နှင်းဆီပင်ကို စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးနည်း

⁠နှင်းဆီ အဖူး⁠တွေ မပွင့်လျှင်

တခါတရံ ⁠နှင်းဆီဖူးများ ပွင့်အာမလာဘဲ ⁠ေ⁠ခြာက်⁠သွေ့သွားသည်ကို ⁠ကြုံ⁠တွေ့ရတတ်သည်။ ယင်းသို့ ⁠ဖြစ်ရ⁠ခြင်းမှာ အပင်ဖူးထဲတွင် ⁠နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်များလွန်းကာ အပင်သန်⁠ပြီး အပွင့်အားနည်းသွားရ⁠ခြင်း⁠ဖြစ်သည်။ အများအား⁠ဖြင့် အပင်ဖူးငုံဆဲအချိန်တွင် ⁠နှမ်းဖတ်ရည်၊ ⁠နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်များစွာပါဝင်သည့် ဓာတ်ဆားကဲ့သို့⁠သော ဓာတ်⁠ေ⁠မြ⁠သြဇာများ ⁠လောင်း⁠သော⁠ေ⁠ကြာင့် ⁠ဖြစ်သည်။ ⁠နှင်းဆီဖူးခါ⁠နှီးတွင် ၄င်း⁠ေ⁠မြ⁠သြဇာများကို မ⁠လောင်းသင့်ပါ။

အကိုင်းပျိုး⁠ထောင်ပုံ

⁠နှင်းဆီကိုင်းများကို ⁠ဖြတ်၍ ပျိုး⁠ထောင်ရာတွင် အရွက်⁠နုက⁠လေးများ ထွက်လာ⁠ပြီးမှ ⁠ေ⁠ခြာက်၍⁠သေသွားသည်ကို မ⁠ကြာခဏ⁠တွေ့ရတတ် သည်။ ယင်းသို့⁠ဖြစ်ရ⁠ခြင်းမှာ အများအား⁠ဖြင့် ⁠ဖြတ်စိုက်သည့်အကိုင်းမှာ ရင့်လွန်း⁠သော⁠ေ⁠ကြာင့် အ⁠မြစ်အထွက်မီ အကိုင်း၏ အင်းအား⁠ဖြင့် ရွက်⁠နုက⁠လေးများ ထွက်လာ⁠ခြင်း⁠ဖြစ်သည်။ ⁠နောက်အကိုင်း၏ အင်အားကို အ⁠မြစ်က မလိုက်⁠နိုင်⁠သော⁠ေ⁠ကြာင့် ⁠ေ⁠ခြာက်⁠သွေ့⁠ပြီး ⁠သေသွား သည်။ ထို့⁠ေ⁠ကြာင့် ⁠နှင်းဆီးကိုင်း⁠ရွေးချယ်ရာတွင် ရင့်လွန်း⁠သောကိုင်းကို မ⁠ရွေးချယ်သင့်⁠ပေ။ ထို့အတူ ⁠နုနယ်လွန်း⁠သော ကိုင်းကို လည်း မစိုက်သင့်⁠ပေ။ ⁠နုလွန်းက ⁠ေ⁠ခြာက်⁠သွေ့သွားတတ်သည်။မရင့်လွန်း မ⁠နုလွန်းသည့်အကိုင်းကို ⁠ရွေးချယ်⁠ပြီး ပျိုး⁠ထောင်သင့်⁠ပေသည်။ အ⁠ကောင်းဆုံးမှာ ၆ လသား ၁၂ လသားအတွင်း ကိုင်းများကို ⁠ရွေးချယ်၍ ပျိုး⁠ထောင်⁠ခြင်း ⁠ဖြစ်သည်။

ပျိုးခင်း

အရပ်⁠ဒေသအလိုက် ရာသီဥတုဒဏ်ခံ⁠နိုင်⁠သော ⁠နှင်းဆီမျိုးများမှာ မနုမရင့်ပိုးကိုက်ကင်း၍ ⁠ရောဂါကင်းရှင်း⁠သော လုံး⁠ချောသည့် အကိုင်းများကို ⁠ဖြတ်⁠တောက်ယူပါ။ ⁠ဖြတ်ယူသည့် အကိုင်းများသည် လုံးပတ်တစ်လက်မ ⁠လေးပုံတစ်ပုံ သို့မဟုတ် လက်မဝက်ခန့် ရှိရပါသည်။ လုံးပတ်ထွား⁠သော အကိုင်းများသည် သစ်ဖူးဆက်ရန် အတွက်⁠ကောင်းသည်။ အကိုင်း⁠ဖြတ်ရာတွင် အဆစ်များအ⁠ပေါ် လက်မဝက်ခန့်ချန်၍ ⁠ဖြတ်ပါ။ ⁠ပြီးမှ ⁠နှစ်ဖက်ထိပါအဆစ်နားကပ်၍ ခပ်⁠စောင်း⁠စောင်း⁠ဖြစ်⁠အောင် တိပစ်ပါ။ ၄င်း⁠ပြင် အ⁠ပေါ်ဆုံးရှိ အတက်ထွက်မည့် အဆစ်ဖူး ⁠နှစ်ဖူးမှလွဲ၍ ကျန်အဆစ်ဖူူးများအားလုံးကို ပယ်ပစ်ပါ။ ထို့⁠နောက် အဆင်သင့်⁠ပြုလုပ်ထား⁠သော ⁠ေ⁠မြခုံ သို့မဟုတ် ပန်းအိုးတွင် ပျိုးပါ။ ပျိုးခင်း ⁠ေ⁠မြခုံတွင်ပျိုးလျှင် တစ်ကိုင်း⁠နှင့် တစ်ကိုင်း ကိုးလက်မခန့် ⁠ခြားပါ⁠စေ။ တစ်တန်း⁠နှင့်တစ်တန်း သုံး⁠ပေ⁠ခြားပါ။ အကိုင်းများကို ⁠ေ⁠မြတွင်းသို့ အဆစ်⁠နှစ်ဆစ် သုံးဆစ်⁠မြုပ်⁠အောင် ⁠ေ⁠မြကိုစိုက်မည့် အကိုင်းအရွက်လက်⁠ဖြင့်ထိုး၍ ⁠ေ⁠မြကို ကျပ်⁠အောင်ဖိ⁠ပေးပါ။

