တ စ္ျပည္လုံးမွာရွိတဲ့ ရထားအခ်ိန္စာရင္း​ေတြကို လိုအပ္သူေတြအတြက္ ရထားလက္မွတ္ တန္ဖိုးေတြပါ တင္ေပးလိုက္ၿပီ ကိုယ္လိုရင္ရွာရတာမလြယ္လို႔…။ ေထာင္ခ်ီတဲ့ရထားစီးျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပန္ၿပီးေဝမွ်ေပးၾကပါ

(ရန္ကုန္ မွ မႏၱေလး)မနက္အျမန္ရထား နံနက္ 6 :00 AM ရိုးရိုးတန္း – 4650က်ပ္ အထက္တန္း – 9300က်ပ္

ေလအိတ္ရထား ညေန 3:00 PM ရိုးရိုးတန္း – 4650က်ပ္ အထက္တန္း – 9300က်ပ္ ည အျမန္ရထား ညေန 5:00 PM ရိုးရိုးတန္း – 4650က်ပ္ အထက္တန္း – 9300က်ပ္ (မႏၱေလး မွ ရန္ကုန္) မနက္အျမန္ရထား မနက္ 6:00 AM ရိုးရိုးတန္း – 4650က်ပ္ အထက္တန္း -9300က်ပ္ ေလအိတ္ရထား ညေန 3:00 PM ရိုးရိုးတန္း -4650က်ပ္ အထက္တန္း – 9300က်ပ္ ည အျမန္ရထား ညေန 5:00 PM ရိုးရိုးတန္း – 4650က်ပ္ အထက္တန္း – 9300က်ပ္ (မႏၱေလး – ျမစ္ႀကီးနား လမ္းပိုင္း)မႏၱေလး မွ ျမစ္ႀကီးနား မန္တလာ ရထား မနက် 8:45 AM ရိုးရိုးတန္း – 4150က်ပ္ အထက္တန္း- 8300က်ပ္

ျမစ္ဆုံ-မႏၱလာရထား 11:30 AM ရိုးရိုးတန္း – 8250က်ပ္ အထက္တန္း 16500က်ပ္ ေလအိတ္ရထား 1:00 PM ရိုးရိုးတန္း – 9300က်ပ္ အထက္တန္း- 18600က်ပ္ အထူးအျမန္ရထား 4:00 PM ရိုးရိုးတန္း – 4150က်ပ္ အထက္တန္း- 8300က်ပ္ ဒုတိယ အျမန္ရထား 5:45 PM ရိုးရိုးတန္း – 3500က်ပ္ အထက္တန္း- 7000က်ပ္ ( ျမစ္ႀကီးနား မွ မႏၱေလး )အထူးအျမန္ရထား 8:15 AM ရိုးရိုးတန္း -4150က်ပ္ အထက္တန္း -8300က်ပ္ ဒုတိယ အျမန္ရထား 9:30 AM ရိုးရိုးတန္း-3500က်ပ္ အထက္တန္း-7000က်ပ္ ျမစ္ဆုံ- မႏၱလာရထား 10:30 AM ရိုးရိုးတန္း- 8250က်ပ္ အထက္တန္း- 16500က်ပ္ ေလအိတ္ရထား 12:45 PM ရိုးရိုးတန္း-9300က်ပ္ အထက္တန္း- 18600က်ပ္ မန္တလာ ရထား 4:00 PM ရိုးရိုးတန္း – 4150က်ပ္ အထက္တန္း- 8300က်ပ္ (ရန္ကုန္- ေမာ္လၿမိဳင္ လမ္းပိုင္း)ရန္ကုန္မွ ေမာ္လၿမိဳင္မနက္အျမန္ရထား 7:15 AM ရိုးရိုးတန္း – 2150က်ပ္ အထက္တန္း- 4300က်ပ္ ထားဝယ္ရထား 6:25 PM ရိုးရိုးတန္း- 2150က်ပ္ အထက္တန္း-4300က်ပ္ ညအျမန္ရထား 8:00 PM ရိုးရိုးတန္း – 2150က်ပ္ အထက္တန္း-4300က်ပ္ ေမာ္လၿမိဳင္ မွ ရန္ကုန္မနက္အျမန္ရထား 8:00 AM ရိုးရိုးတန္း – 2150က်ပ္ အထက္တန္း -4300က်ပ္nညအျမန္ရထား 7:30 PM ရိုးရိုးတန္း – 2150က်ပ္ အထက္တန္း- 4300က်ပ္ ထားဝယ္ရထား 9:25 PM ရိုးရိုးတန္း- 2150က်ပ္ အထက္တန္း -4300က်ပ္ (ရန္ကုန္- ျပည္ လမ္းပိုင္း) ရန္ကုန္ မွ ျပည္ ေလအိတ္အျမန္ရထား 1:00 PM ရိုးရိုးတန္း – 1950က်ပ္ ျပည္ မွ ရန္ကုန္ ေလအိတ္အျမန္ရထား 10:30 PM ရိုးရိုးတန္း – 1950က်ပ္

