အ ဆစ္အျမစ္ေရာင္ျခင္း ႏွင့္ အ႐ိုး အေၾကာ အတြက္ ျမန္မာ့ေဆးဖက္ဝင္ အပင္မ်ား

အရိုး၊ အေၾကာ၊ အဆစ္အျမစ္္ေရာင္၊ကိုက္ ေနသူတိုင္းအတြက္ ျမန္မာ့ေဆးစြမ္းမ်ား

နီီပါးေဆးပင္(ေတာရဲယိို)၁။ အ႐ြက္သိုိ႔မဟုတ္ အေခါက္ကို ႀကိတ္၍ရေသာ အရည္ျဖင့္ အေၾကာထုံး၊ အေၾကာတင္၊ အဆစ္ေရာင္ျခင္း၊ နာက်င္ျခင္းျဖစ္ေသာ ေနရာမ်ားေပၚတြင္ လိမ္းေပးပါက ေပ်ာက္ကင္း၏။

ပင့္ကူထိပ္ပိတ္္၂။ ပင့္ကူထိပ္ပိိတ္႐ြက္ကို ႀကိတ္၍ ရေသာအရည္၌ ပိတ္ခ်င္းသီးမႈန႔္ အနည္းငယ္ ေရာေသာက္ေသာ္ အေၾကာ၊ အဆစ္ ေရာင္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။

ပဒိုင္္းညိဳ၃။ ပဒိုင္းညိိဳအ႐ြက္ကို မီးကင္၍ ကပ္ေပးပါက အဆစ္ေရာင္ေရာဂါႏွင့္ အ႐ိုးကိုက္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။

ပတဲဲေကာေလး၄။ ပတဲေကာေလးကိို ဆီႏွင့္ခ်က္၍ လိမ္းနယ္ေပးေသာ္ အေၾကာတက္ျခင္း၊ ေလးလံျခင္း ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏။

ပိိတ္ခ်င္း၅။ ေလျဖတ္၍ အဆစ္မ်ား ေရာင္ျခင္း၊ ခါးကိုက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါက ပိတ္ခ်င္းအျမစ္မႈန႔္ အနည္းငယ္ကို ေရေႏြးႏွင့္ ေသာက္ရသည္။

မင္းကိုကာ၆။ မင္းကိိုကာ အျမစ္ဥႏွင့္ ရွဥ့္မတက္ဥ ဆတူက်ိဳ၍ ေသာက္ေသာ္ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။

မုုန္ညင္းျဖဴ၇။ မုန္ညင္းျဖဴေစ့ကိို ကြမ္းစားဂမုန္းႏွင့္ေသြးၿပီး လိမ္းေသာ္ အဆစ္ေရာင္ျခင္း ေပ်ာက္၏။

ယူကလစ္္၈။ အဆစ္အမ်က္ ကိုက္္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ သံလြင္ဆီႏွင့္ ယူကလစ္အဆီ ဆတူေရာ၍ လိမ္းက ေပ်ာက္၏။

႐ြက္က်ပင္ေပါက္၉။ ႐ြက္က်ပင္ေပါက္္ အ႐ြက္ရည္ကို လိမ္းေပးက အဆစ္လြဲ၊ အေၾကာထုံးျခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ေသာ အနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္း၏။

ရွဥ့္္မတက္ဥ၁၀။ အဆစ္ေရာင္ျခင္း၊ ကိုိက္ျခင္းစေသာ တစ္ကိုယ္လုံး ေဖာက္ျပန္ေသာ ေလေရာဂါ အတြက္ ရွဥ့္မတက္ဥ ရည္သက္သက္ျဖင့္ ခ်က္ထားေသာ ဆီသက္သက္ကို လိမ္းက်ံ ေပးရ၏။

လက္ထုုတ္ႀကီး၁၁။ လက္ထုတ္ႀကီး အေခါက္ကို ေလွာ္၍ အမႈန႔္ျပဳၿပီး ပ်ားရည္ ေထာပတ္တို႔ႏွင့္ ေရာ၍ သုံးေဆာင္ပါက အေၾကာ ေရာင္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။

