သစ္္ တစ္ေခ်ာင္းကို ဘယ္ေစ်းေရာင္းရမလဲ တြက္နည္း၊ ေရဂါလံ တြက္နည္း ႏွင္႔ ေျမဧက တြက္နည္္းမ်ား

ေရ၀င္ဆန္႔တြက္နည္း ၊ သစ္တြက္နည္း ၊ ေျမတြက္နည္း ၊ ဘိလပ္ေျမတြက္နည္း

(1)ေရ၀င္ဆန္႔တြက္နည္း

အုတ္ေရကန္ဝင္ဆန္႔မွု တြက္ခ်က္နည္းကပိုိလြယ္ပါတယ္ အလ်ား×အနံံ×အျမင့္=ကုဗေပ ရတယ္္

အဲဒီီကုဗေပနဲဲ႔ ၁ ကုဗေပမွာ ေရ ၆•၂၅ ဂါလံ နဲ႔ ေျမႇာက္ ရတာဝင္ဆန္႔တဲ့ ေရဂါလံေပါ့

(2)သစ္တြက္နည္္း

ျမန္မာလက္သမားတိုိ႔၏သစ္တြက္နည္းေဝမၽွပါသည္။ သစ္တစ္တန္္=၄၀၀လကၼ သတ္မွတ္ပါသည္။ ဥပမာ ၂”X၁”( အရွည္၁၈ ေပ)=၂”ဟုသတ္မွတ္သည္။

၄၀၀ ÷၂= ၂၀၀ ထို႔ေၾကာင့္ ၂”၁”(အရွည္၁၈ေပ) ၂၀၀ ေခ်ာင္းသည္ တစ္တန္ျဖစ္သည္။ ၂”၁”(အရွည္၁၈ေပ) ၂၀၀ ေခ်ာင္းသည္ တစ္တန္ျဖစ္သည္။ ၃”၁”=၃”(အားလုံးေပရွည္ ၁၈ေပမွတ္ယူရပါမည္)

၄”၁”=၄”(၁၀၀ေခ်ာင္း) ၅”၁”=၅”(၄၀၀စား၅ (၈၀ေခ်ာင္း) ၆”၁”=၆”(၆၆.၆ ေခ်ာင္း) ၊ ၃”၀.၅”=၁.၅”(၂၆.၆၆ ေခ်ာင္း) ၄”၀.၅”=၂”(၂၀၀ ေခ်ာင္း) ၄”x၄”=၁၆ လကၼ(၂၅ ေခ်ာင္း)

၅”x၅”=၂၅လကၼ(၁၆ ေခ်ာင္း) ဥပမာ။တန္ဘိုး တစ္တန္=၄၀၀၀၀၀က်ပ္ ၊ ၄၀၀၀၀၀%၄၀၀= ၁၀၀၀ က်ပ္(၁”တန္ဘိူးျဖစ္သည္)္ ၂”x၁၀၀၀=၂၀၀၀၀က်ပ္(၂”၁” ၁၈ေပတစ္ေခ်ာင္း၏တန္ဘိုးျဖစသည္။္

အျမန္ဆုံးေသာသစ္တြက္နည္း

ဥပမာ- သစ္တစ္တန္ ၆၅၀၀၀၀ ေစ်းျဖင့္္ ၄”x၂ ” (ေလးႏွစ္) ၁၈ ေပ တစ္ေခ်ာင္း တန္ဖိုးကိုိ တြက္ၾကည့္မယ္

ေစ်းႏွုံး ကိုတည္္ ဒသမ သုညသုည ႏွစ္ငါး ျဖင့္ေျမႇာက္ (၆၅၀၀၀၀ × •၀၀၂၅ )၊ ရလဒ္ကိုိ သစ္ ေခ်ာင္း ၏ ဒု × ဗ်က္ (၄”×၂”) ရလဒ္ျဖင့္ ျပန္ ေျမႇာက္လိုက္ပါ