⁠နှင်းဆီပျိုးမည့် ⁠ေ⁠မြကို ⁠ကောင်းစွာဆွ၍ ⁠ေ⁠မြခုံလုပ်⁠ပြီး သဲတစ်ဝက် ဆန်ခါချထား⁠သော ⁠ေ⁠မြ⁠ဆွေးတစ်ဝက်⁠ရော၍ အ⁠ပေါ်မှ တစ်ထွာခန့် ထူ⁠အောင်ခင်⁠ပေးပါ။ သို့မဟုတ် သဲသက်သက်ခင်း၍လည်း စိုက်⁠နိုင်သည်။ ပန်းအိုးဆိုလျှင် ⁠ေ⁠မြ⁠ဆွေးတစ်ဝက် သဲတစ်ဝက်⁠ပြီး ထည့်ပါ။ အကိုင်းများ အ⁠မြစ်စွဲ၍ ⁠ကောင်းစွာရှင်သန်⁠ကြီးထွားလာသည့် အခါတွင် ⁠နှင်းဆီ⁠ကောင်းများ⁠နှင့် ကိုင်းကူး၍လည်း⁠ကောင်း၊ သစ်ဖူးဆက်၍ လည်း⁠ကောင်း မျိုးပွားစိုက်ပါ။

မျိုး⁠ကောင်း⁠နှင်းဆီများကို မျိုးပွားရာတွင် ⁠ေ⁠မြထုပ်စည်း၍လည်း⁠ကောင်း၊ ကိုင်းဆက်၍လည်း⁠ကောင်း၊ သစ်ဖူးဆက်၍လည်း⁠ကောင်း မျိုးပွား ⁠ကြသည်။ ၄င်းနည်းများတွင် အ⁠ကောင်းဆုံးနည်းမှာ အရပ်⁠ဒေသအလိုက် ⁠ပေါက်⁠ရောက်⁠သော ⁠နှင်းဆီကိုင်းများကို အထက်တွင် ⁠ဖော်⁠ပြခဲ့ သည့်အတိုင်း ပျိုး⁠ထောင်၍ မျိုး⁠ကောင်း⁠နှင်းဆီများမှ သစ်ဖူး⁠နှင့် ကူးဆက်ယူ⁠သောနည်းပင်⁠ဖြစ်သည်။

သစ်ဖူးဆက်ရန်အချိန်

⁠နှင်းဆီဖူးဆက်ရန် အ⁠ကောင်းဆုံးအချိန်မှာ အပင်များ⁠ကြီးထွားရန် အားယူသည့်အချိန် သစ်ရည်ရွန်းသည့်အချိန်ပင် ⁠ဖြစ်သည်။ ရာသီဥတု ⁠အေး⁠သော⁠ဒေသများတွင် တစ်⁠နှစ်ပတ်လုံး သစ်ဖူးဆက်သည့်လုပ်ငန်းကို ⁠အောင်⁠မြင်⁠နိုင်⁠သော်လည်း ကျန်⁠ဒေသများတွင် ⁠ဆောင်းရာသီ ⁠အေး⁠မြ⁠သောကာလများတွင်သာ ⁠ကောင်းစွာ⁠အောင်⁠မြင်⁠နိုင်⁠ပေသည်။ ဒီဇင်ဘာလသည် သစ်ဖူးဆက်ရန် အ⁠ကောင်းဆုံးကာလ⁠ဖြစ်သည်။ သို့⁠သော် မိုးရာသီ⁠နှင့် ⁠ဆောင်းရာသီ ⁠အေး⁠မြ⁠သောရက်များတွင် ⁠အောင်⁠မြင်စွာ လုပ်ကိုင်⁠နိုင်သည်။

အ⁠ကောင်းဆုံး သစ်ဖူးဆက်နည်း

⁠နှင်းဆီသစ်ဖူးဆက်ရာတွင် အ⁠ကောင်းဆုံးနည်းမှာ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာတီပုံစံ⁠ဖြစ်၏ ။

သစ်ဖူးဆက်ပုံ

ပျိုး⁠ထောင်ထား⁠သော ⁠နှင်းဆီရိုင်းကို ရှစ်လသားမှ တစ်⁠နှစ်သားအတွင်းရှိ အစိမ်း⁠ရောင်ရွှန်း⁠သော အကိုင်းများကို ပထမ ⁠ရွေးချယ်ပါ။ ⁠နောက်⁠ေ⁠မြ⁠ကြီးမှ ငါးလက်မ ရှစ်လက်မအကွာအတွင်း လုံး⁠ချော၍ အနာအဆာကင်းသည့်⁠နေရာကို ⁠ရွေးချယ်⁠ပြီးလျှင် အ⁠ခေါက်ကို ထက်⁠မြက်၍ သန့်ရှင်း⁠သော ဓား၊ အ⁠ကောင်းဆုံးမှာ သစ်ဖူးဆက်ရန်အတွက် အထူး⁠ပြုလုပ်ထား⁠သော ဓား⁠ဖြင့် အင်္ဂလိပ်ပုံစံအတိုင်း သို့မဟုတ် တ⁠နှစ်လုံး (အိုင်) ပုံစံလှီးပါ။ ⁠နောက် သစ်ဖူးဆက်အရိုးတွင်ရှိ⁠သော အရိုးကို ⁠ပြုလုပ်ထားသည့် အရိုးဓား⁠ဖြင့် အ⁠ခေါက်ဝကို လှန်၍ တစ်စတစ်စ အတွင်းသို့ ခပ်⁠ေ⁠ဖြး⁠ေ⁠ဖြးထိုးသွင်းခွာပါ။ ၄င်း⁠နောက် သစ်ဖူးဆက်ရန် အသင့်ယူ ထား⁠သော မျိုး⁠ကောင်း⁠နှင်းဆီကိုင်းမှ အတက်ထွက်မည့် အဆစ်ဖူးကို ⁠အောက်ဖက်မှ အထက်သို့လှန်၍ တ⁠ဖြည်း⁠ဖြည်းခွာယူပါ။ ⁠နောက် ⁠မြစ်ခံတွင် လှီးထားသည်⁠နှင့် ညီညွတ်⁠အောင် တီပုံစံဆိုလျှင် အဆစ်ဖူးကို ဒိုင်းပုံ⁠သော်လည်း⁠ကောင်း လှီး⁠ပြီးလျှင် အံကျ⁠အောင် ထိုးသွင်းပါ။ ⁠နောက်အဆစ်ဖူးမျက်စိကို ချန်လှပ်၍ အထက်⁠အောက်ကို ဖ⁠ယောင်းပတ်တီး သို့မဟုတ် ငှက်⁠ပျော⁠လျော် သို့မဟုတ် အ⁠ရောင်ရှိ⁠သော ပလတ်စစ်⁠ကြိုး⁠ပြား⁠ဖြင့်စည်းပါ။ ⁠ကြိုးကိုကျပ်⁠အောင် မစည်းရပါ။ မှန်တမ်းစည်းပါ။ ⁠နေပူတိုက်ရိုက် မခံရ⁠စေရန် သစ်ရွက်⁠ဖြင့် ဆက်ထား⁠သော⁠နေရာကို ဖုံးအုပ်ထားပါ။

