အျမင္ ကြဲလြဲေနၾကသည့္အခ်က္အား ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ အျခားမဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေက်ာ္မင္းသမီး တေယာက္ ေငြေခ်းၿပီးေနာက္ျပန္မဆပ္၍ ေငြရွင္က ပုဒ္မ ၄၂၀ လိမ္လည္မူ႔ျဖင့္ စြဲဆိုသည့္အခါ ေထာင္ဒဏ္က်ခံသြားရသည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္ ထိုကိစၥအေပၚအခ်ိဳ႕က ေထာင္ဒဏ္က်ခံလိုက္ရ ေသာ္လည္း တန္ေၾကာင္း။ ေငြသိန္း ၁၂၀၀ နဲ႔ ေထာင္ ၁ ႏွစ္ လဲလိုက္ရသည္မွာ နစ္နာစရာမရွိ ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာဆိုေနၾကသည္ကိုေတြ႕လိုက္ရပါ သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ယူဆခ်က္သည္မွန္ကန္ပါရဲ႕လား။ No ပါ။ တက္တက္စင္ေအာင္လြဲပါသည္။ ေထာင္ဒဏ္က်ခံ လိုက္ယုံမ်ျဖင့္ ေငြေပးဆပ္ရန္တာ၀န္မွ ကင္းလြတ္သြားျခင္းမရွိပါ။လိမ္လည္မူ႔ ၄၂၀ သည္ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ စြဲဆိုျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ေထာင္က်သြားေသာ္ျငား ေငြျပန္မဆပ္ပါက တရားမေၾကာင္းအရ ေငြရလိုမူ႔ျဖင့္ ေငြရွင္က တရားစြဲဆိုခြင့္ရွိပါေသးသည္။ (သတိခ်ပ္ရန္မွာေတာ့ ေငြေပးဆပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေန႔မွ ၃ ႏွစ္အတြင္း စြဲဆိုရန္ေတာ့လိုပါသည္။ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္သြားလ်င္ေတာ့ အေဟာသိကံ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။)

တရားမေၾကာင္းျဖင္္ စြဲဆိုၿပီးေနာက္အမူ႔ႏိုင္ခဲ့လ်င္ ၁။ ေငြေပးဆပ္ရမည့္သူ ပိုင္ဆိုင္သည့္ အိမ္ၿခံေျမ တိုက္ခန္းမ်ားကို ေလလံပစ္၍ မိမိေငြမ်ားကို ျပန္လည္ ရယူႏိုင္သည့္အခြင့္အေရး ေငြရွင္ထံတြင္ ရွိပါသည္။ ၂။ ေငြေပးဆပ္ရမည့္

သူသည္ ေပးဆပ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါလ်က္ တမင္မေပးဆပ္လ်င္ ၎အေပၚ ေငြရွင္မွတရားမေထာင္ခ်မွတ္‌ ေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိပါသည္။တရား႐ုံးမွ တရားမေထာင္ ခ်မွတ္ႏိုင္ ပါသည္။

အကယ္၍ လုံး၀ေပးဆပ္စရာမရွိခဲ့လ်င္ေတာင္မွ ေနာက္တခ်ိန္ ေငြေခ်းသူထံတြင္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာပါက ေလလံပစ္၍ ရယူခြင့္ ေငြရွင္ထံတြင္ ရွိပါေသးသည္။ထို႔ေၾကာင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ရေသာ္ ေငြကိစၥသည္ မေပးဆပ္မခ်င္း ေသသည့္တိုင္ေအာင္တာ၀န္ရွိမည္ျဖစ္ပါေကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ခရက္ဒစ္