ဝ ဋ္ေၾကြး ၁၉ခ်က္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစ႐ာမ်ား( ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ဖတ္သင့္တဲ့ ဗဟုသုတေလးပါ )

၁။ ဒီဘဝမွာ လက္ဝတ္႐တနာမ်ား နွင့္ အဝတ္ေကာင္းမ်ားဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္းဟာ အ႐င္ဘဝက သင္ဟာ ဘုန္းေတာ္ႄကီးမ်ားကို သကၤန္းကပ္လွဴခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဘာလို႔ ဒီဘဝမွာ အစားအေသာက္ ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေန႐ပါသလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက ဆြမ္းလွဴျခင္း၊ မ႐ွိဆင္း႐ဲသားေတြကို ေပးကမ္းလႈဒါန္း ျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၃။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီဘဝမွာ ဆင္း႐ဲျပီး အဝတ္ေကာင္းေတြ မဝတ္နိုင္႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက ႏွေျမာတြန္႔တိုျခင္း၊ မစ ၦရိယ စိတ္မ်ား၍ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းမႈ မ႐ွိျခင္း၊ အလွဴမလုပ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၄။ ဒီဘဝမွာ ကိုယ္ပိုင္တိုက္ႄကီး ျခံႄကီးမ်ားနွင့္ ေနနိုင္ျခင္းဟာ အ႐င္ဘဝက ဒါနေကာင္းမႈ အစုစုႏွင့္ ဘုန္းႄကီးေက်ာင္းေတြမွာ ဆန္အလႈေပးျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၅။ ဘာလို႔ ဒီဘဝမွာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ျပီး ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြ ပိုင္ဆိုင္ေန႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက ဘုန္းႄကီးေက်ာင္း ေဆာက္ဖို႔ ေငြလႈဒါန္းျခင္း၊ပစၥည္းေလးပါးလွဴဒါန္းျခင္း တို႔ေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၆။ ဘာလို့ ဒီဘဝမွာ သင္ဟာ လွပေက်ာ့ေမာ့ေန႐ပါသလဲ ဆို႐င္ေတာ့ အ႐င္ဘဝမွာ သင္ဟာ ဘုရားေရႊသကၤန္းကပ္ျခင္း၊ သံဃာေတာ္မ်ားကို သကၤန္းလွဴ ဒါန္းဆပ္ကပ္ျခင္း၊မ႐ွိတဲ့သူေတြကို အဝတ္ေပးလွဴ ျခင္း ၊ ဘု႐ားပန္း ကပ္လႈျခင္း စသည္တို႔ေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၇။ ဘာလို့ ဒီဘဝမွာ ပညာ႐ည္ျမင့္မားေန႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝမွာ သင္ဟာ သက္သတ္လႊတ္စားသည့္ အျပင္ ဘု႐ားတ႐ားမ်ားနွင့္ ေပ်ာ္ေမြ ့ေနသူလည္း ျဖစ္သည္။

ဆီမီးလွဴ ဒါန္း၊ ပညာဥာဏ္အလင္းေရာင္ေပးလွဴ ျခင္း၊ ပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

