မ ဟာေဝဒဗၺ မႏၲာန္ေတာ္ႀကီး႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရန္္

ေရႊမိုးေငြြမိုး႐ြာသြန္းေစနိုင္သည့္္ မဟာေဝဒဗၺမႏၲာန္ေတာ္ႀကီအား စန္းယွဥ္ဓနသိဒၶိနကၡတ္မြန္းတည့္ခ်ိ္္န္တြင္႐ြြတ္ဖတ္ပူေဇာ္နိုင္သကဲသို႔ ဓနသိဒၶိနကၡတ္အေပၚ မြနး္တည့္မ်ဥ္းျဖတ္ခ်ိန္တြင္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါက​ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအက်ိဳးစီးပြားမ်ားလ်ွင္ျမန္စြာရရိွနိုင္မည္ျဖစ္ေလသည္္(မည္သည့္အခ်ိ္န္မဆို႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါကလည္းကုသိုလ္အက်ိဳးရရိွမည္သာျဖစ္ေလသည္)။

စန္းယွဥ္ ဓနသိဒၶိနကၡတ္္

မြန္းတည့္ခ်ိန္

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္္​ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္္​ တပို႔တြဲလဆန္​း ၂ ရက္​ 26.1.2020 တနဂၤ​ေႏြ​ေန႔ မြန္​းတည္္​့ ၁၂း၄၈ မွ ၁း၄၂ အတြင္​း ရြြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ဓနသိဒၶိနကၡတ္္​အ​ေပၚ မြန္​းတည္​့မ်ဥ္းျဖတ္ခ်ိိန္​

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္္ ျပာသိုိလျပည္​့​ေက်ာ္​ ၁ ရက္​10.1.2020 ​ေသာၾကာ​ေန႔ မြန္းလြဲဲ ၂း၀၇း၁၅ မွ ၂း၅၈း၅၃အတြင္းရြြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္္​ ျပာသိုိလျပည္​့​ေက်ာ္​၂ ရက္​ 11.1.2020 စ​ေန​ေန႔ မြန္​းလြဲ ၂း၀၃း၁၉ မွ ၂း၅၄း၅၇ အတြင္​း ရြြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္္​ ျပာသိုိလျပည္​့​ေက်ာ္​ ၃ ရက္္ 12.1.2020 တနဂၤ​ေႏြ​ေန႔ မြန္​းလြဲဲ ၁း၅၉း၂၃ မွ ၂း၅၁း၀၁ အတြင္​း ရြြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္​ ျပာသိုလျပည္​့​ေက်ာ္​ ၄ ရက္​ 13.1.2020 တနလၤာ​ေန႔ မြန္​းလြဲဲ ၁း၅၅း၂၈ မွ ၂း၄၇း၀၅ အတြင္​းရြြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္္​ ျပာသိုိလျပည္​့​ေက်ာ္​ ၅ ရက္​ 14.1.2020.အဂၤါ​ေန႔ မြန္​းလြဲ ၁း၅၁း၃၂ မွ ၂း၄၃း၁၀ အတြင္​း ရြြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္္​ ျပာသိုိလျပည္​့​ေက်ာ္​ ၆ ရက္​ 15.1.2020 ဗုဒၶဟူး​ေန႔မြန္​းလြဲဲ ၁း၄၇း၃၆ မွ ၂း၃၉း၁၄အတြင္​း ရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္္​ ျပာသိုိလျပည္​့​ေက်ာ္​ ၇ ရက္္ 16.1.2020.ၾကာသာပ​ေတး​ေန႔ မြန္္းလြဲ ၁း၁၄၄၃း၄၀ မွ ၂း၃၅း၁၈ အတြင္​း ရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​နိင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္္​ ျပာသိုိလျပည္​့​ေက်ာ္​၈ ရက္​17.1.2020. ​ေသာၾကာ​ေန႔ မြန္္းလြဲ ၂း၃၉း၄၄ မွ ၂း၃၁း၂၂ အတြင္​း ရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္္​ ျပာသိုိလျပည္​့​ေက်ာ္​ ၉ ရက္္ 18.1.2020 စ​ေန​ေန႔ မြန္​းလြဲ ၁း၃၅း၄၈ မွ ၂း၂၇း၂၆ အတြင္​း ရြြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္​ ျပာသိုလျပည္​့​ေက်ာ္​ ၁၀ရက္​19.1.2020 တနဂၤ​ေႏြ​ေန႔ မြန္​းလြဲဲ ၁း၃၁း၅၂ မွ ၂း၂၃း၃၀ အတြင္​းရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္္ျပာသိုိလျပည္​့​ေက်ာ္​ ၁၁ ရက္​ 20.1.2020 တနလၤာ​ေန႔ မြန္​းလြဲ ၁း၂၇း၅၀ မွ ၂း၁၉း၃၄ အတြင္​း ရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္္ ျပာသိုလျပည္​့​ေက်ာ္​ ၁၂ ရက္​ 21.1.2020 အဂၤါ​ေန႔ မြန္​းလြဲ ၁း၂၄း၀၀ မွ ၂း၁၅း၃၈ အတြင္​းရြြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္္ ျပာသိုိလျပည္​့​ေက်ာ္​ ၁၃ ရက္​ 22.1.2020. ဗုဒၶဟူး​ေန႔ မြန္​းလြဲ ၁း၂၀း၀၄ မွ ၂း၁၁း၄၂ အတြင္္း ရြြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္္​ ၁၃၈၁ခုႏွွစ္​ ျပာသိုိလျပည္​့​ေက်ာ္​ ၁၄ ရက္​ 23.1.2020 ၾကာသာပ​ေတး​ေန႔ မြန္​းလြဲဲ ၁း၁၆း၀၉ မွ ၂း၀၇း၄၆ အတြင္​း ရြြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္္ ျပာသိုိလျပည္​့​ေက်ာ္​ ၁၅ ရက္​ 24.1.2020 ​ေသာၾကာ​ေန႔မြန္​းလြဲ ၁း၁၂း၁၃ မွ ၂း၀၃း၅၂ အတြင္​း ရြြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္္​ တပို႔ိတြဲလဆန္​း ၁ ရက္​ 25.1.2020 စ​ေန​ေန႔မြန္​းလြဲ ၁း၀၈း၁၇ မွ ၁း၅၉း၅၅ အတြင္​းရြြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္္ပါသည္​။ (တ႐ုတ္​ႏွစ္​သစ္​ကူး​ေန႔)

