ဝန္္ ထမ္းမိသားစုမ်ားအတြက္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္္။ မိသားစုပင္စင္ဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာအခ်ိဳ႕ပါ။ ပင္စင္စားတဦး ဆံုးသြားရင္ က်န္ရစ္သူေတြ ဆက္လက္ခံစားခြင့္ရွိတဲ့ မိသားစုပင္စင္ဆုိတာ…

(၁) လုုပ္သက္ (၁)ႏွစ္ေအာက္ = အက်ိဳးခံစားခြင့္ မရွိ။ (၂) လုပ္သက္္ (၁)ႏွစ္မွ (၄)ႏွစ္အထိ = တစ္ႏွစ္ကို (၁)လစာႏႈန္း၊ လုပ္သက္ဆုေငြသာခံစားခြင့္ရွိိ။ (ပင္စင္ခံစားခြင့္မရွိ)။ (၃) လုပ္သက္ (၅)ႏွစ္မွ (၉)ႏွစ္အထိိ = လစာရဲ႕(၁၂)ဆ၊ လုပ္သက္ဆုေငြသာခံစားခြင့္ရွိ။ (ပင္စင္ခံစားခြင့္မရွိ)။

(၄) လုပ္သက္ (၁၀)ႏွစ္မွ (၂၃)ႏွစ္အထိိ = လစာရဲ႕(၁၂)ဆ၊ လုပ္သက္ဆုေငြႏွင့္ ပင္စင္ပါ ခံစားခြင့္္ရွိ။ (လစာရဲ႕ ၁၂ ဆ နဲ႔တြက္ခ်က္ေပးတာက လုပ္သက္ဆုေငြဟာ လစာရဲ႕ ၁၂ ဆေအာက္ မေလ်ာ့နည္းေစရဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိတာရယ္၊ ပုံေသနည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါက လစာရဲ႕ ၁၂ ဆေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေနတာရယ္ေၾကာင့္ လုပ္သက္ ၂၃ ႏွစ္ထိ လုပ္သက္ဆုေငြကို လစာရဲ႕ ၁၂ ဆနဲ႔ တြက္ခ်က္တာဟာ အမွန္ဆုံးပါဘဲ၊ မေသခ်ာရင္ ပုံေသနည္းနဲ႔ တြက္ၾကည့္ပါ)

(၅) လုပ္သက္ (၂၄)ႏွစ္နဲဲ့ အထက္မွသာ ပုံေသနည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ေပးသင့္ပါတယ္။ (သူကေတာ့ လုပ္သက္ဆုေငြဟာ လစာရဲ႕ ၁၂ ဆ ထက္မ်ားလာမွာမို႔ပါ။(၆) မိိသားစုပင္စင္မွာ ကြယ္လြန္သူဝန္ထမ္းဟာ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳျဖစ္လို႔ ညီ၊ ညီမေတြက ေလွ်ာက္ထားမယ္ဆိုရင္္ အတူေန မွီခိုသူျဖစ္ရမယ္။ အိမ္ေထာင္ရွိသူ ညီ၊ ညီမေတြဆိုရင္ မရေတာ့ပါ။ ဝန္ထမ္းနဲ႔ သီးျခားစီေနတာဆိုရင္ မရေတာ့ပါ။

(၇)ဇနီးဆိုရင္္ တရားဝင္ဇနီးႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးတည္းေသာ ဇနီးျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအႀကီးအကဲရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ပါရပါမယ္။ (၈) ၂၆-၃-၂၀၁၄ ရက္္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ မိသားစုပင္စင္ခံစားေနတဲ့ ခင္ပြန္းဟာ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳရင္ ပင္စင္ရပ္ရပါမယ္။ ယင္းရက္ထက္ ေစာၿပီးေတာ့ ခံစားေနတဲ့ ခင္ပြန္း ဆိုရင္ ပင္စင္ခံစားခြင့္ မရပ္ရပါဘူး။

(၉) သမီး မုဆိုးမဆိိုရင္ ဝန္ထမ္း မကြယ္လြန္မီတည္းက မုဆိုးမျဖစ္ေနသူျဖစ္ရမယ္။ ဝန္ထမ္း ေသၿပီးမွ မုဆိုးမျဖစ္သူဆိုရင္္ မရပါဘူး။ (၁၀) သားသမီးဆိုတဲ့အထဲမွာ လင္္ပါ၊ မယားပါ သားသမီးအားလုံး၊ ေမြးစားသားသမီအားလုံး ပါဝင္ပါတယ္။ (၁၁) ေမြးစားသားသမီးဆိုရင္္ တရား႐ုံးမွာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ ေမြးစားထား႐ုံနဲ႔ မရပါဘူး။ စာခ်ဳပ္ကို စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္႐ုံးမွာ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ျဖစ္ရပါမယ္။

