တ ႐ုတ္သမၼတလိုက္ပါလာေသာ အထူးေလယာဥ္ကို ျမန္မာေလပိုင္နက္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္ တပ္မေတာ္ေလမွ Fighter Jet ႏွစ္စီးျဖင့္ ၿခံရံႀကိဳဆို…

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇

တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖိန္ လိုက္ပါလာေသာ အထူးေလယာဥ္သည္ ျမန္မာပိုင္နက္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္ တပ္မေတာ္ေလမွ Fighter Jet ႏွစ္စီး ၿခံရံႀကိဳဆိုမႈျပဳ႕လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္သမၼသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ဇန္နဝါရီ (၁၇)မွ (၁၈)ထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ ေနထိုင္သြားမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္သမၼတ၏ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးစဥ္၌ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဇန္နဝါရီ(၁၈)ရက္ေန႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။