လင္းေလ၁၂။ လင္းေလကို သီဟို္ိဠ္ သရက္ေစ့အဆီျဖင့္ ေရာလိမ္းပါက အဆစ္ေရာင္ျခင္း၊ အေၾကာထုံးျခင္း ေပ်ာက္၏။

သေဘၤၤာ၁၃။ သေဘၤာ႐ြက္ႀကိတ္္ ညႇစ္ရည္တြင္ ဘိန္းအနည္းငယ္ ေရာလိမ္းေသာ္ အေၾကာတက္ျခင္း ေပ်ာက္၏။

ဟင္းႏုနယ္္၁၄။ ဟင္းႏုနယ္ဆူးေပါက္ အျမစ္ကို ေသြး၍ လိမ္းျခင္း၊ ႀကိတ္၍ အုံေပးျခင္းျဖင့္ အေၾကာတက္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။

ဣႆရမူလီီ၁၅။ ဣႆရမူလီီအျမစ္မႈန႔္ႏွင့္ ဂ်ဳံျပာ၊ ဆား ဆတူေရာစပ္၍ ေရေႏြးႏွင့္ ေသာက္ျခင္း၊ အဆစ္ေရာင္ေသာ ေနရာမ်ား၌ လူးေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္လက္ ကိုက္ခဲျခင္းႏွင့္ အဆစ္ေရာင္ျခင္း ေပ်ာက္၏။

ေကာက္႐ိုးႏြယ္္၁၆။ အ႐ိုးအဆစ္ နာေသာေနရာ၌ ေကာက္႐ိုးႏြယ္ပၪၥငါးပါးကို ႀကိတ္၍ ၾကပ္ထုပ္စည္းေပးလွ်င္ ေပ်ာက္၏။

ေခြးေတာက္႐ြက္္၁၇။ ေခြးေတာက္႐ြက္ကိို သၾကားႏွင့္ ေထာင္း၍ အုံေပးပါက အေၾကာအဆစ္လြဲျခင္း ေပ်ာက္၏။

ေခ်းသီီး၁၈။ ေခ်းသီးကိုႀကိတ္၍ လိမ္းအုံေပးေသာ္ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါေပ်ာက္၏။

ေပါက္ပန္းျဖဴ၁၉။ ေပါက္ပန္းျဖဴျမစ္္ကို ေရႏွင့္ႀကိတ္၍ မီးျဖင့္ ေႏႊးၿပီး အဆစ္အဆက္ ေရာင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လိမ္းေပးေသာ္ ေပ်ာက္၏။

ေ႐ြးကေလး၂၀။ ေ႐ြးကေလး အ႐ြက္ကို မုန္ညင္းဆီႏွင့္ ႀကိတ္၍ အဆစ္ေရာင္ေသာ ေနရာႏွင့္ အေၾကာထုံးေသာ ေနရာမ်ားသို႔ စည္းေပးျခင္း၊ လိမ္းေပးျခင္းျပဳက ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏။ မွတ္ခ်က္။ ။ ေ႐ြးကေလးပင္သည္ အဆိပ္ရွိေသာ ေဆးပင္ ျဖစ္၍ လိုသည္ထက္ ပို၍ သုံးေဆာင္ေသာ္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ အင္အား ဆုတ္ယုတ္ျခင္း ျဖစ္တတ္၏။ တစ္ေ႐ြးခြဲမွ ၃ေ႐ြးအထိသာ သုံးႏိုင္၏။

ေရသက်ည္း၂၁။ အဆစ္ေရာင္္ ေရာဂါ၊ ကိုယ္လက္ ကိုက္ခဲေသာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေရသက်ည္း အ႐ြက္ကို ျပဳတ္ေသာက္ရ၏။

ေလးညႇင္္း၂၂။ ေလးညႇင္းဆီကို မုန္ညင္းဆီႏွင့္ ေရာလိမ္းေသာ္ အဆစ္ အမ်က္ ကိုက္ခဲ နာက်င္ျခင္း မ်ားေပ်ာက္၏။

ေၾကာင္ပန္း၂၃။ ေၾကာင္ပန္္း အ႐ြက္ကို အရည္ညႇစ္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေၾကာ္စားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အေၾကာ ေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္း၏ ။

