ေျမ” အေ ဆာက္အအုံဆိုတာအ ရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည့္အတိုင္းမည္ကဲ့သို႔ေသာအေဆာက္အအုံကိုေဆာက္ လုပ္မည္ျဖစ္ေစအေျခခံအက်ဆုံးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ေျမကြက္လပ္ရွိမွသာေဆာက္လုပ္လို႔ရနိုင္မည္မဟုတ္ပါလား၊ ကိုယ္ပိုင္ေျမကြက္ရွိၿပီးသူမ်ားအဖို႔မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာေျမကြက္ေပၚတြင္အရႈပ္ အရွင္းကင္းစြာျဖင့္မိမိစိတ္တိုင္းက် ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ျခင္း၊

လြပ္လ ပ္စြာ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာ္လည္းေျမကြက္ဝယ္ယူ၍ေဆာက္ လုပ္ေနထိုင္မည့္သူရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမည့္သူမ်ားကေတာ့စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ပိုင္ဆိုင္မႈခိုင္မာရန္လုပ္သက္ရင့္ေရွ႕ေနမ်ား၊အက်ိဳးေဆာင္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ထိုကဲ့သို႔ေျမအေရာင္းအဝယ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပုံ အဆင့္ဆင့္ေလးေတြကိုျပန္လည္မၽွေဝလိုက္ရပါတယ္

“ေျမ”အေဆာက္အအုံဆိုတာ အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည့္အတိုင္း မည္ကဲ့သို႔ေသာအေဆာက္အအုံကိုေဆာက္ လုပ္မည္ျဖစ္ေစအေျခခံအက်ဆုံး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ေျမကြက္လပ္ ရွိမွသာ ေဆာက္လုပ္လို႔ရနိုင္မည္မဟုတ္ပါ လား၊ ကိုယ္ပိုင္ေျမကြက္ရွိၿပီးသူမ်ားအဖို႔မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာေျမကြက္ေပၚတြင္အရႈပ္ အရွင္းကင္းစြာျဖင့္မိမိစိတ္တိုင္းက် ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ျခင္း၊

လြပ္လပ္စြာ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာ္လည္းေျမကြက္ဝယ္ယူ၍ ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္မည့္သူရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမည့္သူမ်ားကေတာ့စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈရွိေစရန္အတြက္ပိုင္ဆိုင္မႈခိုင္မာရန္လုပ္သက္ရင့္ေရွ႕ေနမ်ား၊အ က်ိဳးေဆာင္မ်ားျဖင့္စနစ္တက်ေဆာင္ ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ထိုကဲ့သို႔ေျမအေရာင္းအဝယ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပုံအဆင့္ဆင့္ေလးေတြကိုျပန္လည္မၽွေဝလိုက္ရပါတယ္

မိမိဝယ္ယူလိုေသာေျမကြက္ကိုမဝယ္ေသးမီပထမဆုံးအေနနဲ႔ အမည္ေပါက္ဟုတ္ / မဟုတ္ကိုလည္းေကာင္း၊အရႈပ္ အရွင္းရွိ/မရွိႏွင့္ေျမပုံရာဇဝင္စစ္ / မစစ္တို႔ကိုလည္းေကာင္းေသခ်ာစြာစစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

အဆိုပါအခ်က္မ်ားအားလုံးစစ္ေဆးၿပီးေသာအခါတြင္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁။ စရံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္္ဆိုရန္(စရံစာခ်ဳပ္ကို ကတိစာခ်ဳပ္ဟုလည္းေခၚပါသည္။)

၂။ ေဖာ္ျပပါေျမကြက္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းအားကန႔္ကြက္လိုပါက ကန႔္ ကြက္နိုင္ပါေၾကာင္းသတင္းစာေၾကာ္ျငာထည့္ရန္။

၃။ ေၾကာျငာပါသည့္ေန႔မွစ၍ (၁၄) ရက္ အထိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္။၄။ေၾကာ္ျငာပါသည့္ရက္မွ (၁၄) ရက္အတြင္းကန႔္ကြက္မည့္သူမရွိပါကေနာက္တစ္ရက္တြင္ေငြ ေပး ေခ်ရန္။ (ကန႔္ကြက္မႈတစ္စုံတစ္ရာရွိခဲ့လၽွင္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းဆက္ လက္ ေဆာင္ရြက္လို႔မရနိုင္ေသာေၾကာင့္ကန႔္ကြက္သူမ်ားႏွင့္အဆင္ေျပေအာင္ ညႇိႏွိုင္းျခင္းကိုအိမ္ရွင္ဘက္မွ ေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီးဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းတြင္လည္း ေဖာ္ျပပါကန႔္ကြက္ခဲ့သူမ်ားပါလက္မွတ္ ေရးထိုးရမည္ျဖစ္သည္။)

၅။ ေလ်ာ့ခ်ဳပ္တစ္ေစာင္ခ်ဳပ္ရန္ (အမည္ေပါက္လုပ္ရန္ ေလ်ာ့ခ်ဳပ္တစ္ေစာင္ခ်ဳပ္ရသည္။)

၆။ ပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ဝယ္ယူသူဘက္မွ အေရာင္းေျမပုံေမးလာလၽွင္ထုတ္ျပနိုင္ရန္္။ (အေရာင္းေျမပုံမရွိပါကပိုင္ရွင္အမည္၊ ေျမတိုင္း / ေျမကြက္အမွတ္၊ မွတ္ပုံတင္မူရင္း၊စရံ စာခ်ဳပ္မိတၱဴမ်ားယူေဆာင္၍ အိုးအိမ္ /စည္ပင္႐ုံးတြင္ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ထုတ္ေပးရပါမည္။)

၇။ ေရာင္းခ်သည့္အိမ္၏တန္ဖိုးအား ရာျဖတ္အဖြဲ႕မွျဖတ္ထားသည့္တန္ဖိုး အ တိုင္းအခြန္ေဆာင္ရန္။(အဆိုပါအခြန္အားရာျပတ္ဌာနကိုေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။)

၈။ ေငြအေက်ေခ်သည့္အခ်ိန္တြင္ မွတ္ပုံတင္႐ုံး၌မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္။

၉။ မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးပစၥည္းလႊဲေျပာင္းယူရန္အတြက္၀ယ္ယူထားေသာအိမ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာရြက္ စာတမ္းခ်ဳပ္ဆိုထားေသာမွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္၊(အခြန္ေဆာင္ၿပီး) အေရာင္း အဝယ္စာခ်ဳပ္၊ဂရံ စာခ်ဳပ္၊မွတ္ပုံတင္မူရင္းႏွင့္ ေျမပုံမ်ားယူေဆာင္၍အိုးအိမ္ (သို႔မဟုတ္)စည္ပင္႐ုံး တြင္အမည္ေျပာင္းရန္။(အမည္ေျပာင္းသည့္အခါတြင္လက္ရွိအေရာင္း အဝယ္ျပဳလုပ္လၽွက္ရွိေသာအိမ္၊ ေျမ၏အစမွအဆုံးထိ အေရာင္း အဝယ္ျပဳလုပ္ထားသူမ်ားႏွင့္ အဆင့္ဆင့္စာခ်ဳပ္စာတမ္းအစုံအလင္ျဖင့္သြား၍လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။)

Ref & Photo Credit : 4ublack

Posted By : Sint Sint (ShweProperty.com)