ဒါဆိုိ ၄” × ၂” (ေလးႏွစ္) ၁၈ေပ တစ္္ ေခ်ာင္း၏ တန္ဖိုး ရပါၿပီ….၆၅၀၀၀၀× .၀၀၂၅ = ၁၆၂၅၊ ၄× ၂ = × ၈

၁ ၃၀၀၀ ေလးႏွစ္တစ္ေခ်ာင္းတန္ဖိုး ၁၃၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္…မည္သည့္ ဒု ဗ်က္္ မည္သည့္ ေစ်း ႏွုံး မဆို တြက္ၾကည့္္ နိုိင္ပါ သည္။

(3) ေျမတြက္နည္း ေျမဧက ဖြဲ႕နည္း တြြက္နည္း

တစ္ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန္းေပ ၊ ေလးနားညီ စတုရန္း= လ်ား ၂၀၈.၇၁ ေပ x နံ ၂၀၈.၇၁ ေပ။

ႏွစ္နားညီ စတုဂံ = လ်ားxနံ ÷ 43560ႏွစ္နားၿပိဳင္ ၾတာဗီဇီယံ = ၿပိဳင္နား ႏွစ္ခုေပါင္း ÷၂ x နံ ÷ 43560

တိဂံ = .၅xအေျခxအျမင့္ ÷ 43560 ၊ ႀတိဂံ = ½ အေျခxအျမင့္ ÷ 43560

ေထာင့္မွန္ ႀတိဂံ – အေျခxအျမင့္ = ရလာဒ္ ÷ ၂ ÷ 43560 ၊ စက္ဝိုိင္း – အခ်င္းဝက္x အခ်င္းဝက္x 3.1416 ÷ 43560

စက္ဝိုင္း – အခ်င္းxအခ်င္းx .၇၈၅၄ ÷ 43560 ၊ပုံေသ ေျမႇာက္ကိန္း .၇၈၅၄.၇၈၅၄ သည္ ပိုိင္ကိန္း ၃.၁၄၁၆ ကို (အနားေလးဖက္) ၄ ႏွင့္စားၿပီး စတုရန္းကြက္ ေဖၚသည္။

အနားငါးမ်က္ႏွာ ၆မ်က္ႏွာႏွင့္္ အနားမ်ားစြာ = စတုဂံ စတုရန္း ႀတိဂံစသည္ အကြက္စိပ္ ၿပီးတြက္ ရလာဒ္အားလုံးကိုေပါင္း၍ ၄၃၅၆၀ ျဖင့္စား။

ၿခံေျမကြက္အက်ယ္အဝန္းအရ စိုက္ပင္ တြက္နည္း

( ေဒါက္တာခ်စ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စာအုပ္မွ )(၁) လ်ား x နံ ရွိ စိုက္ပင္ အေရအတြက္ကို ေျမႇာက္။

(၂) ၿခံကြက္၏ လ်ား x နံ ေျမႇာက္ကိန္း ÷ ပင္ျခား ကြာေဝးေျမႇာက္ကိန္းေျမကြက္ လ်ား ၃၀၀ x နံ၂၀၀ = ၆၀၀၀၀ စတုရန္းေပ

သစ္ပင္္ ၁၂ ေပျခား စိုိက္လၽွင္ ၁၂ x ၁၂ = ၁၄၄၆၀၀၀၀ ÷ ၁၄၄ = ၄၁၆ ပင္

ဖိုိခေနာက္ဆိုင္စိုက္လၽွင္ ၁၅% အပိုထြက္မည္ ၄၁၆ x ၁၅ = ၆၂၄၁၆ + ၆၂= ၄၇၈ ပင္

( ၃) ဧကျပည့္ ( ၁ ဧက ) တြက္လၽွင္စိုက္ပင္အကြာအေဝး ႏွစ္ခုေျမႇာက္ကိန္း ႏွင့္ ၄၃၅၆၀ ကိုစား။

စိုိက္ပင္ကြာေဝး ၁၉ x ၁၉ = ၃၆၁၄၃၅၆၀ ÷ ၃၆၁ = ၁၂၀ဖိုခေနာက္ဆိုင္စိုက္လၽွင္ ၁၂၀ x .၁၅ = ၁၈ ပင္ပိုထြက္၁၂၀ + ၁၈ = ၁၃၈ ပင္