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္္​ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္္​ တပိုိ႔တြဲလဆန္​း ၂ ရက္​ 26.1.2020 တနဂၤ​ေႏြ​ေန႔ မြန္​းတည္​့ ၁၂း၄၈ မွ ၁း၄၂ အတြင္​း ရြြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုိင္​ပါသည္​။ (စန္​းယွဥ္​ ဓနသိဒၶနကၡတ္​မြန္​းတည္​့ခ်ိန္​)

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္္​ တပို႔ိတြဲလဆန္​း ၃ရက္​ 27.1.2020 တနလၤာ​ေန႔ မြန္​းလြဲဲ ၁း၀၀း၂၅ မွ ၁း၅၂း၀၃ အတြင္​း ရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္္​ တပိုိ႔တြဲလဆန္​း ၄ ရက္​ 28.1.2020 အဂၤါ​ေန႔ မြန္​းတည္္​့ ၁၂း၅၆း၂၉ မွ ၁း၄၈း၀၇ အတြင္​း ရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္္ တပို႔ိတြဲလဆန္​း ၅ ရက္​ 29.1.2020.​ဗုဒၶဟူး​ေန႔ မြန္​းတည္္​့ ၁၂း၅၂း၃၃ မွ ၁း၄၄း၀၁ အတြင္​းယရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္္ တပို႔တြဲလဆန္​း ၆ ရက္​ 30.1.2020 ျကာသာပ​ေတး​ေန႔ မြန္​းတည္​့ ၁၂း၄၈း၄၁ မွ ၁း၃၆း၁၉ အတြင္​း ရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္​ တပို႔တြဲလဆန္​း ၇ ရက္​ 31.1.2020 ​ေသာၾကာ​ေန႔ မြန္​းတည္​့ ၁၂း၄၄း၄၁ မွ ၁း၃၆း၁၉ အတြင္​းရြြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္​ တပိုိ႔တြဲလဆန္​း ၈ ရက္​ 1.2.2020 စ​ေန​ေန႔ မြန္​းတည္​့ ၁၂း၄၀း၄၅ မွ ၁း၂၃း၂၃ အတြင္​း ရြြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္္​ တပို႔တြဲလဆန္​း ၉ ရက္​ 2.2.2020 တနဂၤ​ေႏြ​ေန႔ မြန္​းတည္​့ ၁၂း၃၆း၅၀ မွ ၁း၃၂း၂၃ အတြင္​း ရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

