သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆု
င- ၂၀၄၅၈၈

သိန္းတစ္ေသာင္း
ဏ ၉၅၄၆၂၅

သိန္းငါးေထာင္
ဍ ၃၅၃၇၈၇
ကဃ ၁၁၁၉၃၈

သိန္းႏွစ္ေထာင္
လ ၇၉၃၁၉၃
ဝ ၆၉၃၉၆၆
ဟ ၂၇၂၉၈၃
ဎ ၂၁၁၉၁၇

သိန္းတစ္ေထာင္
ထ ၈၃၀၃၈၆
ဇ ၅၉၄၀၄၄
က ၁၀၆၃၂၃

ကဂ ၅၈၀၀၉၈
ဆ ၄၅၄၀၉၄
ဆ ၂၄၁၆၆၆
အ ၉၂၈၈၂၀
ဝ ၈၀၅၉၇၀

သိန္း(၅၀၀)ဆု
ရ ၉၅၂၆၁၃
ဠ ၈၂၃၇၀၀
ကဃ ၆၄၂၁၅၃
ဓ ၄၁၅၂၈၆

ဟ ၈၃၉၃၀၄
ဎ ၁၃၇၀၁၅
မ ၁၁၃၃၄၅
ထ ၄၈၇၂၇၁
လ ၃၅၆၇၉၆

ဝ ၃၇၇၃၄၉
ဍ ၁၄၀၆၆၂
ဘ ၈၀၀၈၅၃
ရ ၄၁၅၆၆၉
ဏ ၄၃၀၉၇၅

ကင ၃၈၇၁၄၉
အ ၃၁၇၈၄၁
ထ ၇၂၄၅၉၉
စ် ၁၅၈၇၉၈

သိန္း(၂၀၀)ဆု
ည ၃၂၃၇၇၂
ဇ ၁၂၃၆၂၇
ဎ ၈၄၄၇၈၂

ည ၉၄၀၇၈၃
ဃ ၁၀၀၃၆၈
အ ၂၇၆၄၄၀
လ ၆၆၂၉၂၀

ဘ ၈၄၂၈၃၃
ဓ ၃၈၄၂၃၁
ဃ ၅၀၃၉၀၅
ဓ ၂၉၈၂၃၇

အ ၂၀၆၃၈၆
ထ ၁၂၇၄၃၆
ဇ ၄၉၃၂၇၄
အ ၅၀၃၆၉၂

ဘ ၄၇၁၅၃၆
ဌ ၃၃၀၆၉၃
ဠ ၃၀၁၉၃၅
ပ ၃၃၂၀၈၅

င ၆၁၀၉၉၃
ဃ ၇၁၃၃၉၁
ကခ ၇၀၈၅၀၈
ကဃ ၁၅၄၀၃၃

သိန္း(၁၀၀)ဆု
န ၄၇၈၃၃၉
အ ၆၀၀၉၁၈
စ် ၈၇၅၂၆၇

ဆ ၁၃၉၉၉၈
ည ၆၅၇၉၇၅
တ ၈၆၄၅၉၈
င ၉၁၀၆၈၂

ကဃ ၃၉၅၂၁၈
စ ၅၈၉၃၁၈
ဌ ၃၀၆၄၀၇
ပ ၉၆၆၃၈၀

ဠ ၆၃၄၁၅၂
ကင ၆၃၅၄၃၄
ဌ ၆၁၇၃၄၉
မ ၄၁၄၇၄၂

ဘ ၂၁၅၀၁၉
မ ၇၃၀၂၂၃
ယ ၆၂၅၈၂၉
ဎ ၁၈၄၃၄၀

တ ၁၅၀၆၈၈
င ၇၇၂၅၇၁
လ ၅၃၀၉၆၅
ဗ ၇၃၀၁၈၇

က ၂၇၉၂၆၂
ပ ၁၄၁၃၅၈
ခ ၈၀၂၂၁၂
ဆ ၅၈၇၀၇၀

သ ၁၂၈၂၈၀
ယ ၃၃၈၃၂၆
န ၂၃၂၈၉၉

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲမွဆယ္သိန္းဆုထိ အကၡရာနဲ႔ဂဏန္းအားလုံးအစဥ္လိုက္တူမွရမည္။

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၅)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္။

ထ ၃၅၈၁၅
ဝ ၂၇၈၆၅
ဖ ၉၀၅၁၀
ဏ ၅၉၅၇၃

ဏ ၁၁၃၉၇
က ၂၈၀၃၂
သ ၆၂၄၂၅
ဃ ၈၁၄၄၆

ဆ ၅၇၅၂၃
ဓ ၂၈၈၂၁
ဖ ၃၃၄၂၃
ကင ၅၈၈၀၃

ဍ ၇၃၁၄၉
ကဂ ၂၂၈၆၆
ယ ၄၉၄၉၀

ေဝဆာဆာပေဒသာ(၂)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၄)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္။

ကဃ ၆၀၀၁
ယ ၆၃၀၁
ဝ ၇၆၃၇
က ၁၄၂၇

ဠ ၉၀၉၂
ကခ ၁၄၅၈
ဆ ၄၉၆၅
ပ ၁၆၇၉

ဎ ၁၅၇၆
လ ၉၇၂၃
ဒ ၇၂၃၆
ထ ၄၄၇၇

ဒ ၁၅၅၅
ဌ ၃၆၃၁
ကဃ ၁၆၂၉

ေဝဆာဆာပေဒသာ(၁)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၃)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္။

ကဃ ၂၈၆
ကက ၈၃၂
ဘ ၂၉၈
ဇ ၄၂၇

ဓ ၁၉၆
ဓ ၁၆၇
ဃ ၂၃၁
ထ ၄၀၈

ခ ၃၄၅
ဟ ၂၈၅
ကဂ ၈၅၈
ပ ၆၁၃

န ၅၄၀
ဝ ၃၆၃
ဏ ၈၆၇
ဍ ၇၇၆

ဍ ၄၉၉
ဋ ၉၂၈

ေဝဆာဆာပေဒသာ(၅)ေသာင္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၂)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္။

ကဂ ၂၅
ဗ ၄၃
ဓ ၈၅
ခ ၂၀

က ၉၅
ဓ ၆၄
ဃ ၃၁
ပ ၅၅

ဋ ၄၈
ကက ၈၈
အ ၄၈
ကဃ ၄၂

ဓ ၃၀
ဏ ၃၀
ဎ ၄၅
ဗ ၈၆

ဟ ၂၃
ဎ ၈၆
ဍ ၇၈

ထီေပါက္စဥ္ေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ျပန္တိုက္ေပးၾကပါ။ အားလံုးပဲ ကံေကာင္းၾကပါေစ…