၈။ ဘာလို႔ ဒီဘဝမွာ သင္က ခ်စ္ခင္သူေပါမ်ားျပီး သူငယ္ခ်င္းအေႁခြအရံမ်ားနွင့္ ျပည့္စံုေန႐ပါသလဲ ဆို႐င္ေတာ့ အ႐င္ဘဝမွာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားျဖင့္သာ ကူညီခ့ဲျခင္း၊သူတစ္ပါးခ်စ္ျခင္းကို မခဲြခဲ့ျခင္း၊သင့္ျမတ္ေအာင္ေျပာဆိုေပးျခင္း တို႔ ေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၉။ ဘာလို႔ ဒီဘဝမွာ မိဆံုဖဆံုျဖင့္ ေန႐သလဲဆို႐င္ေတာ့ အ႐င္ဘဝမွာ ႐ိုေသေလးစားျပီး အကူညီေပးတတ္သူနွင့္ ဘက္မလိုက္ျခင္း၊သူတစ္ပါးအသိုက္အျမံဳကို မဖ်က္စီးခဲ့ျခင္းတို႔ေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၀။ ဘာလို႔ ဒီဘဝမွာ မိဘမ့ဲကေလး ျဖစ္ေန႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက ငွက္ပစ္ ၊ ငါးမ်ွား ၊တိ႐ိစာၦန္ေတြရဲ့ အသိုက္အျမံဳမ်ားကို ျဖိဳ ခ် ဖ်က္စီးခဲ့ ျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၁။ဘာလို့ ဒီဘဝမွာ သက္႐ွည္က်န္းမာ ေန႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝမွာ ငွက္လႊတ္၊ ငါးလႊတ္၊ႏြား စသည့္ သက္႐ွိ သတၱဝါေလးေတြကို လႊတ္ေပးျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၂။ ဘာေႄကာင့္ ဒီဘဝမွာ အသက္တို႐သလဲ ဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက သူတစ္ပါး အသက္၊တိ႐ိစာၦန္မ်ားကို သတ္ထားခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၃။ ဒီဘဝမွာ ဘာလို႔ သူတစ္ပါး႐့ဲ အခိုင္းေစအျဖစ္ေန႐ပါသလဲ ဆို႐င္ အ႐င္ဘဝမွာ မ႐ွိဆင္း႐ဲသားမ်ားကို နွိမ္ထားခဲ့ျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၄။ ဘာ့ေႄကာင့္ သင့္မ်က္လံုးက ဒီဘဝမွာ လွပေန႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက ဘု႐ားမွာ ဆီမီးပူေဇာ္ခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၅။ ဘာလို႔ ဒီဘဝမွာ အသိပညာမ့ဲ ၊ နားမႄကား သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္႐ပါသလဲဆို႐င္ အ႐င္ဘဝက မိဘေ႐ွ႕တြင္ ႄကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆိုခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၆။ အဘယ့္ေႄကာင့္ ဒီဘဝမွာ အဆိပ္နွင့္ ပတ္သက္၍ ေသ႐သလဲဆို႐င္ အ႐င္ဘဝက စမ္းေ႐ ၊ ေသာက္သံုးေ႐မ်ားကို အဆိပ္ခတ္ခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၇။ ဘာေႄကာင့္ ဒီဘဝမွာ ဆြဲႄကိဳးခ်ျပီး ေသဆံုး႐ပါသလဲဆို႐င္ အ႐င္ဘဝကသက္႐ွိလူ၊ တိ႐ိစာၦန္မ်ားကို ထိုနည္းက့ဲသို႔ ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၈။ အကယ္၍ ဒီဘဝမွာ သူတစ္ပါးအသက္ကို သတ္ျဖတ္ညႇင္းဆဲတဲ့သူသည္၊ေနာင္ဘဝမွာ တူေသာအက်ဳိး ကိုယ့္ကို တစ္ခါအသတ္ခံရလိမ့္မည္။ ဘယ္ေတာ့မွ မဆံုးနိုင္တ့ဲ သံသ႐ာဆက္ကြင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။သံသရာလည္ေနမည္။

၁၉။ ဒီဘဝမွာ ဓမၼမိတ္ေဆြတို႔လည္း ဒီသံသ႐ာအေႄကာင္းေတြ၊တရားအေၾကာင္းေတြ ဆက္ျပီးေျပာျပသြားနိုင္မယ္ ဆို႐င္ ေနာက္ဘဝမွာ ေကာင္းေႄကာင္းနဲ႔ လူေတြ႐့ဲ ႐ိုေသေလးစားျခင္းကို ခံ႐ပါလိမ့္မယ္။

ဓမၼစာေပမ်ားကုိ ျမတ္ႏုိးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ေမတၱာျဖင့္ ဗုဒၶ၏ ဓမၼစမ္းေရ

ေစတနာေမတၱာျဖင့္..စာသားမ်ားျဖည့္စြက္ပူေဇာ္ပါ၏ ။

ဓမၼဒါနျပန္လည္စုစည္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ – ( ငရဲမွ အပ၊ဝဋ္အျမဲ )

Photo – Credit
Credit – မူရင္းေရးသားသူ