ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ သမိုင္း ရွာေန တာၾကာၿပီ အခုမွေတြ႕ လို႔။မသိေ သးသူေတြအ တြက္ ရွဲထားေပးၾကပါ။