(4) ဘိလပ္ေျမတြက္နည္း

ဘိိလပ္ေၿမ အုတ္သဲေက်ာက္ ဘယ္ေလာက္ကုန္မလဲ ေမးတတ္လို႔ အၾကမ္းတြက္လို႔ရေအာင္ပါ။ ျမန္မာျပည္ ေဆာက္လုပ္ေရးမွာ က်င္းနဲ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ကုဗက်င္းနဲ စကြဲယားက်င္း ဆိုၿပီးရွိပါတယ္။

ကုဗက်င္းက အလ်ား အနံ အျမင့္ ၃ ခု ေျမႇာက္တာပါ။ ၃ ခုေျမႇာက္လို႔ ၁၀၀ ရရင္ ၁ က်င္းပါ။ ၅၀ ဆို က်င္းဝက္ ၂၅ ဆို က်င္းတစ္မတ္ စသျဖင့္ပါ။

ကုဗက်င္းကို ၉ လက္မနဲ႔အထက္ အုတ္စီျခင္းတို႔ ကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္းတို႔ ေျမႀကီးတူးျခင္းတို႔မွာ အမ်ားဆုံးသုံးပါတယ္။

ရွိသမွ ် အလ်ားအနံအျမင့္ေတြ လိုက္ေျမႇာက္ ေပါင္းလိုက္ရင္ ကုဗက်င္းထြက္လာပါၿပီ။ ေျမႀကီး၁ က်င္းဆို ၁၀ေပပတ္လည္ ၁ ေပ အနက္ ရွိရပါမယ္။

1:3:6 အခ်ိဳး ကြန္ကရစ္ ဘိလပ္ေၿမ ၁၃ အိတ္ခန္႔ သဲက်င္းဝက္ ေက်ာက္ ၁ က်င္း 1:2:4 အခ်ိဳး ကြန္ကရစ္ ဘိလပ္ေၿမ ၁၈ အိတ္ေက်ာ္ခန္႔ သဲက်င္းဝက္ ေက်ာက္ ၁ က်င္း

1: 1-1/2 အခ်ိဳး ကြန္ကရစ္ ဘိလပ္ေၿမ ၂၅ အိတ္ခန္႔ သဲက်င္းဝက္ ေက်ာက္၁ က်င္းအုတ္ဖိနပ္ေတြမွာ အသုံးမ်ားတဲ့ ၉ လက္မအထက္ အုတ္စီျခင္း ကုဗတစ္က်င္းဆို ၁၃၅၀ လုံးဘိလပ္ေျမကေတာ့ သုံးတဲ့အခ်ိဳးမွာမူတည္ပါတယ္။

အမ်ားသုံးတဲ့ 1:4 အခ်ိဳးဆို ဘိလပ္ေၿမ ၆ အိတ္နီးပါး။ သဲဲ ၂၈ က်င္းတစ္မတ္ သာသာေလာက္။

စကြဲယားက်င္း အလ်ားနဲ႔ အနံ ပဲေျမႇာက္ၿပီး ၁၀၀ ဆို ၁ က်င္း။ ၄လက္မခြဲ အုတ္စီျခင္း ေဆးသုတ္ျခင္းတို႔ အမိူးမိုးျခင္းတို႔ ေႂကြျပားကပ္ျခင္းတို႔မွာ သုံးပါတယ္။

နံရံေတြမွာ အသုံးမ်ားတဲ့ ၄.၅ လက္မ အုတ္စီျခင္း မွာ အုတ္္ ၅၅၀ လုံး1:4 အခ်ိဳး ဘိလပ္ေၿမ 2.7 အိတ္ သဲ .11 က်င္းသံေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းဟာ ဆိုက္မွန္ပါက ေပ ၄၀ ၁၂ မီတာရွိရပါတယ္။

