က ရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕ေပၚရွိ တရားမဝင္တ႐ုတ္မ်ားကို မေန႔ကစတင္ၿပီး စစ္ေဆးဖမ္းဆီးလၽွက္ရွိရာ ယေန႔ ဒုတိယေျမာက္ ေန႔မွာေတာ့

ကို တ႐ုတ္ႀကီးေတြ ကို မေတြ႕ရွိရေတာ့ပဲ အေရာင္းစာေရးေတြကိုသာ ေတြ႕ရွိရေတာ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ခလုတ္မတိုက္႐ုံတမယ္ ရႈပ္ရႈက္ခတ္ေနၾကတဲ့ ျပည္ႀကီးတ႐ုတ္ေတြ ဘယ္ေပ်ာက္ကုန္လဲ မသိဘူး။ဘီဝမ္း/ေနေနာ္

ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕ေပၚရွိ တရားမဝင္တ႐ုတ္မ်ားကို မေန႔ကစတင္ၿပီး စစ္ေဆးဖမ္းဆီးလၽွက္ရွိရာ ယေန႔ ဒုတိယေျမာက္ ေန႔မွာေတာ့

ကို တ႐ုတ္ႀကီးေတြကို မေတြ႕ရွိရေတာ့ပဲ အေရာင္းစာေရးေတြကိုသာ ေတြ႕ရွိရေတာ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ခလုတ္မတိုက္႐ုံတမယ္ ရႈပ္ရႈက္ခတ္ေနၾကတဲ့ ျပည္ႀကီးတ႐ုတ္ေတြ ဘယ္ေပ်ာက္ကုန္လဲ မသိဘူး။ဘီဝမ္း/ေနေနာ္