သစ်ဖူးဆက်⁠ပြီး ၁၀ ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း ဆက်ထားသည့် အဆစ်ဖူး စိမ်းလန်း⁠နေလျှင် ⁠အောင်⁠မြင်⁠ပြီးဟု မှတ်ယူရပါမည်။ ၄င်းအချိန်တွင် စည်းထားသည့်⁠ကြိုးကို ⁠ေ⁠ဖြ၍ ⁠မြစ်ခံပင်မကို ဆက်ထားသည့် အထက် ၃ လက်မအကွာမှ ခပ်⁠စောင်း⁠စောင်း ⁠ဖြတ်⁠ပေးပါ။ မ⁠ကြာမီ ဆက်ထားသည့် သစ်ဖူးမှ အတက်က⁠လေး ထွက်⁠ပေါက်လာလိမ့်မည်။ အတက်က⁠လေးများ ⁠ကောင်းစွာထွက်လာ⁠သောအခါ တည့်မတ် ရန်⁠နှင့် ပဲ့မသွား⁠စေရန် ⁠ဖြတ်ထားသည့် ⁠မြစ်ခုံငုတ်ပင်⁠နှင့် တွဲ၍ချည်⁠ပေးပါ။ အကိုင်းအား⁠ကောင်းလာ⁠သောအခါ ⁠မြစ်ခံပင်အငုတ်ကို ဆက်ထားသည့် အထက်နားကပ်၍ တိတိရိရိ ⁠ဖြတ်ပစ်ပါ။

⁠နှင်းဆီပိုးများ

အများအား⁠ဖြင့် ⁠နှင်းဆီတွင်ကျတတ်⁠သော ပိုးများမှာ (၁) ပိုး⁠စေးနဲ၊ (၂) ပျပိုး၊ (၃) ⁠နွား⁠ချေးပိုး အမျိုးအ⁠နွယ် ကျိုင်း⁠ကောင်းများ⁠ဖြစ်သည်။

(၁) ပိုး⁠စေးနဲ။ ။ ပိုး⁠စေးနဲမှာ ⁠ရွေး⁠ကြီး⁠စေ့ခန့်ရှိ၍ တစ်ကိုယ်လုုံး အ⁠ဖြူမှုန့်များ⁠ဖြင့် ဖုံးအုပ်⁠နေတတ်သည်။ ၄င်းအမှုန့်များကို ပွတ်တိုက်⁠ကြည့်လျှင် ⁠သွေးများ ထွက်သကဲ့သို့နီရဲလာသည်။ ၄င်းပိုးများသည် အရွက်များ၊ အရိုးများတွင် တွယ်ကပ်၍ သစ်ရည်ကို စုပ်ယူ⁠ကြသည်။ မ⁠ကြာမီ အပင်အားတိတ်၍ ⁠ေ⁠ခြာက်သွားတတ်သည်။ ကာကွယ်ရန်မှာ ⁠အော်(လ်)ဗိုနီလီယမ်⁠ဆေးကို သွားပွတ်တံ⁠နှင့်သုတ်⁠ပြီး အပင်ကို ပွတ်⁠ပေးပါ။ သို့မဟုတ် ဆာလ်ဖိနက်⁠ဆေး⁠ဖြင့် ပတ်ဖျန်းသုတ်လိမ်း⁠ပေး⁠နိုင်သည်။ ၄င်း⁠ဆေးမရပါက ဘီပီအိုင်မှ ထုတ်သည့် ဆာ(တ်)ဖျူရက်⁠ဆေး⁠ဖြင့် ပက်⁠ဖြန်းသုတ်လိမ်းပါ။ ၄င်း⁠ဆေးများ အလွယ်တကူမရပါက ⁠ဆေးရွက်⁠ကြီး ၂၄ နာရီ ⁠ရေစိမ်ပက်ပါ။ သို့မဟုတ် ⁠ဆေးရွက်⁠ကြီးကို ⁠ပြာချ⁠ပြီး၊ ⁠ရေ⁠နှင့်မျှ⁠အောင်⁠ရော၍ သုတ်လိမ်း⁠ပေးပါ။

(၂) ပျပိုး။ ။ ⁠နှင်းဆီရွက်⁠အောက်ဖက်တွင် မည်းမည်းအစက်က⁠လေးများ ကပ်⁠နေတတ်သည်။ ၄င်းအဖတ်ကပ⁠လေးများမှာ ပျပိုး⁠ဖြစ်သည်။ ⁠နှမ်း⁠စေ့⁠လောက် အရွယ်ရှိသည်။ ၄င်းပိုးများသည် အရွက်ကို စုပ်ယူ⁠နေသည်။ အပင််ကို ⁠ေ⁠ခြာက်⁠သွေ့⁠စေ၍ ⁠သေ⁠ကျေပျက်စီး⁠စေ၏ ။ ၄င်း⁠ပြင် အပင်ကို ⁠ရောဂါများလည်း ကျ⁠ရောက်⁠စေသည်။ ပျပိုးများကို မာလာသီယွန်⁠ဆေး⁠ဖြင့် ပက်ဖျမ်း⁠နှိမ်း⁠နှင်း⁠နိုင်သည်။ ⁠ဆေးရွက်⁠ကြီးကို ၂၄ နာရီ⁠ရေစိမ်၍ ခဏခဏပက်ဖျန်း⁠ပေးလျှင်လည်း ပျပိုးများ ပျက်စီသွားမည် ⁠ဖြစ်သည်။

(၃) ကျိုင်း⁠ကောင်။ ။ ⁠နွား⁠ချေးပိုးအ⁠နွယ် ကျိုင်း⁠ကောင်မှာ ညအခါမှာသာ လာ၍စားသည်။ အ⁠ကောင်ကိုမ⁠မြင်ရဘဲ အရွက်များ ⁠ပြတ်⁠နေသည်ကိုသာ ⁠တွေ့ရသည်။ ညမီးထွန်း⁠ကြည့်လျှင် အ⁠ကောင်များကို ⁠တွေ့ရသည်။

၄င်းပိုးအ⁠န္တရယ်ကို ကာကွယ်ရန်မှာ ၄င်းပိုးများသည် အနီးအနားရှိ အမိုက်ပုံ၊ ⁠နွား⁠ချေးပုံ စသည့် ⁠နေရာများတွင် ခိုး⁠အောင်း⁠ပေါက်ပွား⁠ကြသ⁠ဖြင့် အနီးတဝိုက် အမိုက်သရိုက် အမိုက်ပုံများကို ရှင်းလင်းထားပါ။ ညဘက်တွင် မီးထွန်း၍ ဖမ်းဆီးဖျက်ဆီးပစ်ပါ။ အပင်ကို မာလာသီယွန်⁠ဆေး ⁠ဗော်ဒို⁠ဆေးရည်⁠ဖြင့် ပက်ဖျန်းထားပါ။

