အဆိပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေရာဂါ (၁၈) ပါး ကို ေပ်ာက္ကင္းနိုင္ေသာ ေၾကာင္လွ်ာသီး ေၾကာင္လွ်ာရြက္ ေၾကာင္လွ်ာပြင့္

ေၾကာင္လွ်ာပင္(Indian Trumpet Flower,Raw Material,Oroxylum indicun Vent ,Bignoniaceae)။ဥံဳ ျမန္မာ့တိုင္ရင္ းေဆးပညာ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ ထြန္းကား ပါေစေသာ္ ။

ေၾကာင္ေလးပ င္ေျမြႏွင့္ းအဆိပ္မ်ိဳးမ်ိဳးနိုင္နင္းေသာေဆးေဖာ္စပ္ရာ၌အသံုးျပဳ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ေခၚသည့္ေၾကာင္လ်ွာရြက္

(က) ေၾကာင္လွ်ာအေခါက္အမႈန္႕ျပဳ၍ ခ်င္း(ဂ်င္း)ရည္ ပ်ားရည္တို႔ႏွင့္ ေရာစပ္လ်က္ ေသာက္ေသာ္ ပန္းနာ ေခ်ာင္းဆို းေရာဂါ ေပ်ာက္၏

(ခ)အေခါက္မႈန္႔ကို ေရေႏြးတြင္၂နာရီခန္ ႔စိမ္၍ စစ္ၿပီးနံနက္ ည ေသာက္ေသာ္ အစာမေၾကေ ရာဂါေပ်ာက္၏

(ဂ)ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ကို ေရစိမ္၍ ၎ေရႏွင့္ ပလုတ္က်င္းေပးေသာ္ ခံတြင္းေျခာက္ကြဲ နာေပ်ာက္ ပါတယ္

(ဃ)သားဖြားၿပီး နာက်င္ကိုက္ခဲသည့္ ေရာဂါ၊ေခါင္းတစ္ျခမ္း ကိုက္ေရာဂါမ်ား အတြက္လည္း ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ကို သံုးနိုင္ ေသးသည္။

(င)အျမစ္ေခါက္ကို အဆစ္ အမ်စ္ ရာဂါဖ်ားေရာဂါ ၊ ၀မ္းေဖာ၊ဝမ္းေရာင္၊၀မ္းကိုက္ေရာဂါမ်ား အတြက္အသံုးျပဳ၏

(စ)ေၾကာင္လွ်ာရြက္ညွစ္ေရကို ေသာက္ေသာ္ ဘိန္းဆိပ္သင့္ ျခင္း ေပ်ာက္၏

(ဆ) ေၾကာင္လွ်ာရြက္ျပဳတ္တို႔ စားက ၀မ္းမီးေကာင္း၏။ နားအူ နားကိုက္ေကာင္း၏

အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေရာဂါ (၁၈) ပါး ကို ေပ်ာက္ကင္းနိုင္ေသာ ေၾကာင္လွ်ာသီး ေၾကာင္လွ်ာရြက္ ေၾကာင္လွ်ာပြင့္

(ဇ)ေၾကာင္လွ်ာအသီးကို ျပဳတ္၍ လည္းေကာင္း၊ ဖုတ္၍ လည္းေကာင္းစားျခင္းျဖင့္ အစာမေၾကေရာဂါ ၊လည္ပင္းႀကီးေရာဂါ၊သရိုက္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။ သုပ္စားျခင္းျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းတြင္း အပူဖုေပါက္ေသာ ေရာဂါ ေပ်ာက္သည္။

(စ်) ေၾကာင္လွ်ာသီးႏွင့္ ၾကက္သားေရာ ခ်က္စားပါက ပန္းနာရင္ၾကပ္ ေရာဂါေပ်ာက္၏

အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေရာဂါ (၁၈) ပါး ကို ေပ်ာက္ကင္းနိုင္ေသာ ေၾကာင္လွ်ာသီး ေၾကာင္လွ်ာရြက္ ေၾကာင္လွ်ာပြင့္

(ည) ေၾကာင္လွ်ာသီးႏွင့္ငါးရံ႕ျဖင့္ ခ်က္စားပါက ကာလ၀မ္းေရာဂါ ေပ်ာက္၏။ အားကို ျဖစ္ေစၿပီး အစာမေၾကေ ရာဂါ၀မ္းပ်က္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။

(ဋ) ေၾကာင္လွ်ာသီး ႏွင့္ ပုစြန္ခ်က္စားက ႏွလံုးေလရိုက္ေရာဂါ ၊ႏွလံုးတုန္၊ရင္တုန္ေရာဂ ါေပ်ာက္၏။

အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေရာဂါ (၁၈) ပါး ကို ေပ်ာက္ကင္းနိုင္ေသာ ေၾကာင္လွ်ာသီး ေၾကာင္လွ်ာရြက္ ေၾကာင္လွ်ာပြင့္

(ဌ) ေၾကာင္လွ်ာသီး ႏွင့္ငါးသေလာက္ခ်က္စားကအေဖာေရာဂါကိုက်ေစ၍လူကို၀ၿဖိဳးေစၿပီး ႏွလံုးအားနည္းျခင္း ကို ေပ်ာက္ေစ သည္။

(ဍ) ေၾကာင္လွ်ာသီး ႏွင့္ငါးေျမြထိုးခ်က္စားကဒူလာေသြး၀မ္း မီးယပ္ေသြး၀မ္း ႏွင့္ ျမင္းသရိုက္ ေရာဂါတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစ၏။

(ဎ) ေၾကာင္လွွ်ာ အျမစ္ကိုေသြး၍လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ အနာ၀င္မန္းလိုက္ျခင္း ေပ်ာက္ကင္းသည္

(ဏ) ေၾကာင္လွ်ာသီးကို (၇)ရက္ ႏွစ္ခါစားေသာ္ သုတ္ခြန္အား တိုးပြားေစ၏၊ေဒါသသံုးပါးကို ၿငိမ္းေစ၏

(တ) ေၾကာင္လွ်ာ အေခါက္အျမစ္ တို့ကို ေသြးလိမ္းေသာ္ေလျဖတ္ေလငန္း တျခမ္းေသ၊တပိုင္းေသ၊ေသြးမေလွ်ာက္ ေလမေလ်ွာက္၊ ထံုနာက်င္နာ၊ ခ်ိနဲ႔ေသာ သူမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္း၏။

(ထ)ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ ၆ ေရြးသား၊ခ်င္းေျခာက္ ၆ ဆရြးသား၊ထန္းလ်က္ ၁၂ ေရြးသားတို႔ကိုေရာ၍ အလံုး သံုးလံုးရေအာင္လံုး၍ နံနက္ ေန႔ ည ဒသမႈျပဳတ္ရည္ႏွင့္ ေသာက္ေသာ္သား ဖြားမီးယပ္ေရာဂါျဖစ္သည့္

အမ်ိဳး သမီးမ်ားသားဖြားၿပီးေနာက္ ၄-၅-၆ရက္တိုင္ေအာင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ကိုက္ခဲနာက်င္ျခင္းတို့ကိုအံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေအာင္ ေပ်ာက္ကင္ းသည္။

(ဒ) ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ကိုအမႈန့္ျပဳ၍ ခ်င္း (ဂ်င္း)သတၳဳရည္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ပ်ားရည္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေရာစပ္၍လ်က္စားေသာ္ ပန္းနာ ေခ်ာင္းဆိုး ေရာဂါသည္ ေပ်ာက္ကင္း ၏။

(ဓ) ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ေရႏွင့္ စပ္၍ ႏြားနို႔၊ပဲစင္းငံုရြက္ သတၳဳရည္ေရာၿပီး ရွဴေပးခဲ့ေသာ္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏

(န) ေၾကာင္လွ်ာ အေခါက္မႈန္႔ကိုေရေႏြးတြင္ ႏွစ္နာရီၾကာမွ် စိမ္၍ စစ္ၿပီးေနာက္တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၁ က်ပ္သားမွ် နံနက္ည ေသာက္ခဲ့ေသာ္ ၀မ္းမီးႏုံ႕ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အစာမေၾကေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏

(ပ) ေၾကာင္လွ်ာရြက္သတၳဳရည္ကိုတိုက္ေသာ္ဘိန္းဆိပ္သင့္သူမ်ားသက္သာေပ်ာက္ကင္းသည္

(ဖ) ေၾကာင္လွ်ာရြက္ကို သို႔မဟုတ္ ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ကို ေရႏွင့္စိမ္၍ ၎ေရကို ပလုတ္က်င္းေပး ခဲ့ေသာ္ ခံတြင္းေျခာက္ကဲြနာ ေပ်ာက္ကင္း၏။

(ဗ) ေၾကာင္လွ်ာပြင့္ကိုသုတ္စားျခင္း၊ ေရေႏြးေဖ်ာၿ္ပီး တို႔ျပဳတ္စားျခင္း ျဖင့္ ႏႈတ္မၿမိန္နာအတြက္ ေပ်ာက္ကင္း ၏။

ေရႊရင္ေက်ာ္ ေစပိုင္ပညာရွင္ ဆရာျဖိဳးပိုင္(၀ူခုန္း ဣစာၦသယမဟိဒၶိတန္ခိုးရွင္)

WunYan