ေၾကာင္႐ိုေသ၂၄။ ေၾကာင္႐ိုေသပင္ အ႐ြက္ရည္ကို ၾကက္ဆူဆီႏွင့္ ေရာ၍ အဆစ္အျမစ္ ကိုက္ရာတြင္ လိမ္းေပးေသာ္ ေပ်ာက္ကင္းေစ၏။

ၾကက္ဟင္္းခါး၂၅။ ၾကက္ဟင္းခါး အသီးႏုအရည္ကိို မီးေပၚ၌ ေႏြး၍ လိမ္းေပးလွ်င္ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။Credit-ကိုထြန္းလြင္္ ( သုတဘုံ )

Unicode

အရိုး၊ အကြော၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်၊ကိုက် နေသူတိုင်းအတွက် မြန်မာ့ဆေးစွမ်းများ

နီပါးဆေးပင်(တောရဲယို)၁။ အရွက်သို့မဟုတ် အခေါက်ကို ကြိတ်၍ရသော အရည်ဖြင့် အကြောထုံး၊ အကြောတင်၊ အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းဖြစ်သော နေရာများပေါ်တွင် လိမ်းပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

ပင့်ကူထိပ်ပိတ်၂။ ပင့်ကူထိပ်ပိတ်ရွက်ကို ကြိတ်၍ ရသောအရည်၌ ပိတ်ချင်းသီးမှုန့် အနည်းငယ် ရောသောက်သော် အကြော၊ အဆစ် ရောင်ရောဂါ ပျောက်၏။

ပဒိုင်းညို၃။ ပဒိုင်းညိုအရွက်ကို မီးကင်၍ ကပ်ပေးပါက အဆစ်ရောင်ရောဂါနှင့် အရိုးကိုက်ရောဂါ ပျောက်၏။

ပတဲကောလေး၄။ ပတဲကောလေးကို ဆီနှင့်ချက်၍ လိမ်းနယ်ပေးသော် အကြောတက်ခြင်း၊ လေးလံခြင်း ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ပိတ်ချင်း၅။ လေဖြတ်၍ အဆစ်များ ရောင်ခြင်း၊ ခါးကိုက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါက ပိတ်ချင်းအမြစ်မှုန့် အနည်းငယ်ကို ရေနွေးနှင့် သောက်ရသည်။

မင်းကိုကာ၆။ မင်းကိုကာ အမြစ်ဥနှင့် ရှဉ့်မတက်ဥ ဆတူကျို၍ သောက်သော် အဆစ်ရောင်ရောဂါ ပျောက်၏။

မုန်ညင်းဖြူ၇။ မုန်ညင်းဖြူစေ့ကို ကွမ်းစားဂမုန်းနှင့်သွေးပြီး လိမ်းသော် အဆစ်ရောင်ခြင်း ပျောက်၏။

ယူကလစ်၈။ အဆစ်အမျက် ကိုက်ခြင်းနှင့် ရောင်ခြင်း ဖြစ်လျှင် သံလွင်ဆီနှင့် ယူကလစ်အဆီ ဆတူရော၍ လိမ်းက ပျောက်၏။

ရွက်ကျပင်ပေါက်၉။ ရွက်ကျပင်ပေါက် အရွက်ရည်ကို လိမ်းပေးက အဆစ်လွဲ၊ အကြောထုံးခြင်းနှင့် မီးလောင်သော အနာများ ပျောက်ကင်း၏။

ရှဉ့်မတက်ဥ၁၀။ အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ ကိုက်ခြင်းစသော တစ်ကိုယ်လုံး ဖောက်ပြန်သော လေရောဂါ အတွက် ရှဉ့်မတက်ဥ ရည်သက်သက်ဖြင့် ချက်ထားသော ဆီသက်သက်ကို လိမ်းကျံ ပေးရ၏။

လက်ထုတ်ကြီး၁၁။ လက်ထုတ်ကြီး အခေါက်ကို လှော်၍ အမှုန့်ပြုပြီး ပျားရည် ထောပတ်တို့နှင့် ရော၍ သုံးဆောင်ပါက အကြော ရောင်ရောဂါ ပျောက်၏။

လင်းလေ၁၂။ လင်းလေကို သီဟိိုဠ် သရက်စေ့အဆီဖြင့် ရောလိမ်းပါက အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ အကြောထုံးခြင်း ပျောက်၏။

