က မာၻေပၚတြင္ အသည္းေျခာက္ျခင္း၊ အသည္းပ်က္စီးျခင္း၊ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေသဆံုးျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အသည္းေရာင္အသားဝါ စီပုိး ကူးစက္ျခင္း ခံေနရသူေပါင္း ၇၁ သန္းခန္႔ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း စီပုိး ကူးစက္ျခင္း ခံထားရသူေပါင္း ၁.၄ သန္းခန္႔ (လူဦးေရ၏ ၂.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) ရွိၿပီး အထက္ပါ လူနာမ်ားအနက္ အမ်ားစုမွာ စီပုိးေရာဂါကုိ ဂရုျပဳအေလးထားျခင္းႏွင့္ တိက်ထိေရာက္ေသာ စီပုိးေပ်ာက္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားကုိ ေသာက္သံုးႏုိင္ျခင္း မရွိၾကပါ။

ယခုသုေတသနတြင္ ျမန္မာအသည္းေဖာင္ေဒးရွင္း၏ သံစစ္ကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း (ရန္ကုန္) သုိ႔ ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္ လာေရာက္ၾကေသာ အသည္းေရာင္အသားဝါ စီပုိးရွိ လူနာမ်ားကုိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ဳိးသား အသည္းေရာင္ အသားဝါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစီမံခ်က္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ ကုသနည္းလမ္း ႏွစ္ခု ျဖစ္ေသာ Sofosbuvir?\/Velpatasvir (SOF/VEL) ႏွင့္ Sofosbuvir/Daclatasvir (SOF/DCV) ေဆးဝါးမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကင္းမႈ၊ အာနိသင္ထိေရာက္မႈႏွင့္ ကုန္က်မည့္ စရိတ္တုိ႔ကုိ စီပုိးေကာင္ေရ (HCV RNA) ရွိလူနာ ၃၅၅ ဦးႏွင့္ ၁၆၄ ဦး အေပၚတြင္ အသီးသီးတုိက္ေကၽြး ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လူနာ၏ အသည္းအေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ေဆးဝါးတိုက္ေကၽြးမႈကုိ ၁၂ ပတ္ (သုိ႔မဟုတ္) ၂၄ ပတ္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ သုေတသနျပဳ ေလ့လာေနသည့္ ကာလမ်ားအတြက္ ကုသမႈခံယူေနေသာ လူနာမ်ားကုိ စနစ္တက် စမ္းသပ္စစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ေဆးဝါးကုသမႈ ၿပီးဆံုးသည့္အခ်ိန္မွ ၁၂ ပတ္အၾကာတြင္ ကုသမႈခံယူထားေသာ လူနာမ်ား၏ စီပုိးအေကာင္ေရကုိ ျပန္လည္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး စီပုိးေပ်ာက္ကင္းမႈကုိ ၾကည့္ရႈပါသည္။

ပထမကုသနည္းျဖစ္ေသာ SOF/VEL ေဆးဝါးျဖင့္ ၁၂ ပတ္ကုသမႈ ခံယူေသာ လူနာ ၃၅၅ ဦးတြင္ စီပုိး ေပ်ာက္ကင္းသူ ၃၄၇ ဦး (၉၇.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ေဆး၏ မျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးခံစားရသူ ၉ ဦး (၂.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) ရွိၿပီး ေဆးဝါးကုသျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာာ (က်ပ္ ၁,၀၀၀,၀၀၀) ခန္႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယကုသနည္း ျဖစ္ေသာ SOF/DCV ေဆးဝါးျဖင့္ ၁၂ ပတ္ (သုိ႔မဟုတ္) ၂၄ ပတ္ ကုသမႈ ခံယူေသာလူနာ ၁၆၄ ဦးတြင္ စီပုိးေပ်ာက္ကင္းသူ ၁၅၇ ဦး (၉၅.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ေဆး၏ မျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးခံစားရသူ ၅ ဦး (၃.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း) သာ ရွိၿပီး ေဆးဝါးကုသျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ (က်ပ္ ၂၅၀,၀၀၀ မွ ၅၀၀,၀၀၀) ခန္႔သာ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ဆုိးဝါးျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိး (SAE) မ်ားကုိ ကုသမႈနည္းလမ္း (၂) ခုလံုးတြင္ မေတြ႕ရွိရပါ။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ စီပုိးေပ်ာက္ကင္းေစသည့္ အထက္ပါ ကုသနည္း (၂) မ်ဳိးလံုးသည္ စီပုိးေပ်ာက္ကင္းမႈႏႈန္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိး ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းသည္ လြန္စြာကြာဟျခားနားမႈ မရွိေသာ္လည္း ဒုတိယကုသနည္း ျဖစ္ေသာ SOF/DCV ျဖင့္ ေဆးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္သည္ လြန္စြာသက္သာသျဖင့္ စီပုိးလူနာမ်ားကုိ အထက္ပါကုသနည္း အသံုးျပဳ၍ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာစြာျဖင့္ စီပုိးေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသေဆာင္ရြက္မႈ ေပးႏုိင္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။

Win Aung (Executive Director at Myanmar Liver Foundation-MLF)