သ တင္းေပးတိုင္ၾကားမႈႏွင့္ လမ္းၫႊန္မႈအရ ေမာ္လၿမိဳင္ ေက်ာက္မီးေသြးရံု ငါးပုဇြန္လက္ကားဒိုင္မ်ားသို႔ေရာက္ ရွိျဖန္႔ခ်ီလ်က္ရွိေသာ ငါးပုဇြန္မ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ရွိ အစားအေသာက္တြင္ ထည့္သံုးရန္ခြင့္မျပဳထားေသာ တာရွည္ခံဓါတုေဆးရည္မ်ား ထည့္သြင္းသံုးစြဲထားျခင္းရွိမရွိ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ၿမိဳ႕နယ္အစာေဆးဝါးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ျပည္နယ္စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး mobile lab van ႏွင့္အတူ မိမိတို႔ အဖြဲ႕သားမ်ား ကြင္းဆင္း နမူနာယူ ဓါတ္ခြဲစစ္ေ ဆးမႈမ်ား တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

နယ္စံုမွ ေရာက္ရွိလာေသာ ငါးပုဇြန္မ်ား အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းလာသည္ဟုဆိုေသာ ငါးပုဇြန္မ်ား မ်ိဳးစံုေတြ႕ရွိရၿပီး ငါးပုဇြန္ဒိုင္ ၁၅ ဆိုင္မွ သံသယရွိနမူနာ ၁၃ မ်ိဳး နမူနာရယူစစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ ဆိုင္၄ ဆိုင္ (စစ္ေဆးခ်ိန္မွာ ၎ ၄ဆိုင္သာငါးႏွပ္ငါးက်န္ရွိ)ရွိ ငါးႏွပ္ငါး အမယ္အားလံုးမွာ တာရွည္ခံ FORMALIN ေဖာ္မလင္ ထည့္သြင္းသံုးစြဲထားေျကာင္း ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆး အတည္ျပဳခ်က္အရ အတူလိုက္ပါလာေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ငါးပိႆာခ်ိန္ ၁၈၀ ကို သိမ္းဆည္း၊

ဆိုင္ရွင္မ်ားကိုခံဝန္ေရးထိုးေစျပီး စားသံုးရန္မသင့္ အဆိုပါငါးႏွပ္မ်ားကို မုေယာင္းအမွိုက္က်င္းသို႔ပို႔ေဆာင္ ဖ်က္ဆီးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္ပူးေပါင္းစစ္ေဆးမႈျပဳခဲ့ေသာဌာနဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ကို မိမိတို႔အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ပဓါနမထား ဆံုးရွံုးခံၿပီး ပူးေပါင္းကူညီေပးပါေသာ ငါးပုဇြန္ဒိုင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကို ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း….ငါးပုဇြန္မ်ားတာရွည္ခံဖို႔အတြက္ ဝိသမ စီးပြါးေရးသမားမ်ားက သိလို႔ျဖစ္ေစ တမင္သက္သက္ျဖစ္ေစ ျပည္သူမ်ားေဘးကင္းေရးကို အေလးမမူပဲ ခြင့္မျပဳထားေသာ ေဖာ္မလင္ ဓါတုေဆးရည္မ်ား သံုးစြဲတတ္ၾကပါတယ္။

ျမန္ျမန္ပုပ္သိုးလြယ္ေသာ ပင္လယ္စာ ငါးပုဇြန္မ်ားမွာလည္းသံုးစြဲလာၾကပါတယ္ ။ ယေန႔ျဖစ္စဥ္မွာ လက္ရွိ ဒိုင္မ်ားမွ formalin အသံုးျပဳျခင္း အေနအထား သံသယအျဖစ္မေတြ႕ရွိေသာ္ျငားလည္း ငါးမ်ားစတင္ ဖမ္းဆီး ပို႔ေဆာင္ သယ္ယူရာတစ္ေလွ်ာက္မွာ တနည္းနည္းနဲ႔ ထည့္သြင္းခဲ့ေသာ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

ပထမအႀကိမ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မူရင္း ထည့္သြင္းလာႏိုင္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ေဖါက္သည္တင္သြင္းသည့္ ေနရာမ်ားကို ေဖၚထုတ္ ဆက္လက္စံုစမ္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ေနာင္တြင္ ယခုအေနအထားမ်ိဳး ဆက္လက္ေတြ႕ရွိပါက ထိေရာက္ျပင္းထန္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္ ။

ကိုယ့္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား ေဘးကင္းေရးအတြက္ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္သလို ျပည္သူမ်ားဘက္ကလည္း တာဝန္သိစြာျဖင့္ တိက်ေသခ်ာေသာ သတင္းေပး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာတင္ျပ တ္ိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

Tts, ZN.H (ေလးစားမႈျဖင့္ ခရက္ဒစ္)