⁠ေ⁠မြ⁠သြဇာ

⁠နှင်းဆီကို သဘာဝ⁠ေ⁠မြ⁠သြဇာ ⁠ဖြစ်သည့် ⁠နွား⁠ချေး ⁠ေ⁠မြ⁠ဆွေး၊ ⁠နှမ်းဖက်ပုပ်ရည်များကို ⁠ကျွေး⁠နိုင်သည်။ ဓာတ်⁠ေ⁠မြ⁠သြဇာများတွင်မှု ⁠နှင်းဆီ အတွက် အထူး⁠ဖော်စပ်ထား⁠သော ပလန်ဟီလိုက်ဇာ သို့မဟုတ် ⁠နိုက်ထရို⁠ထော့စတာ သို့မဟုတ် သာကူ⁠စေ့ဓာတ်⁠ေ⁠မြ⁠သြဇာများကို သုံးစွဲ⁠နိုင်သည်။ ဓာတ်⁠ေ⁠မြ⁠သြဇာများကို အပင်ရင်းတွင် မထည့်ပါ⁠နှင့်။ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း⁠နှင့် တစ်ဇွန်းကို ⁠ရေတစ်ဂါလန်ခန့်⁠နှင့်⁠ဖျော်၍ အပင်⁠ဘေးပတ်လည်တွင် ⁠လောင်းပါ။

⁠ေ⁠မြ⁠သြဇာချို့တဲ့လျှင်

⁠နှင်းဆီအရွက်များတွင် အ⁠ရောင်အမျိုးမျိုး အစက်များ⁠ဖြစ်လာလျှင် သံဓာတ်၊ သွပ်ဓာတ်၊ မန်ဂနိဓာတ်များ ချို့တဲ့⁠သော⁠ေ⁠ကြာင့် ⁠ဖြစ်သည်။ အရွက်များ ၀ါစိမ်း⁠ရောင်⁠ဖြစ်လျှင် ⁠နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ် ⁠လျော့ပါး၍⁠ဖြစ်သည်။ အရွက်ရင့်များတွင် ပထမဆုံး အဝါ⁠ရောင်⁠ပေါ်လာလျှင် မန်ဂနိဓာတ် ချို့တဲ့၍ ⁠ဖြစ်သည်။ ⁠ဖော့စဖိတ်ချို့တဲ့လျှင် စိမ်းညိုညို၊ စိမ်းညစ်ညစ် ⁠ဖြစ်လာ⁠ပြီး အရွက်⁠အောက်ဖက်တွင် ခရမ်း⁠ရောင် သမ်းလာသည်။ ပိုတက်ဓာတ် မလုံ⁠လောက်လျှင် အရွက်ဖျားများ မီး⁠မြှိက်သကဲ့သို့ ⁠ေ⁠ခြာက်လာသည်။ သို့⁠သော် ယင်းလက္ခဏာမှာ အ⁠ခြားအ⁠ေ⁠ကြာင်း⁠ေ⁠ကြာင့်လည်း ⁠ဖြစ်⁠နိုင်သည်။ ထုံးဓာတ်နည်းလျှင် အရွက်အနားများ ⁠သွေ့⁠ေ⁠ခြာက်လာသည်။ အရွက် ၀ါစိမ်း⁠ရောင် ⁠ဖြစ်လာသည်။ အရွက်အလယ်ရိုး⁠နှင့် နှုတ်ခမ်းအ⁠ကြား ညိုညစ်ညစ်အကွက်များ ⁠ပေါ်လာသည်။ ⁠ေ⁠မြအချဉ်ဓာတ်များလျှင် အ⁠မြစ်များ⁠ကောင်းစွာမထွက်⁠တော့⁠ပေ။ အ⁠မြစ်ထွက်မှု ယုတ်⁠လျော့လာသည်။

ပိုတက်ဓာတ်သည် ⁠နှင်းဆီအပွင့်အ⁠ရောင်များကို အထူးအကျိုး⁠ပြုသည်။ အပင်ကို ခံ⁠နိုင်ရည် ပို၍ရှိ⁠စေသည်ဟု အယူအဆရှိ⁠ကြသည်။ သို့⁠သော် စမ်းသပ်ချက်အရ ပိုတက်ဓာတ်⁠ေ⁠ကြာင့် အပင်ခံ⁠နိုင်ရည် တိုးလားသည်ကို မ⁠တွေ့ရ⁠ပေ။ ပိုတက်ဓာတ်များလွန်းလျှင် အဟာရဓာတ် မမျှမတ⁠ဖြစ်⁠ပြီး အပင်⁠ကြီးထွားမှု ခဲယဉ်းလာသည်။ အပင်ပုကွတတ်သည်။

စိုက်ပျိုးနည်း

မင်း⁠သော်တာ ( ဥယျဉ်⁠ခြံ⁠ေ⁠မြ စိုက်ပျိုးနည်း ပ⁠ဒေသာ)

ႏွင္းဆီစိုက္နည္း မေတြ႕လို႔ ျပန္တင္ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုသူမ်ားအတြက္

ႏွင္းဆီပင္ကို စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးနည္း

⁠ႏွင္းဆီ အဖူး⁠ေတြ မပြင့္လွ်င္

တခါတရံ ⁠ႏွင္းဆီဖူးမ်ား ပြင့္အာမလာဘဲ ⁠ေ⁠ျခာက္⁠ေသြ႔သြားသည္ကုိ ⁠ႀကံဳ⁠ေတြ႕ရတတ္သည္။ ယင္းသို႔ ⁠ျဖစ္ရ⁠ျခင္းမွာ အပင္ဖူးထဲတြင္ ⁠ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဓာတ္မ်ားလြန္းကာ အပင္သန္⁠ၿပီး အပြင့္အားနည္းသြားရ⁠ျခင္း⁠ျဖစ္သည္။ အမ်ားအား⁠ျဖင့္ အပင္ဖူးငံုဆဲအခ်ိန္တြင္ ⁠ႏွမ္းဖတ္ရည္၊ ⁠ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဓာတ္မ်ားစြာပါ၀င္သည့္ ဓာတ္ဆားက့ဲသို႔⁠ေသာ ဓာတ္⁠ေ⁠ျမ⁠ၾသဇာမ်ား ⁠ေလာင္း⁠ေသာ⁠ေ⁠ၾကာင့္ ⁠ျဖစ္သည္။ ⁠ႏွင္းဆီဖူးခါ⁠ႏွီးတြင္ ၄င္း⁠ေ⁠ျမ⁠ၾသဇာမ်ားကုိ မ⁠ေလာင္းသင့္ပါ။