သင်္ဘေၤာ၁၃။ သင်္ဘောရွက်ကြိတ် ညှစ်ရည်တွင် ဘိန်းအနည်းငယ် ရောလိမ်းသော် အကြောတက်ခြင်း ပျောက်၏။

ဟင်းနုနယ်၁၄။ ဟင်းနုနယ်ဆူးပေါက် အမြစ်ကို သွေး၍ လိမ်းခြင်း၊ ကြိတ်၍ အုံပေးခြင်းဖြင့် အကြောတက်ရောဂါ ပျောက်၏။

ဣဿရမူလီ၁၅။ ဣဿရမူလီအမြစ်မှုန့်နှင့် ဂျုံပြာ၊ ဆား ဆတူရောစပ်၍ ရေနွေးနှင့် သောက်ခြင်း၊ အဆစ်ရောင်သော နေရာများ၌ လူးပေးခြင်းဖြင့် ကိုယ်လက် ကိုက်ခဲခြင်းနှင့် အဆစ်ရောင်ခြင်း ပျောက်၏။

ကောက်ရိုးနွယ်၁၆။ အရိုးအဆစ် နာသောနေရာ၌ ကောက်ရိုးနွယ်ပဉ္စငါးပါးကို ကြိတ်၍ ကြပ်ထုပ်စည်းပေးလျှင် ပျောက်၏။

ခွေးတောက်ရွက်၁၇။ ခွေးတောက်ရွက်ကို သကြားနှင့် ထောင်း၍ အုံပေးပါက အကြောအဆစ်လွဲခြင်း ပျောက်၏။

ချေးသီး၁၈။ ချေးသီးကိုကြိတ်၍ လိမ်းအုံပေးသော် အဆစ်ရောင်ရောဂါပျောက်၏။

ပေါက်ပန်းဖြူ၁၉။ ပေါက်ပန်းဖြူမြစ်ကို ရေနှင့်ကြိတ်၍ မီးဖြင့် နွှေးပြီး အဆစ်အဆက် ရောင်သော နေရာများတွင် လိမ်းပေးသော် ပျောက်၏။

ရွေးကလေး၂၀။ ရွေးကလေး အရွက်ကို မုန်ညင်းဆီနှင့် ကြိတ်၍ အဆစ်ရောင်သော နေရာနှင့် အကြောထုံးသော နေရာများသို့ စည်းပေးခြင်း၊ လိမ်းပေးခြင်းပြုက ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ မှတ်ချက်။ ။ ရွေးကလေးပင်သည် အဆိပ်ရှိသော ဆေးပင် ဖြစ်၍ လိုသည်ထက် ပို၍ သုံးဆောင်သော် ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ အင်အား ဆုတ်ယုတ်ခြင်း ဖြစ်တတ်၏။ တစ်ရွေးခွဲမှ ၃ရွေးအထိသာ သုံးနိုင်၏။

ရေသကျည်း၂၁။ အဆစ်ရောင် ရောဂါ၊ ကိုယ်လက် ကိုက်ခဲသော ရောဂါများအတွက် ရေသကျည်း အရွက်ကို ပြုတ်သောက်ရ၏။

လေးညှင်း၂၂။ လေးညှင်းဆီကို မုန်ညင်းဆီနှင့် ရောလိမ်းသော် အဆစ် အမျက် ကိုက်ခဲ နာကျင်ခြင်း များပျောက်၏။

ကြောင်ပန်း၂၃။ ကြောင်ပန်း အရွက်ကို အရည်ညှစ်သောက်ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကြော်စားခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း အကြော ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏ ။

ကြောင်ရိုသေ၂၄။ ကြောင်ရိုသေပင် အရွက်ရည်ကို ကြက်ဆူဆီနှင့် ရော၍ အဆစ်အမြစ် ကိုက်ရာတွင် လိမ်းပေးသော် ပျောက်ကင်းစေ၏။

ကြက်ဟင်းခါး၂၅။ ကြက်ဟင်းခါး အသီးနုအရည်ကို မီးပေါ်၌ နွေး၍ လိမ်းပေးလျှင် အဆစ်ရောင်ရောဂါ ပျောက်၏။Credit-ကိုထွန်းလွင် ( သုတဘုံ )