ျမန္ မာနိုင္ငံ မွာ အေရး ကိစၥ ေပၚ လာတိုင္း ေရွ႕တန္း က ကူညီ ဖို႔ အသင့္ရွိ ေနတဲ့ မိတ္ ေဆြ ေကာင္း ပီသ တဲ့ ဂ်ပန္

ျမန္ မာနိုင္ငံ တြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္‌ေန႔ ၌ က်င္းပ ရန္ စီစဥ္ထား သည့္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲ ကို တရားမၽွတၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ျဖစ္ေစေရး ဂ်ပန္နိုင္ငံက ယန္း ၁၈၁ သန္းတန္းဖိုးရွိ “ေရြးေကာက္ပြဲ အကူအညီေပးေရး စီမံကိန္း” တစ္ရပ္ကို UNDP ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္း ေပးအပ္ေရး အတြက္ စာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးလဲလွယ္ျခင္းကို မေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ေပးအပ္သည့္ “ ေရြးေကာက္ပြဲ အကူအညီ ေပးေရး စီမံကိန္း” အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးလဲလွယ္ျခင္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ သံ အမတ္ Mr. MARUYAMA Ichiro ႏွင့္ ကုလသ မဂၢဖြံ့ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္( United Nations Development Programme, UNDP) ျမန္မာနိုင္ငံ႐ုံး၏ တာဝန္ခံအရာရွိ၊ ဒုတိယဌာေန ကိုယ္ စားလွယ္ Ms. Dawn Del Rio တို႔က
စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး လဲလွယ္ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္သံ႐ုံး ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အရ ယခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ တတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပရန္စီစဥ္ ထားၿပီး တရားမၽွတၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို က်င္းပျခင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။ ထိုကဲ့သိုေသာ အေျခအေနမ်ား တြင္ ဤစီမံကိန္း အရ UNDP ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံ တစ္ ဝန္းရွိ မဲ႐ုံမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ ဖ်က္ပစ္၍မရေသာ မင္ရည္မ်ား ေပးအပ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ား တစ္ႀကိမ္ထပ္ပို၍မဲေပးျခင္းကို ကာကြယ္ တားဆီးနိုင္ရန္ အသုံးျပဳ ျခင္းျဖင့္ တရားမၽွတၿပီး ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပနိုင္ရန္ အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရ သည္ ယခင္တစ္ေခါက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ လည္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အေရးအဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယခု ဒုတိယ အႀကိမ္ ေျမာက္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခု တစ္ေခါက္ ေထာက္ပံ့သည့္ စီမံကိန္းမွ တစ္ဆင့္ လြတ္ လပ္ၿပီး တရားမၽွတ ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပနိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ျမန္မာ နိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အစြမ္းကုန္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ဆက္ လက္ ပံ့ပိုးကူညီသြားပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

source : ပန္ပန္