အကိုင္းပ်ိဳး⁠ေထာင္ပံု

⁠ႏွင္းဆီကိုင္းမ်ားကုိ ⁠ျဖတ္၍ ပ်ိဳး⁠ေထာင္ရာတြင္ အရြက္⁠ႏုက⁠ေလးမ်ား ထြက္လာ⁠ၿပီးမွ ⁠ေ⁠ျခာက္၍⁠ေသသြားသည္ကုိ မ⁠ၾကာခဏ⁠ေတြ႕ရတတ္ သည္။ ယင္းသို႔⁠ျဖစ္ရ⁠ျခင္းမွာ အမ်ားအား⁠ျဖင့္ ⁠ျဖတ္စိုက္သည့္အကိုင္းမွာ ရင့္လြန္း⁠ေသာ⁠ေ⁠ၾကာင့္ အ⁠ျမစ္အထြက္မီ အကိုင္း၏ အင္းအား⁠ျဖင့္ ရြက္⁠ႏုက⁠ေလးမ်ား ထြက္လာ⁠ျခင္း⁠ျဖစ္သည္။ ⁠ေနာက္အကိုင္း၏ အင္အားကုိ အ⁠ျမစ္က မလိုက္⁠ႏိုင္⁠ေသာ⁠ေ⁠ၾကာင့္ ⁠ေ⁠ျခာက္⁠ေသြ႔⁠ၿပီး ⁠ေသသြား သည္။ ထို႔⁠ေ⁠ၾကာင့္ ⁠ႏွင္းဆီးကိုင္း⁠ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ရင့္လြန္း⁠ေသာကိုင္းကုိ မ⁠ေရြးခ်ယ္သင့္⁠ေပ။ ထို႕အတူ ⁠ႏုနယ္လြန္း⁠ေသာ ကိုင္းကို လည္း မစိုက္သင့္⁠ေပ။ ⁠ႏုလြန္းက ⁠ေ⁠ျခာက္⁠ေသြ႕သြားတတ္သည္။မရင့္လြန္း မ⁠ႏုလြန္းသည့္အကိုင္းကုိ ⁠ေရြးခ်ယ္⁠ၿပီး ပ်ိဳး⁠ေထာင္သင့္⁠ေပသည္။ အ⁠ေကာင္းဆံုးမွာ ၆ လသား ၁၂ လသားအတြင္း ကိုင္းမ်ားကုိ ⁠ေရြးခ်ယ္၍ ပ်ိဳး⁠ေထာင္⁠ျခင္း ⁠ျဖစ္သည္။

ပ်ိဳးခင္း

အရပ္⁠ေဒသအလိုက္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံ⁠ႏိုင္⁠ေသာ ⁠ႏွင္းဆီမ်ိဳးမ်ားမွာ မႏုမရင့္ပိုးကိုက္ကင္း၍ ⁠ေရာဂါကင္းရွင္း⁠ေသာ လံုး⁠ေခ်ာသည့္ အကိုင္းမ်ားကုိ ⁠ျဖတ္⁠ေတာက္ယူပါ။ ⁠ျဖတ္ယူသည့္ အကိုင္းမ်ားသည္ လံုးပတ္တစ္လက္မ ⁠ေလးပံုတစ္ပံု သို႔မဟုတ္ လက္မ၀က္ခန္႔ ရွိရပါသည္။ လံုးပတ္ထြား⁠ေသာ အကိုင္းမ်ားသည္ သစ္ဖူးဆက္ရန္ အတြက္⁠ေကာင္းသည္။ အကိုင္း⁠ျဖတ္ရာတြင္ အဆစ္မ်ားအ⁠ေပၚ လက္မ၀က္ခန္႔ခ်န္၍ ⁠ျဖတ္ပါ။ ⁠ၿပီးမွ ⁠ႏွစ္ဖက္ထိပါအဆစ္နားကပ္၍ ခပ္⁠ေစာင္း⁠ေစာင္း⁠ျဖစ္⁠ေအာင္ တိပစ္ပါ။ ၄င္း⁠ျပင္ အ⁠ေပၚဆံုးရွိ အတက္ထြက္မည့္ အဆစ္ဖူး ⁠ႏွစ္ဖူးမွလြဲ၍ က်န္အဆစ္ဖူူးမ်ားအားလံုးကုိ ပယ္ပစ္ပါ။ ထို႕⁠ေနာက္ အဆင္သင့္⁠ျပဳလုပ္ထား⁠ေသာ ⁠ေ⁠ျမခံု သို႔မဟုတ္ ပန္းအိုးတြင္ ပ်ိဳးပါ။ ပ်ိဳးခင္း ⁠ေ⁠ျမခံုတြင္ပ်ိဳးလွ်င္ တစ္ကိုင္း⁠ႏွင့္ တစ္ကိုင္း ကိုးလက္မခန္႔ ⁠ျခားပါ⁠ေစ။ တစ္တန္း⁠ႏွင့္တစ္တန္း သံုး⁠ေပ⁠ျခားပါ။ အကိုင္းမ်ားကုိ ⁠ေ⁠ျမတြင္းသို႔ အဆစ္⁠ႏွစ္ဆစ္ သံုးဆစ္⁠ျမဳပ္⁠ေအာင္ ⁠ေ⁠ျမကုိစိုက္မည့္ အကိုင္းအရြက္လက္⁠ျဖင့္ထိုး၍ ⁠ေ⁠ျမကုိ က်ပ္⁠ေအာင္ဖိ⁠ေပးပါ။

⁠ႏွင္းဆီပ်ိဳးမည့္ ⁠ေ⁠ျမကုိ ⁠ေကာင္းစြာဆြ၍ ⁠ေ⁠ျမခံုလုပ္⁠ၿပီး သဲတစ္၀က္ ဆန္ခါခ်ထား⁠ေသာ ⁠ေ⁠ျမ⁠ေဆြးတစ္၀က္⁠ေရာ၍ အ⁠ေပၚမွ တစ္ထြာခန္႔ ထူ⁠ေအာင္ခင္⁠ေပးပါ။ သို႔မဟုတ္ သဲသက္သက္ခင္း၍လည္း စိုက္⁠ႏိုင္သည္။ ပန္းအိုးဆိုလွ်င္ ⁠ေ⁠ျမ⁠ေဆြးတစ္၀က္ သဲတစ္၀က္⁠ၿပီး ထည့္ပါ။ အကိုင္းမ်ား အ⁠ျမစ္စြဲ၍ ⁠ေကာင္းစြာရွင္သန္⁠ႀကီးထြားလာသည့္ အခါတြင္ ⁠ႏွင္းဆီ⁠ေကာင္းမ်ား⁠ႏွင့္ ကိုင္းကူး၍လည္း⁠ေကာင္း၊ သစ္ဖူးဆက္၍ လည္း⁠ေကာင္း မ်ိဳးပြားစိုက္ပါ။

