

အကျိူ းပေးအက္ခရာ -{န၊ဏ၊ကဆ၊င}

အကျိူ းပေးဂဏန်း-{၇၊၂၊၄၊ဝ}

အကျိူ းမပေးနေနံ-{“ရာဟု,ကြာသပတေး”}

အကျိူ းပေးအရောင်- အဝါ၊အစိမ်း၊အကွက်ပြောင်ရောင်

အကျိူ းမပေးအရောင်- မိုးပြာရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်

ဆောင်ရန်- နက်ပြာရောင်ရှိသောနီလာရတနာ

ယတြာ – မိမိနေနံ မွေးနေ့တွင် အပတ်စဉ် နှင်းဆီပန်း(၉)ပွင့်၊နွားနို့(၃)ခွက်၊ နိုထမင်းဆွမ်း ဘုရားရှင်အားကပ်လှူ ပူဇော်၍ ငါးပါးသီလခံ၊ ဂုဏ်တော်ကိုးပါး ရွတ်ပွားပြိး လိုရာဆုတောင်ပါ။တောင်အရပ်မှ တံတားခင်ခြင်း၊ ရေအိုးစင် ဆောက်လှူ ခြင်းနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း ရေတွင်ရေကန်ဆောက်လှူ ဒါန်းခြင်းကုသိုလ်ပြုပါ။

credit-orginal uploader