ထူး ဆႏ္းျစာသူ႔ နဲ႔အသားထိလိုကၸါက ေရာဂါမ္ားေပ္ာကၠင္းတယၦိဳၿပီး ၾအႏႅိဳင္းမြာ နာမၫ္ႀကီးေေနသာ အဘိုး (႐ုပ္သံ)

သဘာဝ တရားရိပ္သာ၊ က္ိဳက္ေခါကၻဳရားႏြင့္ တာဝတကၠသိုလ္ၾကား၊ ဘုရားကုႏ္းေက္းျရာ၊ သံလ္င္ၿမိဳ႕နယၼြ

ခါးနာ /ဒူးနာ /ဇာတ္ေၾကာတက ္/ခႏၶာကိုယ္ ေညာင္းကိုက္ /

ေအညာင္းမိ ေဝဒနာရြငၼ္ားအား ထူးဆႏ္းျစာသူ႔ နဲ႔အသားထိလိုကၸါက ေရာဂါမ္ား ေပ္ာကၠင္းတယၦိဳၿပီး ၾအႏႅိဳင္းမြာ နာမၫ္ႀကီးေနေသာ အဘိုး (႐ုပ္သံ)

အနယၷယ္အရပ္ရပၼြ လာေရာကၠဳသသူမ္ား မ္ား်ပားလၽြက္ရြိေၾကာင္း သိရပါသၫ္

ေဆးေမၾၾကး ၊ ေဆးမထိုး ၊ မနင္း၊ မႏြိပၻဲနဲ႔ နာက္ငၲဲ့ေနရာ ေ်ပာ်ပရံုနဲ႔ ေ၀ဒနာသက္သာ ေစေရသာ ေအၾကာင္းအရင္းမြာ

သမၼထ နဲ႔ ကု်ခင္းမဟုတ္ ၊ ေအစာင့္ေအရြာကၷဲ႔ ကု်ခင္းမဟုတၻဲ ေၾတ႔ရြိထားတဲ့ တရားနဲ႔ စိတၷဲ႔သာ ကုသ်ခင္း်ဖစ္ေၾကာင္း သိရြိရပါသၫ္။

Credit-သမီးရြင္

Unicode

ထူးဆန္းစြာသူ႔ နဲ႔အသားထိလိုက္ပါက ေရာဂါမ်ားေပ်ာက္ကင္းတယ္ဆိုၿပီး အြန္လိုင္းမွာ နာမည္ႀကီးေနေသာ အဘိုး (႐ုပ္သံ)

သဘာဝ တရားရိပ္သာ၊ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားႏွင့္ တာဝတကၠသိုလ္ၾကား၊ ဘုရားကုန္းေက်းရြာ၊ သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္မွ

ခါးနာ /ဒူးနာ /ဇာတ္ေၾကာတက ္/ခႏၶာကိုယ္ ေညာင္းကိုက္ /

အေညာင္းမိ ေဝဒနာရွင္မ်ားအား ထူးဆန္းစြာသူ႔ နဲ႔အသားထိလိုက္ပါက ေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းတယ္ဆိုၿပီး အြန္လိုင္းမွာ နာမည္ႀကီးေနေသာ အဘိုး (႐ုပ္သံ)

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ကုသသူမ်ား မ်ားျပားလၽွက္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္

ေဆးမေႂကြး ၊ ေဆးမထိုး ၊ မနင္း၊ မႏွိပ္ဘဲနဲ႔ နာက်င္တဲ့ေနရာ ေျပာျပ႐ုံနဲ႔ ေဝဒနာသက္သာ ေစရေသာ အေၾကာင္းအရင္းမွာ

သမၼထ နဲ႔ ကုျခင္းမဟုတ္ ၊ အေစာင့္အေရွာက္နဲ႔ ကုျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေတြ႕ရွိထားတဲ့ တရားနဲ႔ စိတ္နဲ႔သာ ကုသျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Credit-သမီးရွင္