မ်ိဳး⁠ေကာင္း⁠ႏွင္းဆီမ်ားကို မ်ိဳးပြားရာတြင္ ⁠ေ⁠ျမထုပ္စည္း၍လည္း⁠ေကာင္း၊ ကိုင္းဆက္၍လည္း⁠ေကာင္း၊ သစ္ဖူးဆက္၍လည္း⁠ေကာင္း မ်ိဳးပြား ⁠ၾကသည္။ ၄င္းနည္းမ်ားတြင္ အ⁠ေကာင္းဆံုးနည္းမွာ အရပ္⁠ေဒသအလိုက္ ⁠ေပါက္⁠ေရာက္⁠ေသာ ⁠ႏွင္းဆီကိုင္းမ်ားကုိ အထက္တြင္ ⁠ေဖာ္⁠ျပခဲ့ သည့္အတိုင္း ပ်ိဳး⁠ေထာင္၍ မ်ိဳး⁠ေကာင္း⁠ႏွင္းဆီမ်ားမွ သစ္ဖူး⁠ႏွင့္ ကူးဆက္ယူ⁠ေသာနည္းပင္⁠ျဖစ္သည္။

သစ္ဖူးဆက္ရန္အခ်ိန္

⁠ႏွင္းဆီဖူးဆက္ရန္ အ⁠ေကာင္းဆံုးအခ်ိန္မွာ အပင္မ်ား⁠ႀကီးထြားရန္ အားယူသည့္အခ်ိန္ သစ္ရည္ရြန္းသည့္အခ်ိန္ပင္ ⁠ျဖစ္သည္။ ရာသီဥတု ⁠ေအး⁠ေသာ⁠ေဒသမ်ားတြင္ တစ္⁠ႏွစ္ပတ္လံုး သစ္ဖူးဆက္သည့္လုပ္ငန္းကုိ ⁠ေအာင္⁠ျမင္⁠ႏိုင္⁠ေသာ္လည္း က်န္⁠ေဒသမ်ားတြင္ ⁠ေဆာင္းရာသီ ⁠ေအး⁠ျမ⁠ေသာကာလမ်ားတြင္သာ ⁠ေကာင္းစြာ⁠ေအာင္⁠ျမင္⁠ႏိုင္⁠ေပသည္။ ဒီဇင္ဘာလသည္ သစ္ဖူးဆက္ရန္ အ⁠ေကာင္းဆံုးကာလ⁠ျဖစ္သည္။ သို႕⁠ေသာ္ မိုးရာသီ⁠ႏွင့္ ⁠ေဆာင္းရာသီ ⁠ေအး⁠ျမ⁠ေသာရက္မ်ားတြင္ ⁠ေအာင္⁠ျမင္စြာ လုပ္ကိုင္⁠ႏိုင္သည္။

အ⁠ေကာင္းဆံုး သစ္ဖူးဆက္နည္း

⁠ႏွင္းဆီသစ္ဖူးဆက္ရာတြင္ အ⁠ေကာင္းဆံုးနည္းမွာ အဂၤလိပ္အကၡရာတီပံုစံ⁠ျဖစ္၏ ။

သစ္ဖူးဆက္ပံု

ပ်ိဳး⁠ေထာင္ထား⁠ေသာ ⁠ႏွင္းဆီရိုင္းကို ရွစ္လသားမွ တစ္⁠ႏွစ္သားအတြင္းရွိ အစိမ္း⁠ေရာင္ရႊန္း⁠ေသာ အကိုင္းမ်ားကုိ ပထမ ⁠ေရြးခ်ယ္ပါ။ ⁠ေနာက္⁠ေ⁠ျမ⁠ႀကီးမွ ငါးလက္မ ရွစ္လက္မအကြာအတြင္း လံုး⁠ေခ်ာ၍ အနာအဆာကင္းသည့္⁠ေနရာကုိ ⁠ေရြးခ်ယ္⁠ၿပီးလွ်င္ အ⁠ေခါက္ကုိ ထက္⁠ျမက္၍ သန္႔ရွင္း⁠ေသာ ဓား၊ အ⁠ေကာင္းဆံုးမွာ သစ္ဖူးဆက္ရန္အတြက္ အထူး⁠ျပဳလုပ္ထား⁠ေသာ ဓား⁠ျဖင့္ အဂၤလိပ္ပံုစံအတိုင္း သို႕မဟုတ္ တ⁠ႏွစ္လံုး (အိုင္) ပံုစံလွီးပါ။ ⁠ေနာက္ သစ္ဖူးဆက္အရိုးတြင္ရွိ⁠ေသာ အရိုးကုိ ⁠ျပဳလုပ္ထားသည့္ အရိုးဓား⁠ျဖင့္ အ⁠ေခါက္၀ကုိ လွန္၍ တစ္စတစ္စ အတြင္းသို႔ ခပ္⁠ေ⁠ျဖး⁠ေ⁠ျဖးထိုးသြင္းခြာပါ။ ၄င္း⁠ေနာက္ သစ္ဖူးဆက္ရန္ အသင့္ယူ ထား⁠ေသာ မ်ိဳး⁠ေကာင္း⁠ႏွင္းဆီကိုင္းမွ အတက္ထြက္မည့္ အဆစ္ဖူးကုိ ⁠ေအာက္ဖက္မွ အထက္သို႔လွန္၍ တ⁠ျဖည္း⁠ျဖည္းခြာယူပါ။ ⁠ေနာက္ ⁠ျမစ္ခံတြင္ လွီးထားသည္⁠ႏွင့္ ညီညြတ္⁠ေအာင္ တီပံုစံဆိုလွ်င္ အဆစ္ဖူးကုိ ဒိုင္းပံု⁠ေသာ္လည္း⁠ေကာင္း လွီး⁠ၿပီးလွ်င္ အံက်⁠ေအာင္ ထိုးသြင္းပါ။ ⁠ေနာက္အဆစ္ဖူးမ်က္စိကုိ ခ်န္လွပ္၍ အထက္⁠ေအာက္ကို ဖ⁠ေယာင္းပတ္တီး သို႔မဟုတ္ ငွက္⁠ေပ်ာ⁠ေလ်ာ္ သို႔မဟုတ္ အ⁠ေရာင္ရွိ⁠ေသာ ပလတ္စစ္⁠ႀကိဳး⁠ျပား⁠ျဖင့္စည္းပါ။ ⁠ႀကိဳးကုိက်ပ္⁠ေအာင္ မစည္းရပါ။ မွန္တမ္းစည္းပါ။ ⁠ေနပူတိုက္ရိုက္ မခံရ⁠ေစရန္ သစ္ရြက္⁠ျဖင့္ ဆက္ထား⁠ေသာ⁠ေနရာကုိ ဖံုးအုပ္ထားပါ။