(၁၂) မိသားစုပင္စင္ကို ဂီလာနသားသမီးေတြ ခံစားခြင့္ရွိပါတယ္။ ဂီလာနသားသမီးဆိုရင္ ေက်ာင္းေန၊ မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ မလိုပါဘူး။ က်န္းမာေရးေထာက္ခံခ်က္ လိုပါတယ္။ ဌာနအႀကီးအကဲေထာက္ခံခ်က္ လိုပါတယ္။ မွီခိုသူကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးရင္ မိသားစုပင္စင္ ခံစားခြင့္ေပးပါတယ္။ (မွတ္သားစရာ စီရင္ထုံးတစ္ခု-ကြယ္လြန္သူဝန္ထမ္း၏ ဒုကၡိတမ်က္မျမင္ညီငယ္သည္ မွီခိုေနရသူျဖစ္ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္ရွိသူျဖစ္၍ ဝန္ထမ္းအေပၚ လုံးဝမွီခိုေနရျခင္း မရွိသျဖင့္ ပင္စင္ခံစားခြင့္ မျပဳ။)

(၁၃) မယားၿပိဳင္ရွိေနလွ်င္္ တရားဝင္ဇနီးႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးသူကိုသာ ပင္စင္ ေပးရမယ္။ (၁၄) ပထမဇနီးကြယ္လြန္ရင္္ ေနာက္ဇနီးကို ပင္စင္ဆင္လက္ခံစားခြင့္္ မေပးေတာ့ပါ။ (၁၅) ညီအစ္ကိိုေမာင္ႏွမမ်ားဟာ အပ်ိဳ လူပ်ိဳျဖစ္မွသာ ခံစားခြင့္ရွိပါမယ္။ မွီခိုမႈလည္း ေပၚလြင္ရမယ္။

(၁၆)။ မိသားစုုပင္စင္မွာ အုပ္စု (၂)ခုရွိတာ သေဘာေပါက္ရပါမယ္။ ေရာၿပီးစဥ္းစားလို႔ မရပါဘူး။ သီးသန္႔စီသာျဖစ္ပါတယ္။ (အိမ္ေထာင္သည္ဝန္ထမ္း/ အပ်ိဳလူပ်ိဳဝန္ထမ္း) (၁၇)။ အဖမဲ့ေျမးဆိိုတာ ဝန္ထမ္းရဲ႕ သားသမီးက တိုက္႐ိုက္ေမြးသူျဖစ္ရပါမယ္။ တူ၊ တူမေတြက ေမြးလို႔ ေတာ္စပ္တဲ့ေျမးဆိုရင္ မရပါဘူး။

(၁၈)။ မိသားစုပင္စင္ ခံစားေနတဲ့ ဇနီး/ ခင္ပြန္း ေသဆုံးသြားခဲ့ရင္ သူ႔ရဲ႕တရားဝင္ေမြးစားထားတဲ့ သားသမီးကို ဆက္မေပးရပါဘူး။ မူလဝန္ထမ္းက ေမြးစားတဲ့သားသမီးေတြကိုသာ ေပးရပါမယ္။ ဝန္ထမ္း ေသသြားၿပီးမွ မိသားစုပင္စင္ခံစားေနတဲ့ ဇနီး/ ခင္ပြန္းက ေနာက္ထပ္ ေမြးစားတာဟာ ဝန္ထမ္းက ေမြးစားခဲ့တာ မဟုတ္လို႔ ခံစားခြင့္မရတာပါ။ ေသသူဝန္ထမ္းနဲ႔ ဘာမွ မေတာ္စပ္ဘူးလို႔ သိထားရပါမယ္။

(၁၉)။ တစ္ခုလပ္သားသမီးေတြဟာ ပင္စင္ခံစားခြင့္္ မရွိပါဘူး။

(ကြၽန္ေတာ္ တင္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြထဲဲမွ ပင္စင္မေပးဘူး၊ ပင္စင္ခံစားခြင့္ မရွိဘူးလို႔ တင္ျပခဲ့တာေတြဟာ ဘာမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ မရွိေတာ့ဘူးလို႔္ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး၊ အထက္က သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ မကိုက္ညီရင္ဝန္ထမ္းရဲ႕ အမႈထမ္းသက္အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္အေနနဲ႔ လုပ္သက္ဆုေငြ တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ ထုတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ လစဥ္ပင္စင္ကိုေတာ့ ခံစားခြင့္ မေပးဘူးလို႔ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္)

လိိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိပါက ျဖည့္စြက္ႏိုင္ၾကပါတယ္ ခင္ဗ်ာ…ေတာင္းဆိိုထားသူမ်ားကို ရည္႐ြယ္တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေရးသားသူ

Unicode

ဝန်် ထမ်းမိသားစုများအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ််။ မိသားစုပင်စင်ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာအချို့ပါ။ ပင်စင်စားတဦး ဆုံးသွားရင် ကျန်ရစ်သူတွေ ဆက်လက်ခံစားခွင့်ရှိတဲ့ မိသားစုပင်စင်ဆိုတာ…

(၁) လုုပ်သက် (၁)နှစ်အောက် = အကျိုးခံစားခွင့် မရှိ။ (၂) လုပ်သက်် (၁)နှစ်မှ (၄)နှစ်အထိ = တစ်နှစ်ကို (၁)လစာနှုန်း၊ လုပ်သက်ဆုငွေသာခံစားခွင့်ရှိိ။ (ပင်စင်ခံစားခွင့်မရှိ)။ (၃) လုပ်သက် (၅)နှစ်မှ (၉)နှစ်အထိိ = လစာရဲ့(၁၂)ဆ၊ လုပ်သက်ဆုငွေသာခံစားခွင့်ရှိ။ (ပင်စင်ခံစားခွင့်မရှိ)။

(၄) လုပ်သက် (၁၀)နှစ်မှ (၂၃)နှစ်အထိိ = လစာရဲ့(၁၂)ဆ၊ လုပ်သက်ဆုငွေနှင့် ပင်စင်ပါ ခံစားခွင့််ရှိ။ (လစာရဲ့ ၁၂ ဆ နဲ့တွက်ချက်ပေးတာက လုပ်သက်ဆုငွေဟာ လစာရဲ့ ၁၂ ဆအောက် မလျော့နည်းစေရဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်ရှိတာရယ်၊ ပုံသေနည်းဖြင့် တွက်ချက်ပါက လစာရဲ့ ၁၂ ဆအောက် လျော့နည်းနေတာရယ်ကြောင့် လုပ်သက် ၂၃ နှစ်ထိ လုပ်သက်ဆုငွေကို လစာရဲ့ ၁၂ ဆနဲ့ တွက်ချက်တာဟာ အမှန်ဆုံးပါဘဲ၊ မသေချာရင် ပုံသေနည်းနဲ့ တွက်ကြည့်ပါ)

(၅) လုပ်သက် (၂၄)နှစ်နဲဲ့ အထက်မှသာ ပုံသေနည်းဖြင့် တွက်ချက်ပေးသင့်ပါတယ်။ (သူကတော့ လုပ်သက်ဆုငွေဟာ လစာရဲ့ ၁၂ ဆ ထက်များလာမှာမို့ပါ။(၆) မိိသားစုပင်စင်မှာ ကွယ်လွန်သူဝန်ထမ်းဟာ အပျို၊ လူပျိုဖြစ်လို့ ညီ၊ ညီမတွေက လျှောက်ထားမယ်ဆိုရင်် အတူနေ မှီခိုသူဖြစ်ရမယ်။ အိမ်ထောင်ရှိသူ ညီ၊ ညီမတွေဆိုရင် မရတော့ပါ။ ဝန်ထမ်းနဲ့ သီးခြားစီနေတာဆိုရင် မရတော့ပါ။

(၇)ဇနီးဆိုရင်် တရားဝင်ဇနီးကြီးဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ဦးတည်းသော ဇနီးဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအကြီးအကဲရဲ့ ထောက်ခံချက်ပါရပါမယ်။ (၈) ၂၆-၃-၂၀၁၄ ရက််နေ့ နောက်ပိုင်းမှာ မိသားစုပင်စင်ခံစားနေတဲ့ ခင်ပွန်းဟာ နောက်အိမ်ထောင်ပြုရင် ပင်စင်ရပ်ရပါမယ်။ ယင်းရက်ထက် စောပြီးတော့ ခံစားနေတဲ့ ခင်ပွန်း ဆိုရင် ပင်စင်ခံစားခွင့် မရပ်ရပါဘူး။

(၉) သမီး မုဆိုးမဆိိုရင် ဝန်ထမ်း မကွယ်လွန်မီတည်းက မုဆိုးမဖြစ်နေသူဖြစ်ရမယ်။ ဝန်ထမ်း သေပြီးမှ မုဆိုးမဖြစ်သူဆိုရင်် မရပါဘူး။ (၁၀) သားသမီးဆိုတဲ့အထဲမှာ လင််ပါ၊ မယားပါ သားသမီးအားလုံး၊ မွေးစားသားသမီအားလုံး ပါဝင်ပါတယ်။ (၁၁) မွေးစားသားသမီးဆိုရင်် တရားရုံးမှာ စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ မွေးစားထားရုံနဲ့ မရပါဘူး။ စာချုပ်ကို စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ မှတ်ပုံတင်ပြီး ဖြစ်ရပါမယ်။

