လက္ ဖက္ရည္ဆိုင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လက္ဖက္ရည္ဖန္ခြက္ေတြဟာ’ကိုင္း’မပါတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါေလာက္ပူတာ ‘ကိုင္’း မပါတ့ဲဖန္ခြက္ သုံးတာကို အ့ံၾသမိတယ္။

ေျပာင္းျပန္အေနနဲ႔ အေအးဆိုင္က ဖန္ခြက္ေတြ ကေတာ့ ‘ကိုင္း’ ပါတာေတြ႔ရတယ္။

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္က ဖန္ခြက္ေတြမွာ ကိုင္းမပါဘဲ အေအးဆိုင္က ဖန္ခြက္ ေတြမွာ ကိုင္းပါတာ စဥ္းစားမရဘူး။

U Tin Ko