သစ္ဖူးဆက္⁠ၿပီး ၁၀ ရက္မွ ၁၅ ရက္အတြင္း ဆက္ထားသည့္ အဆစ္ဖူး စိမ္းလန္း⁠ေနလွ်င္ ⁠ေအာင္⁠ျမင္⁠ၿပီးဟု မွတ္ယူရပါမည္။ ၄င္းအခ်ိန္တြင္ စည္းထားသည့္⁠ႀကိဳးကုိ ⁠ေ⁠ျဖ၍ ⁠ျမစ္ခံပင္မကုိ ဆက္ထားသည့္ အထက္ ၃ လက္မအကြာမွ ခပ္⁠ေစာင္း⁠ေစာင္း ⁠ျဖတ္⁠ေပးပါ။ မ⁠ၾကာမီ ဆက္ထားသည့္ သစ္ဖူးမွ အတက္က⁠ေလး ထြက္⁠ေပါက္လာလိမ့္မည္။ အတက္က⁠ေလးမ်ား ⁠ေကာင္းစြာထြက္လာ⁠ေသာအခါ တည့္မတ္ ရန္⁠ႏွင့္ ပဲ့မသြား⁠ေစရန္ ⁠ျဖတ္ထားသည့္ ⁠ျမစ္ခံုငုတ္ပင္⁠ႏွင့္ တြဲ၍ခ်ည္⁠ေပးပါ။ အကိုင္းအား⁠ေကာင္းလာ⁠ေသာအခါ ⁠ျမစ္ခံပင္အငုတ္ကုိ ဆက္ထားသည့္ အထက္နားကပ္၍ တိတိရိရိ ⁠ျဖတ္ပစ္ပါ။

⁠ႏွင္းဆီပိုးမ်ား

အမ်ားအား⁠ျဖင့္ ⁠ႏွင္းဆီတြင္က်တတ္⁠ေသာ ပိုးမ်ားမွာ (၁) ပိုး⁠ေစးနဲ၊ (၂) ပ်ပိုး၊ (၃) ⁠ႏြား⁠ေခ်းပိုး အမ်ိဳးအ⁠ႏြယ္ က်ိဳင္း⁠ေကာင္းမ်ား⁠ျဖစ္သည္။

(၁) ပိုး⁠ေစးနဲ။ ။ ပိုး⁠ေစးနဲမွာ ⁠ေရြး⁠ႀကီး⁠ေစ့ခန္႔ရွိ၍ တစ္ကုိယ္လံုုး အ⁠ျဖဴမႈန္႔မ်ား⁠ျဖင့္ ဖံုးအုပ္⁠ေနတတ္သည္။ ၄င္းအမႈန္႔မ်ားကုိ ပြတ္တိုက္⁠ၾကည့္လွ်င္ ⁠ေသြးမ်ား ထြက္သကဲ့သို႕နီရဲလာသည္။ ၄င္းပိုးမ်ားသည္ အရြက္မ်ား၊ အရိုးမ်ားတြင္ တြယ္ကပ္၍ သစ္ရည္ကုိ စုပ္ယူ⁠ၾကသည္။ မ⁠ၾကာမီ အပင္အားတိတ္၍ ⁠ေ⁠ျခာက္သြားတတ္သည္။ ကာကြယ္ရန္မွာ ⁠ေအာ္(လ္)ဗိုနီလီယမ္⁠ေဆးကုိ သြားပြတ္တံ⁠ႏွင့္သုတ္⁠ၿပီး အပင္ကုိ ပြတ္⁠ေပးပါ။ သို႔မဟုတ္ ဆာလ္ဖိနက္⁠ေဆး⁠ျဖင့္ ပတ္ဖ်န္းသုတ္လိမ္း⁠ေပး⁠ႏိုင္သည္။ ၄င္း⁠ေဆးမရပါက ဘီပီအိုင္မွ ထုတ္သည့္ ဆာ(တ္)ဖ်ဴရက္⁠ေဆး⁠ျဖင့္ ပက္⁠ျဖန္းသုတ္လိမ္းပါ။ ၄င္း⁠ေဆးမ်ား အလြယ္တကူမရပါက ⁠ေဆးရြက္⁠ႀကီး ၂၄ နာရီ ⁠ေရစိမ္ပက္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ⁠ေဆးရြက္⁠ႀကီးကုိ ⁠ျပာခ်⁠ၿပီး၊ ⁠ေရ⁠ႏွင့္မွ်⁠ေအာင္⁠ေရာ၍ သုတ္လိမ္း⁠ေပးပါ။

(၂) ပ်ပိုး။ ။ ⁠ႏွင္းဆီရြက္⁠ေအာက္ဖက္တြင္ မည္းမည္းအစက္က⁠ေလးမ်ား ကပ္⁠ေနတတ္သည္။ ၄င္းအဖတ္ကပ⁠ေလးမ်ားမွာ ပ်ပိုး⁠ျဖစ္သည္။ ⁠ႏွမ္း⁠ေစ့⁠ေလာက္ အရြယ္ရွိသည္။ ၄င္းပိုးမ်ားသည္ အရြက္ကို စုပ္ယူ⁠ေနသည္။ အပင္္ကုိ ⁠ေ⁠ျခာက္⁠ေသြ႔⁠ေစ၍ ⁠ေသ⁠ေက်ပ်က္စီး⁠ေစ၏ ။ ၄င္း⁠ျပင္ အပင္ကုိ ⁠ေရာဂါမ်ားလည္း က်⁠ေရာက္⁠ေစသည္။ ပ်ပိုးမ်ားကုိ မာလာသီယြန္⁠ေဆး⁠ျဖင့္ ပက္ဖ်မ္း⁠ႏွိမ္း⁠ႏွင္း⁠ႏိုင္သည္။ ⁠ေဆးရြက္⁠ႀကီးကုိ ၂၄ နာရီ⁠ေရစိမ္၍ ခဏခဏပက္ဖ်န္း⁠ေပးလွ်င္လည္း ပ်ပိုးမ်ား ပ်က္စီသြားမည္ ⁠ျဖစ္သည္။

(၃) က်ိဳင္း⁠ေကာင္။ ။ ⁠ႏြား⁠ေခ်းပိုးအ⁠ႏြယ္ က်ိဳင္း⁠ေကာင္မွာ ညအခါမွာသာ လာ၍စားသည္။ အ⁠ေကာင္ကုိမ⁠ျမင္ရဘဲ အရြက္မ်ား ⁠ျပတ္⁠ေနသည္ကုိသာ ⁠ေတြ႕ရသည္။ ညမီးထြန္း⁠ၾကည့္လွ်င္ အ⁠ေကာင္မ်ားကုိ ⁠ေတြ႕ရသည္။