သို႔ေပမယ့္ ၃၉ေပ ၆ လက္မေလာက္ဆိုိ မွန္တယ္ေျပာရပါမယ္။ ဘာမားျဖစ္ကေတာ့ အတိိအက်ေျပာလို႔ မရပါဘူး။

တစ္တန္မွာရွိိရမယ့္ အေခ်ာင္းေရက 10 မီလီ ၃မူး ( ၃/၈) မွာ ေပ၄၀ အရွည္ ၁၃၅ ေခ်ာင္း ၊ ၁၂ မီလီ ၅မူး ( 1/2) မွာ ၈၈ ေခ်ာင္း

၁၆ မီလီ ၆မူး ( 5/8) မွာ ၅၃ ေခ်ာင္း ၊ ၂၀ မီလီ ၃မတ္ (3/4) မွာ ၃၃ ေခ်ာင္း ၊ ၂၅ မီလီီ က်ပ္လုံးမွာ (1) မွာ ၂၁ ေခ်ာင္းရွိပါတယ္။

ဘိလပ္ေၿမ ၁ အိတ္ဟာ ၅၀ ကီလိုေလးၿပီး အိိတ္၂၀ ဟာ ၁ တန္ပါ။ သံံေခ်ာင္းေတြဆက္ဖို႔လိုရင္ တိုင္ေတြမွာ အနည္းဆုံး အဆ ၄၀ ထပ္မိေနေစ ရပါမယ္။

ထုုပ္ေတြ ယက္မေတြမွာေတာ့ အဆ ၆၂ ေလာက္ထိသုံးတတ္ပါတယ္။ ခိုိခ်င္ရင္ေတာ့ ၅၀ဆေလာက္ ဆို ရေလာက္ပါတယ္။

အခုေနာက္ပိုိင္း မီတာနဲ႔သုံးလာပါတယ္။ ဆက္သြယ္ခ်က္က၁မီတာ 1M မွာ ၃ ေပ ၃ လက္မ ၃ မူးရွိပါတယ္။ လက္သမားနဲ႔ဲ ယွဥ္ေျပာလို႔ရတဲ့အေခၚပါ။

1 M မီတာ= 3.281 ေပ ၊ 1 လက္မ= 25.4 mm မီလီမီတာ1 ( 1m X 1m) မီတာ စကြဲယား= 10.78 ေပစကြဲယား

ကြန္ကရစ္ 1 (1mX 1mX 1m) မီတာက်ဳ = 35.32 ကုဗေပ Cuftေရကန္တစ္ခု ေရဂါလံ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲတြက္ခ်င္ရင္၁ကုဗေပမွာ ၆.၂၄ ဂါလံရွိပါတယ္။

အလ်ား အနံ အျမင့္ တစ္ေပစီရွိတဲ့ ပုံးတစ္လုံးဟာ ေရ ၆.၂၄ ဂါလံဆန္႔ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္္ ၆ေပအလ်ား ၄ ေပအနံံ ၃ ေပ အျမင့္ရွိတဲ့ေရကန္ဟာ6 X 4 X 3 X 6.24=449.28ေရ ၄၅၀ ဂါလံဆန္႔ပါတယ္။

ေရတစ္ဂါလံ ၁၀ ေပါင္ေလးလို႔ ၄၅၀၀ ေပါင္ေလးပါတယ္။ ၂၂၄၀ ေပါင္္ ၁ တန္ေလးလို႔ ၂ တန္ေလာက္ အေလးခ်ိန္ရွိပါမယ္။

ေရကန္ကို အေပၚမွာ ထားရင္ dead load ဝန္ေသ ၂ တန္ကို ခံနိုင္ေအာင္ သံေခ်ာင္း ေကာ္လံတိုင္ ဆိုဒ္ ကို သုံးရပါမယ္။ တြြက္တတ္လားေမးရင္ေတာ့မသိပါဘူး။

