ယခုထြက္ေပၚ လာေသာ ေအာင္ဘာေလ ဆုႀကီးမ်ား စာရင္း ( ယခုၾထက္ေပၚလာေသာ ေအာငၻာေလ ဆုႀကီးမ္ား စာရင္း)

ဆုေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ဆု (ဆုေျငက္ပ္ သိႏ္းတစ္ေသာင္းျခဲ ဆု)

င- ၂၀၄၅၈၈

ဆုေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ေသာင္း (ဆုေျငက္ပ္ သိႏ္းတစ္ေသာင္း)

ဏ ၉၅၄၆၂၅

သိန္းငါးေထာင္ဆု (သိႏ္းငါးေထာငၧဳ)

ဍ ၃၅၃၇၈၇

ကဃ ၁၁၁၉၃၈

သိန္းႏွစ္ေထာင္ဆုမ်ား (သိႏ္းႏြစ္ေထာငၧဳမ္ား)

လ ၇၉၃၁၉၃

ဝ ၆၉၃၉၆၆

ဟ ၂၇၂၉၈၃

ဎ ၂၁၁၉၁၇

သိန္းတစ္ေထာင္ဆုမ်ား (သိႏ္းတစ္ေထာငၧဳမ္ား)

ထ ၈၃၀၃၈၆

ဇ ၅၉၄၀၄၄

က ၁၀၆၃၂၃

ကဂ ၅၈၀၀၉၈

ဆ ၄၅၄၀၉၄

ဆ ၂၄၁၆၆၆

အ ၉၂၈၈၂၀

ဝ ၈၀၅၉၇၀

ေဝေဝဆါဆာပေဒသါ(၃)သိန္းဆု

အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၅)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္ ( ေေဝဝဆာဆာေပဒသာ(၃)သိႏ္းဆုအကၡရာနဲ႔ေရြ႕ဂဏႏ္း(၅)လုံးအစဥႅိဳကၱဴရမၫ္)

ထ ၃၅၈၁၅

ဝ ၂၇၈၆၅

ဖ ၉၀၅၁၀

ဏ ၅၉၅၇၃

ဏ ၁၁၃၉၇

က ၂၈၀၃၂

သ ၆၂၄၂၅

ဃ ၈၁၄၄၆

ဆ ၅၇၅၂၃

ဓ ၂၈၈၂၁

ဖ ၃၃၄၂၃

ကင ၅၈၈၀၃

ဍ ၇၃၁၄၉

ကဂ ၂၂၈၆၆

ယ ၄၉၄၉၀

—– က်န္ရွိဆုမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ —-

Credit to D Nae Khit Media