(ရန္ကုန္ – ေတာင္ႀကီး လမ္းပိုင္းရန္ကုန္ မွ ေတာင္ႀကီးအျမန္ရထား 11:00 AM ရိုးရိုးတန္း -4050က်ပ္ အထက္တန္း – 8100က်ပ္ ေတာင္ႀကီး မွ ရန္ကုန္အျမန္ရထား 8:00 AM ရိုးရိုးတန္း – 4050က်ပ္ အထက္တန္း – 8100က်ပ္ (ရန္ကုန္ – ပုဂံ လမ္းပိုင္း) ရန္ကုန္ မွ ပုဂံ အျမနိရထား 4:00 PM ရိုးရိုးတန္း -4500က်ပ္ အထက္တန္း -12000က်ပ္ ပုဂံ မွ ရန္ကုန္ အျမန္ရထား 4:00 PM ရိုးရိုးတန္း -4500က်ပ္ အထက္တန္း- 12000က်ပ္ (ရန္ကုန္ – ေနျပည္ေတာ္ လမ္းပိုင္း)ရန္ကုန္ မွ ေနျပည္ေတာ္bမနက္အျမန္ရထား 8:00 AM ရိုးရိုးတန္း -2800က်ပ္ အထက္တန္း -5600က်ပ္ ည အျမန္ရထား 9:00 PM ရိုးရိုးတန္း -2800က်ပ္ အထက္တန္း-5600က်ပ္ ေနျပည္ေတာ္ မွ ရန္ကုန္ မနက္အျမန္ရထား 8:00 AM ရိုးရိုးတန္း- 2800က်ပ္ အထက္တန္း-5600က်ပ္ ညအျမန္ရထား 9:00 PM ရိုးရိုးတန္း-2800က်ပ္ အထက္တနိး-5600က်ပ္ (ေနျပည္ေတာ္ – ေမာ္လၿမိဳင္ လမ္းပိုင္း) ေနျပည္ေတာ္ မွ ေမာ္လၿမိဳင္အျမန္ရထား 6:00 AM ရိုးရိုးတန္း-3400က်ပ္ အထက္တန္း-6800က်ပ္ ေမာ္လၿမိဳင္ မွ ေနျပည္ေတာ္အျမနိရထား 6:15 AM ရိုးရိုးတန္း- 3400က်ပ္ အထက္တန္း-6800က်ပ္ (ပုသိမ္- ဟသၤာတ- ႀကံခင္း လမ္းပိုင္း) ပုသိမ္ မွ ႀကံခင္းအျမန္ရထား 5:00 AM ရိုးရိုးတန္း-1800က်ပ္ အထက္တန္း-3600က်ပ္

ႀကံခင္း မွ ပုသိမ္အ မန္ရထား 4:00 AM ရိုးရိုးတန္း-1800က်ပ္ အထက္တန္း-3600က်ပ္ (မႏၱေလး- ျမင္းၿခံ-ပုဂံ လမ္းပိုင္း)lႏၱေလ မွ ပုဂံအျမန္ရထား 9:00 PM ရိုးရိုးတန္း -1450က်ပ္ အထက္တန္း-2900က်ပ္ ပုဂံ မွ မႏၱေလးအျမန္ရထား 9:00 PM ရိုးရိုးတန္း-1450က်ပ္ အထက္တန္း-2900က်ပ္

MyanmarBuildersGuide