ေဇယ်တုသကၠရာဇ္္​ ၁၃၈၁ခုႏွစ္​တပိုိ႔တြဲလဆန္​း ၁၀ ရက္​3.2.2020 တနႅၤာ​ေန႔ မြန္​းတည္​့၁၂း၃၂း၅၄ မွ ၁း၂၄း၃၂ အတြင္​း ရြြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​ႏိုင္​ပါသည္​။

၂၀၂၀. ၂ လပိုိင္​းအတြင္​း ရြတ္​ဖတ္​ပူ​ေဇာ္​လိုိသူမ်ားအတြက္​ ​ေျပာ​ေပးမည္​။(( ေကာင္းက်ိဳးလိုရာျပည့္ပါေစ))

ေ၀ဒဗၺ ဇာတ္္​​ေတာ္​

ရတနာမိုး ႐ြာသြြန္းေစေသာ မဟာေဝဒဗၺမႏၲာန္ ေတာ္ႀကီး။ငါးရာငါးဆယ္္ ဇတ္ေတာ္လာ ေဝဒဗၺဇာတ္ေတာ္။ျမတ္စြာဘုရား၊ဘုရားေလာင္းဘဝကျဖစ္သည္။ေဝဒဗၺမႏၲာန္ကိုိ တတ္က်ြမ္းေသာ ပုဏၰားတေယာက္ထံ၌ ပညာသင္ယူေလ၏။

ဆရာပုဏၰားသည္ ဓနသိဒိၶိနကၡတ္မြန္းတည့္ခ်ိန္၌ ေကာင္းကင္ကိုၾကည့္၍ ေဝဒဗၺမႏၲာန္ကို ႐ြတ္လ်ွင္ ရတနာမိုး႐ြာသြန္းေလ၏။တေန႔ေသာအခါ အမႈ႕ကိစၥရိွိသျဖင့္ ခရီးသြားေသာအခါ လမ္းခရီးတြင္ ခိုးသားဓားျမ တို႔ဖမ္းဆီးျခင္းခံရေလသည္။ဆရာကိုဖမ္း

ဆီးထားၿပီး တပည့္ျဖစ္သူကိုိ ဆရာအားေ႐ြးႏႈတ္ယူရန္ ဥစၥာျပန္ယူခိုင္းေလသည္။ဘုုရားေလာင္းသည္ပုဏၰား ယေန႔ဓနသိဒၶိနကၡတ္စန္းယွဥ္၍ မြန္းတည့္လိမ့္မည္ မႏၲာန္အစြမ္းျဖင့္ ရတနာမိုး မ႐ြာပါေစနွင့္ဟု ဆရာ

ကိုမွာၾကား၍ ဆရာကိုေ႐ြးရန္ ဥစၥာ ျပန္သြားယူေလသည္။ခိုးသူတိုိ႔လက္ထဲဆင္းရဲဒဏ္ မခံလိုေသာ ဆရာသည္ မႏၲာန္ကို႐ြတ္ ရတနာမိုး႐ြာေစၿပီး ခိုးသူတို႔ကိုေပးကာလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေလသည္။