1 ဂါလံမွာ ၄.၅၄၆ လီတာရွိပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း စတီးေရတိုင္ကီေတြက လီီတာနဲ႔ ျပထားတတ္လို႔ ျပန္တြက္ၾကည့္လို႔ရပါလိမ့္မယ္။ သစ္တစ္တန္ဟာ၁လက္မပတ္လည္္ မွာ( 1 X 1) မွာ ၇၂၀၀ ေပ အရွည္ရွိရပါမယ္။

၂X၁ ႏွစ္တစ္ တစ္တန္ဟာ ( 7200÷2= 3600 ေပအရွည္)3 X 2 တစ္တန္ ( 7200÷6=1200 ေပအရွည္)စသျဖင့္ တြက္ယူၾကည့္ပါ။

Credit to Orginal Uploder

Unicode

သစ််တစ်ချောင်းကို ဘယ်စျေးရောင်းရမလဲ တွက်နည်း၊ ရေဂါလံ တွက်နည်း နှင့် မြေဧက တွက်နည််းများ

ရေဝင်ဆန့်တွက်နည်း ၊ သစ်တွက်နည်း ၊ မြေတွက်နည်း ၊ ဘိလပ်မြေတွက်နည်း

(1)ရေဝင်ဆန့်တွက်နည်း

အုတ်ရေကန်ဝင်ဆန့်မှု တွက်ချက်နည်းကပိိုလွယ်ပါတယ် အလျား×အနံံ×အမြင့်=ကုဗပေ ရတယ််

အဲဒီီကုဗပေနဲဲ့ ၁ ကုဗပေမှာ ရေ ၆•၂၅ ဂါလံ နဲ့ မြှောက် ရတာဝင်ဆန့်တဲ့ ရေဂါလံပေါ့

(2)သစ်တွက်နည််း

မြန်မာလက်သမားတိို့၏သစ်တွက်နည်းဝေမျှပါသည်။ သစ်တစ်တန််=၄ဝဝလက္မ သတ်မှတ်ပါသည်။ ဥပမာ ၂”X၁”( အရှည်၁၈ ပေ)=၂”ဟုသတ်မှတ်သည်။

၄၀၀ ÷၂= ၂၀၀ ထို့ကြောင့် ၂”၁”(အရှည်၁၈ပေ) ၂၀၀ ချောင်းသည် တစ်တန်ဖြစ်သည်။ ၂”၁”(အရှည်၁၈ပေ) ၂၀၀ ချောင်းသည် တစ်တန်ဖြစ်သည်။ ၃”၁”=၃”(အားလုံးပေရှည် ၁၈ပေမှတ်ယူရပါမည်)

၄”၁”=၄”(၁ဝဝချောင်း) ၅”၁”=၅”(၄ဝဝစား၅ (၈ဝချောင်း) ၆”၁”=၆”(၆၆.၆ ချောင်း) ၊ ၃”၀.၅”=၁.၅”(၂၆.၆၆ ချောင်း) ၄”၀.၅”=၂”(၂၀၀ ချောင်း) ၄”x၄”=၁၆ လက္မ(၂၅ ချောင်း)

၅”x၅”=၂၅လက္မ(၁၆ ချောင်း) ဥပမာ။တန်ဘိုး တစ်တန်=၄ဝဝဝဝဝကျပ် ၊ ၄၀၀၀၀၀%၄၀၀= ၁၀၀၀ ကျပ်(၁”တန်ဘိူးဖြစ်သည်)် ၂”x၁၀၀၀=၂ဝဝဝဝကျပ်(၂”၁” ၁၈ပေတစ်ချောင်း၏တန်ဘိုးဖြစသည်။်

အမြန်ဆုံးသောသစ်တွက်နည်း

ဥပမာ- သစ်တစ်တန် ၆၅၀၀၀၀ စျေးဖြင့်် ၄”x၂ ” (လေးနှစ်) ၁၈ ပေ တစ်ချောင်း တန်ဖိုးကိို တွက်ကြည့်မယ်

စျေးနှုံး ကိုတည်် ဒသမ သုညသုည နှစ်ငါး ဖြင့်မြှောက် (၆၅၀၀၀၀ × •၀၀၂၅ )၊ ရလဒ်ကိို သစ် ချောင်း ၏ ဒု × ဗျက် (၄”×၂”) ရလဒ်ဖြင့် ပြန် မြှောက်လိုက်ပါ