၄င္းပိုးအ⁠ႏၱရယ္ကုိ ကာကြယ္ရန္မွာ ၄င္းပိုးမ်ားသည္ အနီးအနားရွိ အမိုက္ပံု၊ ⁠ႏြား⁠ေခ်းပံု စသည့္ ⁠ေနရာမ်ားတြင္ ခိုး⁠ေအာင္း⁠ေပါက္ပြား⁠ၾကသ⁠ျဖင့္ အနီးတ၀ိုက္ အမိုက္သရိုက္ အမိုက္ပံုမ်ားကုိ ရွင္းလင္းထားပါ။ ညဘက္တြင္ မီးထြန္း၍ ဖမ္းဆီးဖ်က္ဆီးပစ္ပါ။ အပင္ကုိ မာလာသီယြန္⁠ေဆး ⁠ေဗာ္ဒို⁠ေဆးရည္⁠ျဖင့္ ပက္ဖ်န္းထားပါ။

⁠ေ⁠ျမ⁠ၾသဇာ

⁠ႏွင္းဆီကုိ သဘာ၀⁠ေ⁠ျမ⁠ၾသဇာ ⁠ျဖစ္သည့္ ⁠ႏြား⁠ေခ်း ⁠ေ⁠ျမ⁠ေဆြး၊ ⁠ႏွမ္းဖက္ပုပ္ရည္မ်ားကို ⁠ေကြ်း⁠ႏိုင္သည္။ ဓာတ္⁠ေ⁠ျမ⁠ၾသဇာမ်ားတြင္မႈ ⁠ႏွင္းဆီ အတြက္ အထူး⁠ေဖာ္စပ္ထား⁠ေသာ ပလန္ဟီလိုက္ဇာ သို႔မဟုတ္ ⁠ႏုိက္ထရို⁠ေထာ့စတာ သို႔မဟုတ္ သာကူ⁠ေစ့ဓာတ္⁠ေ⁠ျမ⁠ၾသဇာမ်ားကုိ သံုးစြဲ⁠ႏိုင္သည္။ ဓာတ္⁠ေ⁠ျမ⁠ၾသဇာမ်ားကုိ အပင္ရင္းတြင္ မထည့္ပါ⁠ႏွင့္။ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း⁠ႏွင့္ တစ္ဇြန္းကုိ ⁠ေရတစ္ဂါလန္ခန္႔⁠ႏွင့္⁠ေဖ်ာ္၍ အပင္⁠ေဘးပတ္လည္တြင္ ⁠ေလာင္းပါ။

⁠ေ⁠ျမ⁠ၾသဇာခ်ိဳ႔တဲ့လွ်င္

⁠ႏွင္းဆီအရြက္မ်ားတြင္ အ⁠ေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး အစက္မ်ား⁠ျဖစ္လာလွ်င္ သံဓာတ္၊ သြပ္ဓာတ္၊ မန္ဂနိဓာတ္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့⁠ေသာ⁠ေ⁠ၾကာင့္ ⁠ျဖစ္သည္။ အရြက္မ်ား ၀ါစိမ္း⁠ေရာင္⁠ျဖစ္လွ်င္ ⁠ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဓာတ္ ⁠ေလ်ာ့ပါး၍⁠ျဖစ္သည္။ အရြက္ရင့္မ်ားတြင္ ပထမဆံုး အ၀ါ⁠ေရာင္⁠ေပၚလာလွ်င္ မန္ဂနိဓာတ္ ခ်ိဳ႕တဲ့၍ ⁠ျဖစ္သည္။ ⁠ေဖာ့စဖိတ္ခ်ိဳ႕တဲ့လွ်င္ စိမ္းညိဳညိဳ၊ စိမ္းညစ္ညစ္ ⁠ျဖစ္လာ⁠ၿပီး အရြက္⁠ေအာက္ဖက္တြင္ ခရမ္း⁠ေရာင္ သမ္းလာသည္။ ပိုတက္ဓာတ္ မလံု⁠ေလာက္လွ်င္ အရြက္ဖ်ားမ်ား မီး⁠ျမွိက္သကဲ့သို႔ ⁠ေ⁠ျခာက္လာသည္။ သို႕⁠ေသာ္ ယင္းလကၡဏာမွာ အ⁠ျခားအ⁠ေ⁠ၾကာင္း⁠ေ⁠ၾကာင့္လည္း ⁠ျဖစ္⁠ႏိုင္သည္။ ထံုးဓာတ္နည္းလွ်င္ အရြက္အနားမ်ား ⁠ေသြ႕⁠ေ⁠ျခာက္လာသည္။ အရြက္ ၀ါစိမ္း⁠ေရာင္ ⁠ျဖစ္လာသည္။ အရြက္အလယ္ရိုး⁠ႏွင့္ နႈတ္ခမ္းအ⁠ၾကား ညိဳညစ္ညစ္အကြက္မ်ား ⁠ေပၚလာသည္။ ⁠ေ⁠ျမအခ်ဥ္ဓာတ္မ်ားလွ်င္ အ⁠ျမစ္မ်ား⁠ေကာင္းစြာမထြက္⁠ေတာ့⁠ေပ။ အ⁠ျမစ္ထြက္မႈ ယုတ္⁠ေလ်ာ့လာသည္။

ပိုတက္ဓာတ္သည္ ⁠ႏွင္းဆီအပြင့္အ⁠ေရာင္မ်ားကုိ အထူးအက်ိဳး⁠ျပဳသည္။ အပင္ကုိ ခံ⁠ႏိုင္ရည္ ပို၍ရွိ⁠ေစသည္ဟု အယူအဆရွိ⁠ၾကသည္။ သို႔⁠ေသာ္ စမ္းသပ္ခ်က္အရ ပိုတက္ဓာတ္⁠ေ⁠ၾကာင့္ အပင္ခံ⁠ႏိုင္ရည္ တိုးလားသည္ကုိ မ⁠ေတြ႔ရ⁠ေပ။ ပိုတက္ဓာတ္မ်ားလြန္းလွ်င္ အဟာရဓာတ္ မမွ်မတ⁠ျဖစ္⁠ၿပီး အပင္⁠ႀကီးထြားမႈ ခဲယဥ္းလာသည္။ အပင္ပုကြတတ္သည္။

စုိက္ပ်ိဳးနည္း

မင္း⁠ေသာ္တာ ( ဥယ်ဥ္⁠ၿခံ⁠ေ⁠ျမ စိုက္ပ်ိဳးနည္း ပ⁠ေဒသာ)