ထိုိ ခိုးသားဓားျမတို႔ကို အျခားေသာခိုးသား ဓားျမတို႔က ဖမ္းဆီးလုယက္ျပန္ေလသည္ အဖမ္းခံရေသာခိုးသားတို႔က ဥစၥာလိုလ်ွင္ကိုိဖမ္းပါဟု လက္ေထာက္ျခေလသည္။ပုဏၰားလည္း ဒုတိယအႀကိ္မ္ အဖမ္းခံရျပန္ေလသည္။

ခိုးသားဓားျမမ်ားက ရတနာမိုး႐ြာရန္္ ခိုိင္းေစေသာအခါ ဓနသိိဒၶိနကၡတ္မြန္းတည့္ရန္ တလလိုေသး၍ တလေစာင့္ခိုင္းရာ ခိုးသားဓားျမမ်ားကလိ္မ္လည္သည္ အစြမ္းမျပေကာင္းလား ဆိုကာအမ်က္ထြက္၍ ဆရာ ပုဏၰားကိုိ သတ္ျပစ္လိုက္ၾကေလသည္။

ခိုးသားဓားျမ အုပ္စု အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ၾကျပန္ရာနွစ္ေယာက္သာက်န္ေလ၏တေယာက္ကဥစၥာကိုိေစာင့္ေနခဲ့ၿပီး က်န္တေယာက္္ ကစားေသာက္ရန္အလို႔ငွာ ႐ြာနီးခ်ဳပ္စပ္္သို႔ အစားအစာ အရွာေဖြ သြားေလသည္။

အစားအစာယူ၍ျပန္လာသူကိုိ ဥစၥာေစာင့္ရန္ က်န္ေနသူကလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ၿပီး ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို အပိုိင္ႀကံလိုက္ၿပီး အသင့္ရိွေနေသာ အစားအစာကိုစားေသာက္ၿပီးေသာအခါ ေသဆုးံေလသည္။အစာရွာသြားသူကအစာထဲအဆိိပ္ခတ္ထားျခင္းျဖစ္ေလသည္။

နွစ္ဦးစလုးံေသၿပီး ပိုင္ရွင္မဲ့ဥစၥာတို႔သာ က်န္ေနခဲ့ ေလေတာ့သည္။ဆရာကိုေ႐ြးရန္္ ဥစၥာျပန္ယူေသာဘုရားေလာင္းသည္ ပိုင္ရွင္မဲ့ေနေသာ အစာထဲခတ္ထားေသာအဆိပ္သင့္ကာဥစၥာ ပစၥည္းမ်ားကို တဦးတည္းရရိွေလသည္။ ဇာတ္ေတာ္လာေဝဒဗၺမႏၲာန္ေတာ္ႀကီးမွာ မည္သည့္မႏၲာန္မွန္းမသိရိွရေပ။

သီလသမာဓိိ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ(အာရုံျဖင့္ရွာေဖြ ေဖာ္ထုပ္ေရးသားပူေဇာ္သည္ဟု မွတ္သားရဘူးသည္)​​​ရတနာသုးံပါး၏ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကိုပူေဇာ္ကန္ေတာ့သစၥာျပဳဂါထာေတာ္မ်ားပင္ျဖစ္​ေလသည္။

တခ်ိဳ႕ပညာရိိွပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီမွ မဟာ ေဝဒဗၺ မႏၲာန္္ေတာ္ႀကီးကို ေဖာ္ထုပ္ေပးသနားခဲ့သည္ဟု လည္းဆို​လသည္။မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ရတနာသုးပါး၏ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္တို႔ကိုိ

႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရသည္ျဖစ္ရာေလာကီေလာကုတ္နွစ္ျဖာေသာအက်ိုူဳးတရားမ်ားျဖစ္​ထြန္​း​ေ​စရန္​ ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ၾကည့္ပါဟုတိုက္​တြန္​းလိုိက္​ရ​ေပသည္​။လက္​ေ​တြ႔အက်ိဳးထူးမ်ား ကိုယ္တိုင္သိရိွရပါလိမ့္မည္​။

(​ေကာင္​းက်ိဳးလိုိရာ ျပည္​့ပါ​ေစ)