ဒါဆိို ၄” × ၂” (လေးနှစ်) ၁၈ပေ တစ်် ချောင်း၏ တန်ဖိုး ရပါပြီ….၆၅၀၀၀၀× .၀၀၂၅ = ၁၆၂၅၊ ၄× ၂ = × ၈

၁ ၃၀၀၀ လေးနှစ်တစ်ချောင်းတန်ဖိုး ၁၃၀၀၀ ဖြစ်ပါသည်…မည်သည့် ဒု ဗျက်် မည်သည့် စျေး နှုံး မဆို တွက်ကြည့်် နိိုင်ပါ သည်။

(3) မြေတွက်နည်း မြေဧက ဖွဲ့နည်း တွွက်နည်း

တစ်ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန်းပေ ၊ လေးနားညီ စတုရန်း= လျား ၂၀၈.၇၁ ပေ x နံ ၂၀၈.၇၁ ပေ။

နှစ်နားညီ စတုဂံ = လျားxနံ ÷ 43560နှစ်နားပြိုင် တြာဗီဇီယံ = ပြိုင်နား နှစ်ခုပေါင်း ÷၂ x နံ ÷ 43560

တိဂံ = .၅xအခြေxအမြင့် ÷ 43560 ၊ တြိဂံ = ½ အခြေxအမြင့် ÷ 43560

ထောင့်မှန် တြိဂံ – အခြေxအမြင့် = ရလာဒ် ÷ ၂ ÷ 43560 ၊ စက်ဝိိုင်း – အချင်းဝက်x အချင်းဝက်x 3.1416 ÷ 43560

စက်ဝိုင်း – အချင်းxအချင်းx .၇၈၅၄ ÷ 43560 ၊ပုံသေ မြှောက်ကိန်း .၇၈၅၄.၇၈၅၄ သည် ပိိုင်ကိန်း ၃.၁၄၁၆ ကို (အနားလေးဖက်) ၄ နှင့်စားပြီး စတုရန်းကွက် ဖေါ်သည်။

အနားငါးမျက်နှာ ၆မျက်နှာနှင့်် အနားများစွာ = စတုဂံ စတုရန်း တြိဂံစသည် အကွက်စိပ် ပြီးတွက် ရလာဒ်အားလုံးကိုပေါင်း၍ ၄၃၅၆၀ ဖြင့်စား။

ခြံမြေကွက်အကျယ်အဝန်းအရ စိုက်ပင် တွက်နည်း

( ဒေါက်တာချစ် စိုက်ပျိုးရေး စာအုပ်မှ )(၁) လျား x နံ ရှိ စိုက်ပင် အရေအတွက်ကို မြှောက်။

(၂) ခြံကွက်၏ လျား x နံ မြှောက်ကိန်း ÷ ပင်ခြား ကွာဝေးမြှောက်ကိန်းမြေကွက် လျား ၃၀၀ x နံ၂၀၀ = ၆၀၀၀၀ စတုရန်းပေ

သစ်ပင်် ၁၂ ပေခြား စိိုက်လျှင် ၁၂ x ၁၂ = ၁၄၄၆၀၀၀၀ ÷ ၁၄၄ = ၄၁၆ ပင်

ဖိိုခနောက်ဆိုင်စိုက်လျှင် ၁၅% အပိုထွက်မည် ၄၁၆ x ၁၅ = ၆၂၄၁၆ + ၆၂= ၄၇၈ ပင်

( ၃) ဧကပြည့် ( ၁ ဧက ) တွက်လျှင်စိုက်ပင်အကွာအဝေး နှစ်ခုမြှောက်ကိန်း နှင့် ၄၃၅၆၀ ကိုစား။

စိိုက်ပင်ကွာဝေး ၁၉ x ၁၉ = ၃၆၁၄၃၅၆၀ ÷ ၃၆၁ = ၁၂ဝဖိုခနောက်ဆိုင်စိုက်လျှင် ၁၂၀ x .၁၅ = ၁၈ ပင်ပိုထွက်၁၂၀ + ၁၈ = ၁၃၈ ပင်