(၁၂) မိသားစုပင်စင်ကို ဂီလာနသားသမီးတွေ ခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ ဂီလာနသားသမီးဆိုရင် ကျောင်းနေ၊ မနေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာ မလိုပါဘူး။ ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် လိုပါတယ်။ ဌာနအကြီးအကဲထောက်ခံချက် လိုပါတယ်။ မှီခိုသူကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်ပေးရင် မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ပေးပါတယ်။ (မှတ်သားစရာ စီရင်ထုံးတစ်ခု-ကွယ်လွန်သူဝန်ထမ်း၏ ဒုက္ခိတမျက်မမြင်ညီငယ်သည် မှီခိုနေရသူဖြစ်သော်လည်း အိမ်ထောင်ရှိသူဖြစ်၍ ဝန်ထမ်းအပေါ် လုံးဝမှီခိုနေရခြင်း မရှိသဖြင့် ပင်စင်ခံစားခွင့် မပြု။)

(၁၃) မယားပြိုင်ရှိနေလျှင်် တရားဝင်ဇနီးကြီးဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်ပေးသူကိုသာ ပင်စင် ပေးရမယ်။ (၁၄) ပထမဇနီးကွယ်လွန်ရင်် နောက်ဇနီးကို ပင်စင်ဆင်လက်ခံစားခွင့်် မပေးတော့ပါ။ (၁၅) ညီအစ်ကိိုမောင်နှမများဟာ အပျို လူပျိုဖြစ်မှသာ ခံစားခွင့်ရှိပါမယ်။ မှီခိုမှုလည်း ပေါ်လွင်ရမယ်။

(၁၆)။ မိသားစုုပင်စင်မှာ အုပ်စု (၂)ခုရှိတာ သဘောပေါက်ရပါမယ်။ ရောပြီးစဉ်းစားလို့ မရပါဘူး။ သီးသန့်စီသာဖြစ်ပါတယ်။ (အိမ်ထောင်သည်ဝန်ထမ်း/ အပျိုလူပျိုဝန်ထမ်း) (၁၇)။ အဖမဲ့မြေးဆိိုတာ ဝန်ထမ်းရဲ့ သားသမီးက တိုက်ရိုက်မွေးသူဖြစ်ရပါမယ်။ တူ၊ တူမတွေက မွေးလို့ တော်စပ်တဲ့မြေးဆိုရင် မရပါဘူး။

(၁၈)။ မိသားစုပင်စင် ခံစားနေတဲ့ ဇနီး/ ခင်ပွန်း သေဆုံးသွားခဲ့ရင် သူ့ရဲ့တရားဝင်မွေးစားထားတဲ့ သားသမီးကို ဆက်မပေးရပါဘူး။ မူလဝန်ထမ်းက မွေးစားတဲ့သားသမီးတွေကိုသာ ပေးရပါမယ်။ ဝန်ထမ်း သေသွားပြီးမှ မိသားစုပင်စင်ခံစားနေတဲ့ ဇနီး/ ခင်ပွန်းက နောက်ထပ် မွေးစားတာဟာ ဝန်ထမ်းက မွေးစားခဲ့တာ မဟုတ်လို့ ခံစားခွင့်မရတာပါ။ သေသူဝန်ထမ်းနဲ့ ဘာမှ မတော်စပ်ဘူးလို့ သိထားရပါမယ်။

(၁၉)။ တစ်ခုလပ်သားသမီးတွေဟာ ပင်စင်ခံစားခွင့်် မရှိပါဘူး။

(ကျွန်တော် တင်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေထဲဲမှ ပင်စင်မပေးဘူး၊ ပင်စင်ခံစားခွင့် မရှိဘူးလို့ တင်ပြခဲ့တာတွေဟာ ဘာမှ အကျိုးခံစားခွင့် မရှိတော့ဘူးလို့် ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး၊ အထက်က သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ မကိုက်ညီရင်ဝန်ထမ်းရဲ့ အမှုထမ်းသက်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်အနေနဲ့ လုပ်သက်ဆုငွေ တစ်မျိုးတည်းကိုသာ ထုတ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ လစဉ်ပင်စင်ကိုတော့ ခံစားခွင့် မပေးဘူးလို့ ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်)

လိိုအပ်ချက်များ ရှိပါက ဖြည့်စွက်နိုင်ကြပါတယ် ခင်ဗျာ…တောင်းဆိိုထားသူများကို ရည်ရွယ်တင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။

မူရင်းရေးသားသူ