ေနျပည္ေ တာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ့နယ္ ၊ ၿမိဳ့ပတ္လမ္းႏွင္‌့ ရတနာမဥၨဴလမ္း အၾကားရွိ ေျမဧရိယာ(၃၂)ဧကေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အစိုးရအငွားအိမ္ရာမွ အခန္းမ်ားကို စတင္ငွားရမ္းေပးေတာ့မည္ဟု အစိုးရကေၾကညာလိုက္သည္။

(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေငြလုံးေငြရင္း ခြင္‌့ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ (၁၂)ခန္းတြဲ (၅)ထပ္ အေဆာက္အဦ(၅)လုံး မွ အခန္းေပါင္း(၃၀၀)ျဖစ္ၿပီး ငွားရမ္းေနထိုင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန မွတဆင္‌့ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အခန္းေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ ၊ ၿမိဳ့ျပႏွင္‌့အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ႐ုံးအမွတ္(၄၀) ၊ ေနျပည္ေတာ္သို့ (၃၁-၁-၂၀၂၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေပးပို့ရမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြင္းအၿငိမ္းစားယူခဲ့ၿပီးေသာ၊ ၂၀၂၀ တြင္အၿငိမ္းစားယူမည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို ဦးစားေပးမည္ ဟုသိရသည္။

Myanmar Harp