(4) ဘိလပ်မြေတွက်နည်း

ဘိိလပ်မြေ အုတ်သဲကျောက် ဘယ်လောက်ကုန်မလဲ မေးတတ်လို့ အကြမ်းတွက်လို့ရအောင်ပါ။ မြန်မာပြည် ဆောက်လုပ်ရေးမှာ ကျင်းနဲ့ ပြောကြပါတယ်။ ကုဗကျင်းနဲ စကွဲယားကျင်း ဆိုပြီးရှိပါတယ်။

ကုဗကျင်းက အလျား အနံ အမြင့် ၃ ခု မြှောက်တာပါ။ ၃ ခုမြှောက်လို့ ၁၀၀ ရရင် ၁ ကျင်းပါ။ ၅၀ ဆို ကျင်းဝက် ၂၅ ဆို ကျင်းတစ်မတ် စသဖြင့်ပါ။

ကုဗကျင်းကို ၉ လက်မနဲ့အထက် အုတ်စီခြင်းတို့ ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်းတို့ မြေကြီးတူးခြင်းတို့မှာ အများဆုံးသုံးပါတယ်။

ရှိသမှ ျ အလျားအနံအမြင့်တွေ လိုက်မြှောက် ပေါင်းလိုက်ရင် ကုဗကျင်းထွက်လာပါပြီ။ မြေကြီး၁ ကျင်းဆို ၁ဝပေပတ်လည် ၁ ပေ အနက် ရှိရပါမယ်။

1:3:6 အချိုး ကွန်ကရစ် ဘိလပ်မြေ ၁၃ အိတ်ခန့် သဲကျင်းဝက် ကျောက် ၁ ကျင်း 1:2:4 အချိုး ကွန်ကရစ် ဘိလပ်မြေ ၁၈ အိတ်ကျော်ခန့် သဲကျင်းဝက် ကျောက် ၁ ကျင်း

1: 1-1/2 အချိုး ကွန်ကရစ် ဘိလပ်မြေ ၂၅ အိတ်ခန့် သဲကျင်းဝက် ကျောက်၁ ကျင်းအုတ်ဖိနပ်တွေမှာ အသုံးများတဲ့ ၉ လက်မအထက် အုတ်စီခြင်း ကုဗတစ်ကျင်းဆို ၁၃၅၀ လုံးဘိလပ်မြေကတော့ သုံးတဲ့အချိုးမှာမူတည်ပါတယ်။

အများသုံးတဲ့ 1:4 အချိုးဆို ဘိလပ်မြေ ၆ အိတ်နီးပါး။ သဲဲ ၂၈ ကျင်းတစ်မတ် သာသာလောက်။

စကွဲယားကျင်း အလျားနဲ့ အနံ ပဲမြှောက်ပြီး ၁၀၀ ဆို ၁ ကျင်း။ ၄လက်မခွဲ အုတ်စီခြင်း ဆေးသုတ်ခြင်းတို့ အမိူးမိုးခြင်းတို့ ကြွေပြားကပ်ခြင်းတို့မှာ သုံးပါတယ်။

နံရံတွေမှာ အသုံးများတဲ့ ၄.၅ လက်မ အုတ်စီခြင်း မှာ အုတ်် ၅၅၀ လုံး1:4 အချိုး ဘိလပ်မြေ 2.7 အိတ် သဲ .11 ကျင်းသံချောင်းတစ်ချောင်းဟာ ဆိုက်မှန်ပါက ပေ ၄၀ ၁၂ မီတာရှိရပါတယ်။

သို့ပေမယ့် ၃၉ပေ ၆ လက်မလောက်ဆိို မှန်တယ်ပြောရပါမယ်။ ဘာမားဖြစ်ကတော့ အတိိအကျပြောလို့ မရပါဘူး။

တစ်တန်မှာရှိိရမယ့် အချောင်းရေက 10 မီလီ ၃မူး ( ၃/၈) မှာ ပေ၄၀ အရှည် ၁၃၅ ချောင်း ၊ ၁၂ မီလီ ၅မူး ( 1/2) မှာ ၈၈ ချောင်း

၁၆ မီလီ ၆မူး ( 5/8) မှာ ၅၃ ချောင်း ၊ ၂၀ မီလီ ၃မတ် (3/4) မှာ ၃၃ ချောင်း ၊ ၂၅ မီလီီ ကျပ်လုံးမှာ (1) မှာ ၂၁ ချောင်းရှိပါတယ်။

ဘိလပ်မြေ ၁ အိတ်ဟာ ၅၀ ကီလိုလေးပြီး အိိတ်၂၀ ဟာ ၁ တန်ပါ။ သံံချောင်းတွေဆက်ဖို့လိုရင် တိုင်တွေမှာ အနည်းဆုံး အဆ ၄၀ ထပ်မိနေစေ ရပါမယ်။

ထုုပ်တွေ ယက်မတွေမှာတော့ အဆ ၆၂ လောက်ထိသုံးတတ်ပါတယ်။ ခိိုချင်ရင်တော့ ၅ဝဆလောက် ဆို ရလောက်ပါတယ်။

အခုနောက်ပိိုင်း မီတာနဲ့သုံးလာပါတယ်။ ဆက်သွယ်ချက်က၁မီတာ 1M မှာ ၃ ပေ ၃ လက်မ ၃ မူးရှိပါတယ်။ လက်သမားနဲဲ့ ယှဉ်ပြောလို့ရတဲ့အခေါ်ပါ။

1 M မီတာ= 3.281 ပေ ၊ 1 လက်မ= 25.4 mm မီလီမီတာ1 ( 1m X 1m) မီတာ စကွဲယား= 10.78 ပေစကွဲယား

ကွန်ကရစ် 1 (1mX 1mX 1m) မီတာကျု = 35.32 ကုဗပေ Cuftရေကန်တစ်ခု ရေဂါလံ ဘယ်လောက်ရှိလဲတွက်ချင်ရင်၁ကုဗပေမှာ ၆.၂၄ ဂါလံရှိပါတယ်။

အလျား အနံ အမြင့် တစ်ပေစီရှိတဲ့ ပုံးတစ်လုံးဟာ ရေ ၆.၂၄ ဂါလံဆန့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်် ၆ပေအလျား ၄ ပေအနံံ ၃ ပေ အမြင့်ရှိတဲ့ရေကန်ဟာ6 X 4 X 3 X 6.24=449.28ရေ ၄၅၀ ဂါလံဆန့်ပါတယ်။

ရေတစ်ဂါလံ ၁၀ ပေါင်လေးလို့ ၄၅၀၀ ပေါင်လေးပါတယ်။ ၂၂၄၀ ပေါင်် ၁ တန်လေးလို့ ၂ တန်လောက် အလေးချိန်ရှိပါမယ်။

ရေကန်ကို အပေါ်မှာ ထားရင် dead load ဝန်သေ ၂ တန်ကို ခံနိုင်အောင် သံချောင်း ကော်လံတိုင် ဆိုဒ် ကို သုံးရပါမယ်။ တွွက်တတ်လားမေးရင်တော့မသိပါဘူး။

1 ဂါလံမှာ ၄.၅၄၆ လီတာရှိပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း စတီးရေတိုင်ကီတွေက လီီတာနဲ့ ပြထားတတ်လို့ ပြန်တွက်ကြည့်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ သစ်တစ်တန်ဟာ၁လက်မပတ်လည်် မှာ( 1 X 1) မှာ ၇၂၀၀ ပေ အရှည်ရှိရပါမယ်။

၂X၁ နှစ်တစ် တစ်တန်ဟာ ( 7200÷2= 3600 ပေအရှည်)3 X 2 တစ်တန် ( 7200÷6=1200 ပေအရှည်)စသဖြင့် တွက်ယူကြည့်ပါ။

Credit to Orginal Uploder